Statut

Na temelju članka 12. i 15. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma («Narodne novine», broj 152/08) Skupština

Turističke zajednice grada Dugog Sela, uz prethodnu suglasnost Ministarstva turizma, na 1. sjednici održanoj 17. lipnja 2010. godine donijela je

STATUT

TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA DUGOG SELA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Turistička zajednica grada Dugog Sela (u daljnjem tekstu: Zajednica) je pravna osoba, čije su članice pravne i fizičke osobe u djelatnostima

ugostiteljstva i turizma i s tim djelatnostima povezanim djelatnostima na području Grada Dugog Sela.

Članak 2.

Zajednica se smatra osnovanom danom stupanja na snagu ovog Statuta, a svojstvo pravne osobe stječe danom upisa u Upisnik turističkih

zajednica Ministarstva turizma. Prava i obveze Zajednice utvrđene su Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (u

daljnjem tekstu: Zakon) i ovim Statutom.

Članak 3.

Turistička zajednica Grada Dugog Sela pravni je slijednik Turističke zajednice Grada Dugog Sela upisane u Upisnik turističkih zajednica

Ministarstva turizma, list broj 258, strana A, upisni broj 226 (klasa: 334-03/96-03/74 urbroj: 529-02/96-2) od 3. lipnja 1996. godine.

Članak 4.

Naziv Zajednice je: Turistička zajednica grada Dugog Sela. Skraćeni naziv Zajednice je: TZG Dugo Selo. Sjedište Zajednice je: Dugo Selo.

Članak 5.

Zajednica ima pečat okruglog oblika s nazivom i sjedištem «Turistička zajednica grada Dugog Sela», promjera 25 mm. Žig zajednice je

četvrtasta oblika, a sadrži naziv i sjedište Zajednice, te prostor za upisivanje evidencijskog broja i datuma primitka pisama. Žig se koristi za

svakodnevno poslovanje Zajednice.Svaki žig ima redni broj.O broju pečata i žigova, načinu njihovog korištenja, te osobama koje su odgovorne

za njihovo čuvanje odlučuje direktor Turističkog ureda.

Članak 6.

Zajednica ima znak. O sadržaju i obliku znaka odlučuje Turističko vijeće. O načinu korištenja znaka odlučuje direktor Turističkog ureda.

Članak 7.

Zajednicom upravljaju njezini članovi i njihova se prava utvrđuju prema visini udjela članova u prihodima Zajednice i njihovom značaju za ukupni

razvoj turizma.

Članak 8.

Zajednica ima stručnu službu za obavljanje stručnih i administrativnih poslova vezanih za zadaće Zajednice (u daljnjem tekstu: Turistički ured).

Članak 9.

Rad Zajednice je javan. Javnost rada osigurava se i ostvaruje na način propisan ovim Statutom.

Članak 10.

Djelovanje Zajednice temelji se na načelu opće korisnosti. Turistička zajednica ne smije obavljati gospodarske djelatnosti, osim gospodarskih

djelatnosti koje joj dopušta Zakon. Iznimno od stavka 2. ovog članka, turistička zajednica može: upravljati javnom turističkom infrastrukturom

danom na upravljanje od strane jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave, organizirati manifestacije i priredbe, objavljivati

komercijalne oglase na svojim promotivnim materijalima, prodavati suvenire, turističke karte i vodiče, osim vlastitog promotivnog materijala,

posredovati u rezervaciji privatnog smještaja ako u turističkom mjestu za koje je osnovana turistička zajednica ne postoji registrirana turistička

agencija, obavljati druge poslove i zadaće od javnog interesa u funkciji razvoja turizma i destinacije koji nisu u suprotnosti s ovim Zakonom i

drugim propisima.

II. ZADAĆE ZAJEDNICE

Članak 11.

Radi unapređivanja općih uvjeta boravka turista, promocija turističkih proizvoda područja Zajednice i razvijanja svijesti o važnosti i gospodarskim,

društvenim i drugim učincima turizma te potrebi i važnosti očuvanja i unapređenja svih elemenata turističkog proizvoda područja Zajednice, a

osobito zaštite okoliša, Zajednica ima, osobito sljedeće zadaće:

 • promoviranje turističke destinacije na razini grada samostalno i putem udruženog oglašavanja
 • upravljanje javnom turističkom infrastrukturom danom na upravljanje od strane grada
 • sudjelovanje u definiranju ciljeva i politike razvoja turizma na nivou grada
 • sudjelovanje u stvaranju uvjeta za efikasnu koordinaciju javnog i privatnog sektora
 • poticanje optimalizacije i uravnoteženje ekonomskih i društvenih koristi i koristi za okoliš
 • izrada strateških i razvojnih planova turizma na području grada
 • poticanje i sudjelovanje u uređenju grada u cilju unapređenja uvjeta boravka turista, osim izgradnje komunalne infrastrukture
 • redovito, a najmanje svaka 4 mjeseca, prikupljanje i ažuriranje podataka o turističkoj ponudi, smještajnim i ugostiteljskim kapacitetima (kulturnim, sportskim i drugim manifestacijama) radnom vremenu zdravstvenih ustanova, banaka, pošte, trgovina i sl. i drugih informacijama potrebnih za boravak i putovanje turista
 • izdavanje turističkih promotivnih materijala
 • obavljanje informativnih poslova u svezi s turističkom ponudom
 • poticanje i organiziranje kulturnih, zabavnih, umjetničkih, sportskih i drugih manifestacija koje pridonose obogaćivanja turističke ponude
 • koordinacija djelovanja svih subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet radi zajedničkog dogovaranja, utvrđivanja i provedbe politike razvoja turizma i obogaćivanja turističke ponude
 • poticanje, organiziranje i provođenje akcije u cilju očuvanja turističkog prostora, unapređenje turističkog okružja i zaštite čovjekova okoliša, te prirodne i kulturne baštine
 • poticanje, unapređenje i promicanje specifičnih prirodnih i društvenih vrijednosti koje grad čine turistički prepoznatljivom i stvaranje uvjeta za njihovo gospodarsko korištenje
 • vođenje jedinstvenog popisa turista za područje grada, poglavito radi kontrole naplate boravišne pristojbe i stručne obrade podataka
 • dnevno prikupljanje, tjedna i mjesečna obrada podataka o turističkom prometu na području grada
 • provjera i prikupljanje podataka o prijavi i odjavi boravka turista u cilju suradnje s nadležnim inspekcijskim tijelima u nadzoru nad obračunom, naplatom i uplatom boravišne pristojbe, te prijavom i odjavom turista
 • poticanje i sudjelovanje u aktivnostima obrazovanja stanovništva o zaštiti okoliša, očuvaju i unapređenju prirodnih i društvenih vrijednosti prostora u cilju razvijanja svijesti stanovništva o važnosti i učincima u turizmu, te svojih članova, odnosno njihovih zaposlenika u cilju podizanje kvalitete usluga
 • organizacija provođenja i nadzor svih radnji promocije turističkih proizvoda grada sukladno smjernicama Skupštine Zajednice, godišnjem programu rada i financijskom planu turističke zajednice grada
 • ustrojavanje jedinstvenog turističkog informativnog sustava, sustava prijava i odjava turista i statističke obrade
 • Zajednica sudjeluje u provedbi programa i akcijama turističke zajednice županije od zajedničkog interesa za sve subjekte u turizmu s područja županije.
 • Zajednica može na temelju posebne odluke Turističkog vijeća Hrvatske turističke zajednice, biti član međunarodnih turističkih organizacija obavljanje i drugih poslova propisanih Zakonom ili drugim propisima

III. ČLANOVI ZAJEDNICE, NJIHOVA PRAVA, OBVEZE I ODGOVORNOSTI

Članak 12.

Zajednica ima obvezatne i dragovoljne članove. Osim članova iz stavka 1. ovog članka Zajednica može imati i počasne članove.

1. Obvezatni članovi

Članak 13.

Obvezatni članovi zajednice su sve domaće pravne i fizičke osobe koje na području Zajednice imaju svoje sjedište ili podružnicu, pogon, filijalu

i sl. (u daljnjem tekstu: poslovna jedinica), a koje ostvaruju prihod pružanjem ugostiteljskih i drugih turističkih usluga, te s turizmom neposredno

povezanih djelatnosti. Odredbe stavka 1. ovog članka primjenjuju se i na podružnice, predstavništva i sl. stranih fizičkih i pravnih osoba, koje

imaju sjedište u turističkom mjestu. Djelatnost iz stavka 1. ovog članka utvrđuju se posebnim zakonom. Pravne i fizičke osobe iz stavka 1. i 2.

ovoga članka, postaju obvezatni članovi Zajednice danom osnivanja Zajednice ili danom početka obavljanja djelatnosti pravne i fizičke osobe na

području Zajednice.

Članak 14.

Obvezatno članstvo u Zajednici prestaje prestankom obavljanja djelatnosti člana Zajednice na području Zajednice.

Na prestanak obvezatnog članstva u Zajednici ne utječe privremena obustava djelatnosti kao ni sezonsko obavljanje djelatnosti.

Obvezatno članstvo u Zajednici prestaje:

 • prestankom pravne osobe ili smrću fizičke osobe
 • djelomičnim ili potpunim gubitkom poslovne sposobnosti fizičke osobe
 • prestankom poslovne jedinice, promjenom sjedišta
 • prestankom ostvarivanja prihoda pružanja ugostiteljskih ili drugih turističkih usluga ili obavljanjem s turizmom neposredno povezanih djelatnosti.

Obvezatni članovi turističke zajednice, odnosno njihovi predstavnici, mogu birati i biti birani u tijela turističke zajednice.

2. Dragovoljni članovi

Članak 15.

Kao dragovoljni članovi u Zajednicu mogu se učlaniti na njihov zahtjev domaće i strane fizičke i pravne osobe koje nisu obvezatni članovi

Zajednice sukladno članku 14. ovog Statuta.

Pravne i fizičke osobe iz stavka 1. ovoga članka postaju članovi Zajednice danom donošenja odluke Skupštine.

Dragovoljni članovi Zajednice plaćaju članarinu turističkoj zajednici u visini koju utvrdi Skupština Zajednice.

Dragovoljni članovi Zajednice imaju sva prava kao i obvezatni članovi zajednice.

Dragovoljno članstvo u Zajednici prestaje istupanjem, neplaćanjem članarine duže od šest mjeseci ili isključenjem.

Dragovoljni član Zajednice može biti isključen iz Zajednice ako se ne pridržava odredbi ovog Statuta, odluka i drugih akata tijela Zajednice ili ako svojim radom nanosi štetu Zajednici.

Odluku o isključenju dragovoljnog člana donosi Skupština Zajednice.

3. Počasni članovi

Članak 16.

Počasnim članom Zajednice mogu biti imenovane domaće i strane fizičke osobe posebno zaslužne za razvoj i promicanje turizma na području Zajednice.

Odluku o imenovanju počasnog člana zajednice donosi Skupština Zajednice na prijedlog Turističkog vijeća.

Počasni članovi Zajednice ne mogu birati niti biti birani u tijela Zajednice.

Počasni članovi mogu sudjelovati u radu sjednica Skupštine Zajednice i skupovima što ih organizira Zajednica, bez prava odlučivanja.

4. Prava, obveze i odgovornosti članova Zajednice

Članak 17.

Članovi Zajednice (obvezatni i dragovoljni) imaju prava, obveze i odgovornosti da:

– oni ili njihovi predstavnici biraju i budu birani u tijela Zajednice

– upravljaju poslovima Zajednice i sudjeluju u radu Zajednice

– daju inicijative koje imaju za cilj jačanje i promicanje turizma na području Zajednice

– daju prijedloge i primjedbe na rad tijela Zajednice

– predlažu razmatranje pitanja iz djelokruga Zajednice radi zauzimanja stavova i daju prijedloge za njihovo rješavanje

– usmjeravaju i usklađuju svoje međusobne odnose u zajedničke interese radi postizanja ciljeva Zajednice u skladu sa Zakonom i ovim Statutom

– predlažu sudjelovanje Zajednice u raznim aktivnostima u cilju očuvanja turističkog prostora, unapređenja turističkog okružja i zaštite čovjekove okoline na području Zajednice

– predlažu pomaganje razvoja turizma i u mjestima na području Zajednice koja nisu turistički razvijena

– razmjenjuju u Zajednici informacije, obavljaju konzultacije i organiziraju sastanke

– putem Zajednice ostvaruju suradnju s nadležnim tijelima lokalne samouprave i uprave na pitanjima poremećaja u turizmu i većih problema u ostvarivanju gospodarskih interesa u djelatnostima ugostiteljstva i turizma i s tim djelatnostima neposredno povezanih djelatnosti

– daju inicijative za donošenje mjera iz područja turizma

– koriste stručnu pomoć Zajednice u pitanjima iz djelokruga Zajednice

– predlažu izmjene i dopune statuta i drugih općih akata

– budu obaviješteni o radu Zajednice i njenih tijela i o materijalno -financijskom poslovanju

– sudjeluju u radu Zajednice i manifestacijama koje ona organizira

– provode odluke i zaključke što ih donose tijela Zajednice

– zastupaju dogovorene stavove Zajednice u turističkoj zajednici županije

– razvijaju međusobnu odgovornost za provođenje zadataka Zajednice

– daju podatke i izvješća potrebna za izvršavanje zadaća Zajednice

– pridržavaju se odredbi Statuta, odluka, zaključaka i drugih akata tijela Zajednice

IV. TIJELA ZAJEDNICE

Tijela Zajednice su:

1.Skupština

2.Turističko vijeće

3.Nadzorni odbor

4.Predsjednik Zajednice

Članak 18.

1. Skupština Zajednice

Članak 19.

Skupština Zajednice je najviše tijelo upravljanja u Zajednici.

Skupštinu čine predstavnici fizičkih i pravnih osoba članova Zajednice grupiranih po skupinama, a broj predstavnika svake skupine određuje

se razmjerno visini udjela skupina prihodu Zajednice.

Broj predstavnika u Skupštini Zajednice limitiran je i iznosi 15.

Predstavnici skupina se određuju prema najviše uplaćenom prihodu Zajednici u godini prije izborne unutar grupacije. Ukoliko predstavnici

odbiju predstavljati članove svoje grupacije u Skupštini Zajednice, svaku pojedinu grupaciju predstavljati će član koji po udjelu u prihodu

Zajednice slijedi iza predstavnika sa najvećim udjelom i tako redom.

Udjel skupine čini zbroj udjela pripadnika skupine.

Kao udio u prihodu Zajednice računa se članarina i 25% boravišne pristojbe, koje je član uplatio u godini koja prethodi godini u kojoj se

provode izbori za Skupštinu Zajednice.

Jedan član, odnosno skupina članova jedne djelatnosti mogu imati u Skupštini maksimalno 40% predstavnika.

Skupine djelatnosti:

1.Trgovina

2.Hoteli i restorani

3.Prerađivačka industrija

4.Ostale djelatnosti

Članak 20.

Skupština Zajednice:

1.donosi statut Zajednice,

2.donosi odluku o osnivanju i ustrojstvu Turističkog ureda,

3.odlučuje o izboru i razrješavanju članova Turističkog vijeća,

4.odlučuje o izboru i razrješavanju članova Nadzornog odbora,

5.donosi godišnji program rada Zajednice,

6.donosi financijski plan i godišnje financijsko izvješće Zajednice,

7.imenuje i razrješava na prijedlog Turističkog vijeća dragovoljne i počasne članove Zajednice,

8.utvrđuje visinu članarine za dragovoljne članove Zajednice,

9.bira predstavnika Zajednice u Skupštinu Turističke zajednice Zagrebačke županije

10.donosi poslovnik o radu Skupštine Zajednice,

11.daje nadležnim tijelima inicijative za donošenje zakona i drugih propisa,

12.razmatra i zauzima stavove o najznačajnijim pitanjima koja proizlaze iz zadaća zajednice, predlaže mjere i poduzima radnje za njihovo

izvršavanje,

13.prihvaća godišnja izvješća i odlučuje o drugim pitanjima kada je to predviđeno propisima i ovim statutom.

14.donosi odluku o izvješćima koje podnosi Turističko vijeće i Nadzorni odbor

Članak 21.

Mandat članova Skupštine traje četiri godine.

Članu Skupštine Zajednice može prestati mandat i prije isteka vremena na koje je izabran:

– opozivom od strane člana Zajednice čiji je predstavnik,

– prestankom rada kod člana Zajednice čiji je predstavnik,

– na osobni zahtjev.

4

Skupština Zajednice može predložiti članu Zajednice da opozove svog predstavnika ako svoju dužnost ne obavlja u skladu s zadaćama

Zajednice ili je uopće ne obavlja. Novoizabranom članu Skupštine mandat traje do isteka vremena na koje je bio izabran član Skupštine kojem

je prestao mandat na jedan od načina utvrđen u stavku 2. ovog članka. Članovi, odnosno predstavnici članova turističke zajednice ne mogu

putem punomoći ovlastiti drugu osobu da umjesto njih sudjeluje u radu Skupštine.

Članak 22.

Izbore za članove nove Skupštine temeljem godišnjega financijskog izvješća raspisuje Turističko vijeće i donosi odluku o broju predstavnika

pojedine skupine iz članka 19. ovog statuta. Izbori se raspisuju najkasnije 60 dana prije isteka mandata Skupštine Zajednice.

Članak 23.

Skupština Zajednice odlučuje na sjednicama. Redovna sjednica održava se najmanje dva puta godišnje. Izvanredna sjednica saziva se u

slučaju:

– izbora članova Turističkog vijeća ili Nadzornog odbora ako se njihov broj smanji za više od 1/4,

– na zahtjev Nadzornog odbora, Turističkog vijeća, direktora Turističkog ureda

Podnosilac zahtjeva za sazivanje izvanredne sjednice dužan je predložiti dnevni red Skupštine Zajednice.

Ako u slučaju iz stavka 3. ovog članka predsjednik Zajednice ne sazove Skupštinu Zajednice, Skupštinu Zajednice mogu sazvati Turističko

vijeće, Nadzorni odbor ili 20% članova Skupštine.

Članak 24.

Skupština Zajednice pravovaljano odlučuje ako je na sjednici prisutno više od polovice ukupnog broja članova Skupštine Zajednice.

Skupština Zajednice donosi odluke većinom glasova prisutnih članova Skupštine, ako za pojedino pitanje ovim Statutom nije drugačije

određeno. Način sazivanja i vođenja sjednice Skupštine Zajednice i druga pitanja vezana za održavanje sjednice uređuju se Poslovnikom.

2. Turističko vijeće

Članak 25.

Turističko vijeće izvršno je tijelo Skupštine Zajednice. Turističko vijeće odgovorno je Skupštini Zajednice.

Članak 26.

Turističko vijeće Zajednice:

1.provodi odluke i zaključke Skupštine Zajednice,

2.predlaže Skupštini osnovne smjernice i godišnji program rada i financijski plan Zajednice,

3.podnosi izvješće o izvršenju programa rada i financijskom poslovanju Zajednice,

4.upravlja imovinom Zajednice sukladno Zakonu i ovom Statutu, te sukladno programu rada i financijskom planu,

5.imenuje direktora Turističkog ureda na temelju javnog natječaja, te razrješava direktora turističkog ureda,

6.predlaže Skupštini počasne članove Zajednice,

7.donosi opće akte za Turistički ured,

8.utvrđuje prijedlog Statuta,

9.priprema prijedlog i daje mišljenje o pitanjima o kojima odlučuje Skupština Zajednice,

10.odlučuje o korištenju sredstava za izgradnju, adaptaciju i nabavu poslovnog prostora u skladu s financijskim planom,

11.donosi Poslovnik Turističkog vijeća,

12.donosi opće akte koje ne donosi Skupština Zajednice,

13.potiče suradnju s drugim turističkim zajednicama i drugim pravnim i fizičkim osobama koje su neposredno ili posredno uključene u turistički promet,

14.odlučuje i obavlja druge poslove u okviru svog djelokruga,

15.utvrđuje ovlasti za zastupanje Zajednice i raspolaganje financijskim sredstvima Zajednice,

16.daje ovlaštenje za zastupanje Zajednice u slučaju spriječenosti direktora,

17.zahtjeva i razmatra izvješće direktora o njegovom radu i radu Turističkog ureda, te obvezno donosi odluku o prihvaćanju ili neprihvaćanju

navedenog izvješća.

Članak 27.

Turističko vijeće ima predsjednika i osam članova. Osam članova Turističkog vijeća bira Skupština iz redova članova Zajednice, vodeći

računa o zastupljenosti djelatnosti u turizmu (pružatelj ugostiteljskih usluga, putničke agencije i sl.). Predsjednik Zajednice je predsjednik

Turističkog vijeća.

Članak 28.

Mandat članova Turističkog vijeća traje četiri godine. Članu Turističkog vijeća može prestati mandat i prije isteka vremena na koje je izabran:

– razrješenjem od strane Skupštine Zajednice,

– na osobni zahtjev.

Član Turističkog vijeća može se opozvati ako ne obavlja svoje dužnosti u skladu sa Zakonom i ovim Statutom, ne provodi odluke Skupštine

Zajednice i Turističkog vijeća. Na mjesto člana Turističkog vijeća kojem je mandat prestao na temelju prethodnog stavka, nadležno tijelo bira,

odnosno delegira novog člana na vrijeme do isteka mandata na koji je izabran prethodnik.

Članak 29.

Turističko vijeće radi na sjednicama. Predsjednik Zajednice saziva i predsjeda sjednici Turističkog vijeća. U slučaju odsutnosti, odnosno

spriječenosti predsjednika sjednici Turističkog vijeća predsjedava zamjenik predsjednika kojeg odredi predsjednik Zajednice i koji za svoj rad

odgovara predsjedniku Zajednice.

Članak 30.

Turističko vijeće može pravovaljano odlučivati ukoliko sjednici prisustvuje više od polovice članova Vijeća.Turističko vijeće odlučuje većinom

glasova prisutnih članova.

Članak 31.

Turističko vijeće donosi odluke u pravilu javnim glasovanjem. Turističko vijeće može odlučiti da se o određenom pitanju odlučuje tajnim

glasovanjem. Način sazivanja i vođenja sjednice Turističkog vijeća i druga pitanja vezana za održavanje sjednice Turističkog vijeća uređuje se

Poslovnikom.

5

3. Nadzorni odbor

Članak 32.

Nadzorni odbor je nadzorno tijelo Zajednice.

Nadzorni odbor ima tri člana, a čine ga:

– dva člana koje bira Skupština Zajednice,

– jedan član kojeg delegira Turistička zajednica Zagrebačke županije.

Nadzorni odbor iz redova svojih članova bira predsjednika i njegovog zamjenika. Član Nadzornog odbora ne može biti član drugih tijela

Zajednice, ali se bira iz redova svih članova Zajednice.

Članak 33.

Nadzorni odbor nadzire:

1.vođenje poslova Zajednice,

2.materijalno i financijsko poslovanje i raspolaganje sredstvima Zajednice,

3.izvršenje i provedbu programa rada i financijskog plana Zajednice.

U pisanom izvješću iz točke 2. i 3. ovog članka, Nadzorni odbor dužan je posebno navesti:

– djeluje li Zajednica u skladu s zakonima i aktima Zajednice, te odlukama Skupštine i Turističkog vijeća,

– jesu li godišnja i druga financijska izvješća sastavljena u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama Zajednice i pokazuju li ispravno stanje,

– ocjenu o poslovanju i vođenju poslova,

– da li se program rada i financijski plan izvršavaju i provode i u kojoj mjeri,

– te mišljenje i savjete o mogućnostima poboljšanja njihove provedbe.

O obavljenom nadzoru Nadzorni odbor najmanje dva puta godišnje podnosi pismeno izvješće Skupštini Zajednice, Turističkom vijeću

Zajednice i Turističkom vijeću Turističke zajednice Zagrebačke županije.

Članak 34.

Sjednicu Nadzornog odbora saziva i rukovodi njenim radom predsjednik, a u slučaju njegove odsutnosti zamjenik predsjednika.

Nadzorni odbor može pravovaljano odlučivati ako sjednici prisustvuje većina članova Odbora, a odluke donosi većinom glasova ukupnog

broja članova. Način sazivanja i vođenja sjednice Nadzornog odbora i druga pitanja vezana za održavanje sjednice Nadzornog odbora uređuje

se Poslovnikom. Poslovnik iz stavka 3. ovog članka donosi Nadzorni odbor.

Članak 35.

Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri godine.

Članu Nadzornog odbora može prestati mandat i prije isteka vremena na koje je izabran:

– opozivom od strane tijela koje ga je izabralo, odnosno imenovalo,

– na osobni zahtjev.

Član Nadzornog odbora može se opozvati ako svoju dužnost u Nadzornom odboru ne obavlja u skladu sa Statutom i aktima tijela Zajednice.

Na mjesto člana Nadzornog odbora kojem je mandat prestao ne temelju prethodnog stavka nadležno tijelo bira novog člana na vrijeme do

isteka mandata na koji je izabran prethodnik.

4. Predsjednik Zajednice

Članak 36.

Zajednica ima predsjednika Zajednice. Dužnost predsjednika Zajednice obnaša gradonačelnik Grada Dugog Sela. Predsjednik Zajednice je i

predsjednik Skupštine i predsjednik Turističkog vijeća. Dužnost predsjednika Zajednice prestaje u trenutku razrješenja gradonačelnika sukladno

propisima kojima se uređuju jedinice lokalne samouprave, te u navedenom slučaju dužnost predsjednika Zajednice obnaša povjerenik sukladno

propisu koji regulira izbor za gradonačelnika.

Članak 37.

Predsjednik Zajednice:

predstavlja Zajednicu,

saziva i predsjeda Skupštinom Zajednice,

saziva i predsjeda Turističkom vijeću,

organizira, koordinira i usklađuje rad i aktivnosti Zajednice u skladu sa zakonom, ovim Statutom i programom rada Zajednice,

brine o zakonitom i pravodobnom izvršenju zadaća Zajednice,

pokreće i brine se o suradnji Zajednice s drugim turističkim zajednicama i drugim tijelima sa zajedničkim interesom,

brine se o pripremi sjednica Skupštine Zajednice i Turističkog vijeća,

propisuje odluke i druge akte koje donosi Skupština Zajednice i Turističko vijeće,

obavlja i druge poslove utvrđene aktima Skupštine Zajednice i Turističkog vijeća.

Članak 38.

U slučaju odsutnosti, ili spriječenosti predsjednika Zajednice na sjednici Skupštine Zajednice predsjeda zamjenik predsjednika kojeg odredi

predsjednik Zajednice i koji za svoj rad odgovara predsjedniku Zajednice.

5. Radna tijela

Članak 39.

Skupština Zajednice i Turističko vijeće mogu osnovati privremena radna ili savjetodavna tijela (radne skupine, savjet, komisiju i sl.) radi

razmatranja određenog pitanja, davanja mišljenja i prijedloga o značajnim pitanjima iz njihovog djelokruga. Skupština Zajednice i Turističko

vijeće odlukom o osnivanju tijela iz prethodnog stavka utvrđuju sastav, djelokrug rada i druga pitanja vezana za rad toga tijela.

V. PREDSTAVLJANJE I ZASTUPANJE ZAJEDNICE

Članak 40.

Zajednicu predstavlja predsjednik Zajednice, a zastupa direktor Turističkog ureda. Direktor Turističkog ureda može dati pismenu punomoć

drugoj osobi za zastupanje Zajednice. Ako se opća punomoć daje osobi koja nije zaposlena u Zajednici za davanje ove punomoći potrebna je

suglasnost Turističkog vijeća. Punomoć iz stavka 2. ovog članka daje se sukladno odredbama zakona kojim se uređuju obvezni odnosi.

6

VI. TURISTIČKI URED

Članak 41.

Radi obavljanja stručnih i administrativnih poslova Zajednice osniva se Turistički ured. Sjedište Turističkog ureda je u sjedištu Zajednice.

Članak 42.

Odluku o osnivanju i ustroju Turističkog ureda donosi Skupština Zajednice. Djelokrug, unutarnje ustrojstvo, organizaciju i sistematizaciju

radnih mjesta Turističkog ureda utvrđuje Turističko vijeće aktom o ustrojstvu i sistematizaciji, na prijedlog direktora Ureda.

Ustrojstvo Turističkog ureda treba odgovarati potrebama i zahtjevima članova Zajednice i mogućnosti za stručno, kvalitetno, pravovremeno i

odgovorno izvršavanje zadaća Zajednice.

Članak 43.

Turistički ured obavlja osobito ove poslove:

– provodi zadatke utvrđene programom rada Zajednice

– obavlja stručne i administrativne poslove u svezi pripremanja sjednica tijela Zajednice

– obavlja stručne i administrativne poslove u svezi s izradom i izvršavanjem akata tijela Zajednice

– obavlja pravne, financijske i knjigovodstvene poslove, kadrovske i opće poslove, vodi evidenciju i statističke podatke utvrđene propisima i aktima Zajednice

– izrađuje analize, informacije i druge materijale za potrebe tijela Zajednice,

– daje tijelima Zajednice kao i drugim zainteresiranim stručna mišljenja o pitanjima u djelokrugu rada Zajednice

– obavlja druge poslove koje mu odrede tijela Zajednice

Članak 44.

Na pravni status zaposlenih u Turističkom uredu, uvjete za stupanje na rad i ostala pitanja u svezi s njihovim radom primjenjuju se

odgovarajući opći propisi o radu. Radnici zaposleni u Turističkom uredu moraju ispunjavati i posebne uvjete koje propisuje ministar turizma.

Članak 45.

Turistički ured Zajednice ima direktora. Direktora Turističkog ureda na temelju javnog natječaja imenuje Turističko vijeće. Direktor mora

ispunjavati posebne uvjete koje propisuje ministar turizma.

Članak 46.

Ako se na raspisani natječaj nitko ne prijavi ili nitko od prijavljenih kandidata ne bude izabran, natječaj će se ponoviti. Turističku zajednicu do

izbora direktora zastupa predsjednik Zajednice.

Članak 47.

Direktora Turističkog ureda, u slučaju odsutnosti ili spriječenosti, zamjenjuje osoba koju odredi Turističko vijeće iz redova Vijeća. Osoba koja

zamjenjuje direktora Turističkog ureda ima prava i dužnosti direktora.

Članak 48.

Direktor Turističkog ureda organizira i rukovodi radom i poslovanjem Turističkog ureda i u granicama utvrđenih ovlasti odgovoran je za

poslovanje Zajednice. Direktor za svoj rad odgovoran je Turističkom vijeću i predsjedniku Zajednice. Direktor ne može biti član Turističkog vijeća,

Skupštine i Nadzornog odbora niti jedne turističke zajednice.

Direktor Turističkog ureda:

– provodi odluke Turističkog vijeća,

– organizira izvršavanje zadaća Zajednice,

– zastupa Zajednicu i poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Zajednice,

– zastupa Zajednicu u svim poslovima pred sudovima, upravnim i drugim državnim tijelima te pravnim osobama s javnim ovlastima,

– odgovoran je za namjensko korištenje sredstava koja se vode u Zajednici,

– usklađuje materijalne i druge uvjete rada Turističkog ureda i brine se da poslovi i zadaci budu na vrijeme i kvalitetno obavljeni u skladu sa

odlukama, zaključcima i programom rada Zajednice i njenih tijela,

– odlučuje o zapošljavanju radnika u Turističkom uredu i raspoređivanju radnika na određena radna mjesta te o prestanku rada u skladu s

aktom o ustrojstvu i sistematizaciji Turističkog ureda,

– upozorava radnike Turističkog ureda i tijela Zajednice na zakonitosti njihovih odluka,

– odlučuje o službenom putovanju radnika Zajednice, korištenju osobnih automobila u službene svrhe i o korištenju sredstava reprezentacije,

– predlaže ustrojstvo i sistematizaciju Turističkog ureda,

– odlučuje o provjeri pojedinih stručnih poslova trećim osobama ako ocijeni da je potrebno i svrsishodno, a u cilju izvršenja zadataka Zajednice,

– potpisuje poslovnu dokumentaciju Zajednice,

– priprema zajedno s predsjednikom Zajednice sjednice Turističkog vijeća i Skupštine Zajednice,

– podnosi Turističkom vijeću izvješće o svom radu i o radu Turističkog ureda, te predlaže mjere za unapređenje organizacije rada Turističkog

ureda, najmanje jednom godišnje

– obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom, aktima Zajednice i odlukama tijela Zajednice.

Članak 49.

Direktor Turističkog ureda može biti razriješen:

1.na osobni zahtjev,

2.ako zbog neizvršavanja ili nemarnog vršenja svoje dužnosti Zajednica nije mogla izvršiti svoje zadatke ili je izvršavanje tih zadataka bilo

otežano,

3. ako je uslijed nezakonitog, nesavjesnog ili nepravilnog rada ili zbog prekoračenja ovlaštenja nastala ili mogla nastati šteta,

4. ako bez osnovanog razloga ne izvrši ili odbije izvršiti odluke tijela Zajednice ili postupa protivno tim odlukama

5. ako ne podnese izvješće o svom radu i radu Turističkog ureda,

6. ako Turističko vijeće ne prihvati izvješće o radu direktora i Turističkog ureda.

Prijedlog za pokretanje postupka za razrješenje direktora Turističkog ureda predsjednik Zajednice, Skupština ili Nadzorni odbor moraju

podnijeti u slučaju iz stavka 1. točke 2., 3., 4., 5. i 6. ovog članka Statuta.

Članak 50.

Poslove prikupljanja i obrade informacija o radu Zajednice obavlja Turistički ured.

7

Poslovi iz stavka 1. ovog članka obuhvaćaju:

– prikupljanje i obradu informacija u cilju poticanja i promidžbe turizma na području Zajednice,

– prikupljanje informacija o turističkim potrebama i drugim pojavama u zemlji i inozemstvu od značaja za turizam Zajednice,

– informiranje turista o znamenitostima i privlačnostima turističkog okružja, spomenicima kulture i dr.,

– promicanju turističkog proizvoda s područja Zajednice,

– davanje ostalih potrebnih turističkih informacija,

– suradnju s tuzemnim i inozemnim informativnim organizacijama,

– i druge poslove utvrđene odlukom Turističkog vijeća.

Turistički ured radi izvršavanja zadataka iz stavka 1. ovog članka može izdavati biltene i druge periodične publikacije.

VII. ODGOVORNOSTI ZA OBAVLJANJE DUŽNOSTI U ZAJEDNICI

Članak 51.

Svaki član Zajednice osobno je odgovoran za savjesno obavljanje svojih dužnosti. Svaki član tijela Zajednice odgovoran je za svoj rad tijelu

koje ga je izabralo, a članovi Skupštine Zajednice odgovorni su članu Zajednice kojeg predstavljaju. Direktor Turističkog ureda odgovoran je za

zakonito, savjesno i stručno obavljanje dužnosti i zadataka koje mu je utvrdilo tijelo koje ga je imenovalo.

VIII. GOSPODARENJE U ZAJEDNICI

Članak 52.

Zajednica nastupa u pravnom prometu samostalno u svoje ime i za svoj račun. Za obveze u pravnom prometu Zajednica odgovara

cjelokupnom svojom imovinom.

Članak 53.

Financijsko-materijalno poslovanje Zajednice vodi se po propisima koje uređuje računovodstvo neprofitnih organizacija.

1.PROGRAM RADA I FINANCIJSKI PLAN

Članak 54.

Za svaku poslovnu godinu Zajednica utvrđuje program rada i financijski plan.

Članak 55.

Prijedlog programa rada i prijedlog financijskog plana Zajednice utvrđuje Turističko vijeće i podnosi ga Skupštini Zajednice do 31. listopada

tekuće godine za slijedeću poslovnu godinu. Skupština Zajednice dužna je do kraja tekuće godine donijeti program rada i financijski plan za

slijedeću godinu. Zajednica dostavlja godišnji program rada i financijski plan za slijedeću poslovnu godinu, u roku iz st. 1 ovog članka, Turističkoj

zajednici Zagrebačke županije.

Članak 56.

Godišnji program rada i godišnji financijski plan Zajednice, a obavezno sadrže sve pojedinačno utvrđene planirane zadatke i potrebna

financijska sredstva za njihovo izvršenje. Prijedlog programa rada i financijskog plana Zajednica obavezno se dostavlja na razmatranje

članovima Skupštine Zajednice 8 dana prije održavanja sjednice na kojoj se donose.

Članak 57.

Tijekom godine Zajednica može mijenjati i dopunjavati svoj program rada i godišnji financijski plan. Ako tijekom godine dođe do odstupanja od

programa rada i financijskog plana u obujmu većem od 5%, Zajednica je dužna donijeti izmjene, odnosno dopune programa rada i financijskog

plana. Izmjene iz st. 1. i 2. ovog članka obavljaju se po postupku koji je propisan za donošenje programa rada i godišnjeg financijskog plana.

2.GODIŠNJE FINANCIJSKO IZVJEŠĆE

Članak 58.

Za izvršenje programa rada i godišnjeg financijskog plana, odgovorno je Turističko vijeće. Naredbodavac za izvršenje financijskog plana je

direktor Turističkog ureda.

Članak 59.

Prijedlog godišnjeg financijskog izvješća za prethodnu godinu, Turističko vijeće Zajednice podnosi Skupštini Zajednice i Nadzornom odboru

Zajednice do kraja veljače tekuće godine.

Članak 60.

Skupština Zajednice dužna je svake godine do kraja ožujka tekuće godine, donijeti godišnje financijsko izvješće za prethodnu godinu.

Prijedlog godišnjeg financijskog izvješća mora se staviti na uvid članovima Skupštine Zajednice osam dana prije razmatranja na sjednici

Skupštini Zajednice. Godišnje financijsko izvješće obvezno sadržava podatke o izvršenju programa rada pojedinačno utvrđenih zadataka,

izdacima njihovog izvršenja, izdacima za poslovanje turističkog ureda i rad tijela turističke zajednice, ostvarenju prihoda po izvorima,

financijskom rezultatu poslovanja, usporedbu financijskog plana i njegovog ostvarenja s obrazloženjem odstupanja, analizu i ocjenu izvršenja

programa, te procjenu učinka poduzetih aktivnosti na razvoj turizma. Godišnje financijsko izvješće Zajednica dostavlja Turističkoj zajednici

Zagrebačke županije.

3.PRIHODI

Zajednica ostvaruje prihode iz sljedećih izvora:

1.boravišne pristojbe, u skladu s posebnim zakonom,

2.članarine, u skladu s posebnim zakonom,

3.od obavljanja gospodarskih djelatnosti propisanih Zakonom,

4.proračuna grada,

8

Članak 61.

5.dragovoljnih prihoda i darova,

6.prihoda od imovine u vlasništvu.

Pored izvora iz st. 1 ovog članka, poslovanje ili pojedine aktivnosti mogu se financirati i dodatnim sredstvima koja osiguravaju njihovi članovi

i zainteresirane pravne i fizičke osobe. Zajednica se može na temelju posebne odluke turističkog vijeća, financijski zadužiti u cilju realizacije

programa rada i financijskog plana, ali ukupna vrijednost zaduženja ne smije prelaziti 50% financijskim planom predviđenih prihoda.

Članak 62.

Domaće i strane pravne i fizičke osobe plaćaju članarinu Zajednici u skladu s posebnim zakonom. Dragovoljni članovi Zajednice plaćaju

članarinu Zajednici u visini koju posebnom odlukom utvrdi Skupština Zajednice.

Članak 63.

U financijskom planu Zajednice može se izdvojiti dio prihoda kao neraspoređena sredstva (tekuća rezerva) koja se koristi tijekom godine za

nepredviđene i nedovoljno predviđene poslove i zadatke koji se financiraju iz financijskog plana Zajednice. Sredstvima tekuće rezerve raspolaže

Turističko vijeće.

Članak 64.

Sredstva Zajednice vode se na jedinstvenom žiro -računu.

Članak 65.

Višak prihoda nad rashodima Zajednice koristi se u svrhu promicanja i unapređenja turističkog područja Zajednice.

Članak 66.

Turističko vijeće Zajednice upravlja imovinom Zajednice s pozornošću urednog i savjesnog gospodarstvenika. Za nabavu i otuđenje

nekretnina Turističko vijeće mora zatražiti prethodnu suglasnost Skupštine Zajednice, koja o tome odlučuje većinom glasova svih članova

Skupštine Zajednice.

IX. JAVNOST RADA ZAJEDNICE

Članak 67.

Javnost rada Zajednice osigurava se i ostvaruje dostavom pisanih materijala i putem sjednica tijela Zajednice za članove Zajednice, putem

sredstava javnog priopćavanja, objavom na oglasnoj ploči Zajednice ili na drugi prikladan način.

Članak 68.

Predsjednik Zajednice odgovoran je za redovito, potpuno i po obliku i sadržaju pristupačno informiranje javnosti o radu Zajednice.

X. POSLOVNA TAJNA

Članak 69.

Poslovnu tajnu Zajednice čine isprave i podaci čije bi odavanje neovlaštenoj osobi bilo protivno poslovanju Zajednice i štetilo interesima i

poslovnom ugledu Zajednice. Predsjednik Zajednice određuje koje isprave i podaci su poslovna tajna, kako i ostala pitanja u vezi s poslovnom

tajnom. Poslovnu tajnu dužni su čuvati svi članovi i zaposleni u Zajednici koji na bilo koji način saznaju za ispravu ili podatak koji je utvrđen kao

poslovna tajna. Povreda odredaba ovog Statuta koja se odnosi na poslovnu tajnu teža je povreda radne dužnosti.

XI. ZAŠTITA PRIRODE I ČOVJEKOVA OKOLIŠA

Članak 70.

Zajednica obavlja poslove i ispunjava svoju zadaću na način koji osigurava zaštitu prirode i poboljšava kvalitete čovjekova okoliša sukladno

propisima u Republici Hrvatskoj. Posebnu brigu Zajednica vodi o zaštiti i čuvanju kulturnih dobara.

XII. STATUT I DRUGI OPĆI AKTI

Članak 71.

Zajednica ima Statut i druge opće akte (pravilnici, odluke, poslovnici). Drugi opći akti Zajednice moraju biti u suglasnosti s odredbama Statuta.

Statut mora biti u suglasnosti sa zakonom i drugim propisima. U slučaju nesuglasnosti općih akata sa Statutom primjenjivat će se odgovarajuće

odredbe Statuta. Ocjenu suglasnosti drugih općih akata sa Statutom daje Skupština Zajednice. Kada utvrdi da drugi opći akt nije u suglasnosti

sa Statutom, Skupština Zajednice svojom odlukom ukida ili poništava taj akt odnosno njegove pojedine odredbe.

Članak 72.

Statut donosi Skupština Zajednice većinom svih predstavnika u Skupštini Zajednice, uz prethodnu suglasnost Ministarstva turizma. Poslovnik

o radu Skupštine donosi Skupština Zajednice na svojoj prvoj sjednici većinom glasova prisutnih članova. Ostale opće akte donosi Turističko

vijeće Zajednice na prijedlog predsjednika Zajednice, a opće akte Turističkog ureda na prijedlog direktora Turističkog ureda.

Članak 73.

Opći akti Turističkog ureda su:

– akt o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta,

– akt o radnim odnosima, disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti zaposlenih,

– akt o obračunu i isplati plaća, naknada plaća i ostalih primanja

– drugi akti utvrđeni Statutom i odlukom Turističkog vijeća.

9

Članak 74.

Izmjene i dopune Statuta donose se u postupku i na način određen za donošenje Statuta. Prijedlog za izmjene i dopune Statuta može

podnijeti Turističko vijeće ili najmanje četvrtina članova Skupštine Zajednice. Prijedlog izmjena i dopuna Statuta dostavlja se članovima

Skupštine Zajednice radi dNa temelju članka 12. i 15. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma («Narodne novine», broj 152/08) Skupština
Turističke zajednice grada Dugog Sela, uz prethodnu suglasnost Ministarstva turizma, na 1. sjednici održanoj 17. lipnja 2010. godine donijela je

STATUT
TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA DUGOG SELA

I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Turistička zajednica grada Dugog Sela (u daljnjem tekstu: Zajednica) je pravna osoba, čije su članice pravne i fizičke osobe u djelatnostima
ugostiteljstva i turizma i s tim djelatnostima povezanim djelatnostima na području Grada Dugog Sela.

Članak 2.
Zajednica se smatra osnovanom danom stupanja na snagu ovog Statuta, a svojstvo pravne osobe stječe danom upisa u Upisnik turističkih
zajednica Ministarstva turizma. Prava i obveze Zajednice utvrđene su Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (u
daljnjem tekstu: Zakon) i ovim Statutom.
Članak 3.
Turistička zajednica Grada Dugog Sela pravni je slijednik Turističke zajednice Grada Dugog Sela upisane u Upisnik turističkih zajednica
Ministarstva turizma, list broj 258, strana A, upisni broj 226 (klasa: 334-03/96-03/74 urbroj: 529-02/96-2) od 3. lipnja 1996. godine.

Članak 4.
Naziv Zajednice je: Turistička zajednica grada Dugog Sela. Skraćeni naziv Zajednice je: TZG Dugo Selo. Sjedište Zajednice je: Dugo Selo.
Članak 5.
Zajednica ima pečat okruglog oblika s nazivom i sjedištem «Turistička zajednica grada Dugog Sela», promjera 25 mm. Žig zajednice je
četvrtasta oblika, a sadrži naziv i sjedište Zajednice, te prostor za upisivanje evidencijskog broja i datuma primitka pisama. Žig se koristi za
svakodnevno poslovanje Zajednice.Svaki žig ima redni broj.O broju pečata i žigova, načinu njihovog korištenja, te osobama koje su odgovorne
za njihovo čuvanje odlučuje direktor Turističkog ureda.
Članak 6.
Zajednica ima znak. O sadržaju i obliku znaka odlučuje Turističko vijeće. O načinu korištenja znaka odlučuje direktor Turističkog ureda.

Članak 7.
Zajednicom upravljaju njezini članovi i njihova se prava utvrđuju prema visini udjela članova u prihodima Zajednice i njihovom značaju za ukupni
razvoj turizma.
Članak 8.
Zajednica ima stručnu službu za obavljanje stručnih i administrativnih poslova vezanih za zadaće Zajednice (u daljnjem tekstu: Turistički ured).

Članak 9.
Rad Zajednice je javan. Javnost rada osigurava se i ostvaruje na način propisan ovim Statutom.

Članak 10.
Djelovanje Zajednice temelji se na načelu opće korisnosti. Turistička zajednica ne smije obavljati gospodarske djelatnosti, osim gospodarskih
djelatnosti koje joj dopušta Zakon. Iznimno od stavka 2. ovog članka, turistička zajednica može: upravljati javnom turističkom infrastrukturom
danom na upravljanje od strane jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave, organizirati manifestacije i priredbe, objavljivati
komercijalne oglase na svojim promotivnim materijalima, prodavati suvenire, turističke karte i vodiče, osim vlastitog promotivnog materijala,
posredovati u rezervaciji privatnog smještaja ako u turističkom mjestu za koje je osnovana turistička zajednica ne postoji registrirana turistička
agencija, obavljati druge poslove i zadaće od javnog interesa u funkciji razvoja turizma i destinacije koji nisu u suprotnosti s ovim Zakonom i
drugim propisima.

II. ZADAĆE ZAJEDNICE

Članak 11.
Radi unapređivanja općih uvjeta boravka turista, promocija turističkih proizvoda područja Zajednice i razvijanja svijesti o važnosti i gospodarskim,
društvenim i drugim učincima turizma te potrebi i važnosti očuvanja i unapređenja svih elemenata turističkog proizvoda područja Zajednice, a
osobito zaštite okoliša, Zajednica ima, osobito sljedeće zadaće:
•promoviranje turističke destinacije na razini grada samostalno i putem udruženog oglašavanja
•upravljanje javnom turističkom infrastrukturom danom na upravljanje od strane grada
•sudjelovanje u definiranju ciljeva i politike razvoja turizma na nivou grada
•sudjelovanje u stvaranju uvjeta za efikasnu koordinaciju javnog i privatnog sektora
•poticanje optimalizacije i uravnoteženje ekonomskih i društvenih koristi i koristi za okoliš
•izrada strateških i razvojnih planova turizma na području grada
•poticanje i sudjelovanje u uređenju grada u cilju unapređenja uvjeta boravka turista, osim izgradnje komunalne infrastrukture
•redovito, a najmanje svaka 4 mjeseca, prikupljanje i ažuriranje podataka o turističkoj ponudi, smještajnim i ugostiteljskim kapacitetima
(kulturnim, sportskim i drugim manifestacijama) radnom vremenu zdravstvenih ustanova, banaka, pošte, trgovina i sl. i drugih informacijama
potrebnih za boravak i putovanje turista
•izdavanje turističkih promotivnih materijala
•obavljanje informativnih poslova u svezi s turističkom ponudom
•poticanje i organiziranje kulturnih, zabavnih, umjetničkih, sportskih i drugih manifestacija koje pridonose obogaćivanja turističke ponude
•koordinacija djelovanja svih subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet radi zajedničkog dogovaranja,
utvrđivanja i provedbe politike razvoja turizma i obogaćivanja turističke ponude
•poticanje, organiziranje i provođenje akcije u cilju očuvanja turističkog prostora, unapređenje turističkog okružja i zaštite čovjekova okoliša,
te prirodne i kulturne baštine
poticanje, unapređenje i promicanje specifičnih prirodnih i društvenih vrijednosti koje grad čine turistički prepoznatljivom i stvaranje uvjeta
za njihovo gospodarsko korištenje
•vođenje jedinstvenog popisa turista za područje grada, poglavito radi kontrole naplate boravišne pristojbe i stručne obrade podataka
•dnevno prikupljanje, tjedna i mjesečna obrada podataka o turističkom prometu na području grada
•provjera i prikupljanje podataka o prijavi i odjavi boravka turista u cilju suradnje s nadležnim inspekcijskim tijelima u nadzoru nad
obračunom, naplatom i uplatom boravišne pristojbe, te prijavom i odjavom turista
•poticanje i sudjelovanje u aktivnostima obrazovanja stanovništva o zaštiti okoliša, očuvaju i unapređenju prirodnih i društvenih vrijednosti
prostora u cilju razvijanja svijesti stanovništva o važnosti i učincima u turizmu, te svojih članova, odnosno njihovih zaposlenika u cilju
podizanje kvalitete usluga
•organizacija provođenja i nadzor svih radnji promocije turističkih proizvoda grada sukladno smjernicama Skupštine Zajednice, godišnjem
programu rada i financijskom planu turističke zajednice grada
•ustrojavanje jedinstvenog turističkog informativnog sustava, sustava prijava i odjava turista i statističke obrade
Zajednica sudjeluje u provedbi programa i akcijama turističke zajednice županije od zajedničkog interesa za sve subjekte u turizmu s područja
županije.Zajednica može na temelju posebne odluke Turističkog vijeća Hrvatske turističke zajednice, biti član međunarodnih turističkih organizacija
obavljanje i drugih poslova propisanih Zakonom ili drugim propisima

III. ČLANOVI ZAJEDNICE, NJIHOVA PRAVA, OBVEZE I ODGOVORNOSTI

Članak 12.
Zajednica ima obvezatne i dragovoljne članove. Osim članova iz stavka 1. ovog članka Zajednica može imati i počasne članove.

1. Obvezatni članovi
Članak 13.
Obvezatni članovi zajednice su sve domaće pravne i fizičke osobe koje na području Zajednice imaju svoje sjedište ili podružnicu, pogon, filijalu
i sl. (u daljnjem tekstu: poslovna jedinica), a koje ostvaruju prihod pružanjem ugostiteljskih i drugih turističkih usluga, te s turizmom neposredno
povezanih djelatnosti. Odredbe stavka 1. ovog članka primjenjuju se i na podružnice, predstavništva i sl. stranih fizičkih i pravnih osoba, koje
imaju sjedište u turističkom mjestu. Djelatnost iz stavka 1. ovog članka utvrđuju se posebnim zakonom. Pravne i fizičke osobe iz stavka 1. i 2.
ovoga članka, postaju obvezatni članovi Zajednice danom osnivanja Zajednice ili danom početka obavljanja djelatnosti pravne i fizičke osobe na
području Zajednice.
Članak 14.
Obvezatno članstvo u Zajednici prestaje prestankom obavljanja djelatnosti člana Zajednice na području Zajednice.
Na prestanak obvezatnog članstva u Zajednici ne utječe privremena obustava djelatnosti kao ni sezonsko obavljanje djelatnosti.
Obvezatno članstvo u Zajednici prestaje:

prestankom pravne osobe ili smrću fizičke osobe

djelomičnim ili potpunim gubitkom poslovne sposobnosti fizičke osobe

prestankom poslovne jedinice, promjenom sjedišta

prestankom ostvarivanja prihoda pružanja ugostiteljskih ili drugih turističkih usluga ili obavljanjem s turizmom neposredno povezanih
djelatnosti.
Obvezatni članovi turističke zajednice, odnosno njihovi predstavnici, mogu birati i biti birani u tijela turističke zajednice.
2. Dragovoljni članovi
Članak 15.
Kao dragovoljni članovi u Zajednicu mogu se učlaniti na njihov zahtjev domaće i strane fizičke i pravne osobe koje nisu obvezatni članovi
Zajednice sukladno članku 14. ovog Statuta.
Pravne i fizičke osobe iz stavka 1. ovoga članka postaju članovi Zajednice danom donošenja odluke Skupštine.
Dragovoljni članovi Zajednice plaćaju članarinu turističkoj zajednici u visini koju utvrdi Skupština Zajednice.
Dragovoljni članovi Zajednice imaju sva prava kao i obvezatni članovi zajednice.
Dragovoljno članstvo u Zajednici prestaje istupanjem, neplaćanjem članarine duže od šest mjeseci ili isključenjem.
Dragovoljni član Zajednice može biti isključen iz Zajednice ako se ne pridržava odredbi ovog Statuta, odluka i drugih akata tijela Zajednice ili
ako svojim radom nanosi štetu Zajednici.
Odluku o isključenju dragovoljnog člana donosi Skupština Zajednice.
3. Počasni članovi
Članak 16.
Počasnim članom Zajednice mogu biti imenovane domaće i strane fizičke osobe posebno zaslužne za razvoj i promicanje turizma na području
Zajednice.
Odluku o imenovanju počasnog člana zajednice donosi Skupština Zajednice na prijedlog Turističkog vijeća.
Počasni članovi Zajednice ne mogu birati niti biti birani u tijela Zajednice.
Počasni članovi mogu sudjelovati u radu sjednica Skupštine Zajednice i skupovima što ih organizira Zajednica, bez prava odlučivanja.
4. Prava, obveze i odgovornosti članova Zajednice
Članak 17.
Članovi Zajednice (obvezatni i dragovoljni) imaju prava, obveze i odgovornosti da:
– oni ili njihovi predstavnici biraju i budu birani u tijela Zajednice
– upravljaju poslovima Zajednice i sudjeluju u radu Zajednice
– daju inicijative koje imaju za cilj jačanje i promicanje turizma na području Zajednice
– daju prijedloge i primjedbe na rad tijela Zajednice
– predlažu razmatranje pitanja iz djelokruga Zajednice radi zauzimanja stavova i daju prijedloge za njihovo rješavanje
– usmjeravaju i usklađuju svoje međusobne odnose u zajedničke interese radi postizanja ciljeva Zajednice u skladu sa Zakonom i ovim
Statutom
3
– predlažu sudjelovanje Zajednice u raznim aktivnostima u cilju očuvanja turističkog prostora, unapređenja turističkog okružja i zaštite
čovjekove okoline na području Zajednice
– predlažu pomaganje razvoja turizma i u mjestima na području Zajednice koja nisu turistički razvijena
– razmjenjuju u Zajednici informacije, obavljaju konzultacije i organiziraju sastanke
– putem Zajednice ostvaruju suradnju s nadležnim tijelima lokalne samouprave i uprave na pitanjima poremećaja u turizmu i većih problema
u ostvarivanju gospodarskih interesa u djelatnostima ugostiteljstva i turizma i s tim djelatnostima neposredno povezanih djelatnosti
– daju inicijative za donošenje mjera iz područja turizma
– koriste stručnu pomoć Zajednice u pitanjima iz djelokruga Zajednice
– predlažu izmjene i dopune statuta i drugih općih akata
– budu obaviješteni o radu Zajednice i njenih tijela i o materijalno -financijskom poslovanju
– sudjeluju u radu Zajednice i manifestacijama koje ona organizira
– provode odluke i zaključke što ih donose tijela Zajednice
– zastupaju dogovorene stavove Zajednice u turističkoj zajednici županije
– razvijaju međusobnu odgovornost za provođenje zadataka Zajednice
– daju podatke i izvješća potrebna za izvršavanje zadaća Zajednice
– pridržavaju se odredbi Statuta, odluka, zaključaka i drugih akata tijela Zajednice
IV. TIJELA ZAJEDNICE
Tijela Zajednice su:
1.Skupština
2.Turističko vijeće
3.Nadzorni odbor
4.Predsjednik Zajednice
Članak 18.
1. Skupština Zajednice
Članak 19.
Skupština Zajednice je najviše tijelo upravljanja u Zajednici.
Skupštinu čine predstavnici fizičkih i pravnih osoba članova Zajednice grupiranih po skupinama, a broj predstavnika svake skupine određuje
se razmjerno visini udjela skupina prihodu Zajednice.
Broj predstavnika u Skupštini Zajednice limitiran je i iznosi 15.
Predstavnici skupina se određuju prema najviše uplaćenom prihodu Zajednici u godini prije izborne unutar grupacije. Ukoliko predstavnici
odbiju predstavljati članove svoje grupacije u Skupštini Zajednice, svaku pojedinu grupaciju predstavljati će član koji po udjelu u prihodu
Zajednice slijedi iza predstavnika sa najvećim udjelom i tako redom.
Udjel skupine čini zbroj udjela pripadnika skupine.
Kao udio u prihodu Zajednice računa se članarina i 25% boravišne pristojbe, koje je član uplatio u godini koja prethodi godini u kojoj se
provode izbori za Skupštinu Zajednice.
Jedan član, odnosno skupina članova jedne djelatnosti mogu imati u Skupštini maksimalno 40% predstavnika.
Skupine djelatnosti:
1.Trgovina
2.Hoteli i restorani
3.Prerađivačka industrija
4.Ostale djelatnosti
Članak 20.
Skupština Zajednice:
1.donosi statut Zajednice,
2.donosi odluku o osnivanju i ustrojstvu Turističkog ureda,
3.odlučuje o izboru i razrješavanju članova Turističkog vijeća,
4.odlučuje o izboru i razrješavanju članova Nadzornog odbora,
5.donosi godišnji program rada Zajednice,
6.donosi financijski plan i godišnje financijsko izvješće Zajednice,
7.imenuje i razrješava na prijedlog Turističkog vijeća dragovoljne i počasne članove Zajednice,
8.utvrđuje visinu članarine za dragovoljne članove Zajednice,
9.bira predstavnika Zajednice u Skupštinu Turističke zajednice Zagrebačke županije
10.donosi poslovnik o radu Skupštine Zajednice,
11.daje nadležnim tijelima inicijative za donošenje zakona i drugih propisa,
12.razmatra i zauzima stavove o najznačajnijim pitanjima koja proizlaze iz zadaća zajednice, predlaže mjere i poduzima radnje za njihovo
izvršavanje,
13.prihvaća godišnja izvješća i odlučuje o drugim pitanjima kada je to predviđeno propisima i ovim statutom.
14.donosi odluku o izvješćima koje podnosi Turističko vijeće i Nadzorni odbor
Članak 21.
Mandat članova Skupštine traje četiri godine.
Članu Skupštine Zajednice može prestati mandat i prije isteka vremena na koje je izabran:
– opozivom od strane člana Zajednice čiji je predstavnik,
– prestankom rada kod člana Zajednice čiji je predstavnik,
– na osobni zahtjev.
4
Skupština Zajednice može predložiti članu Zajednice da opozove svog predstavnika ako svoju dužnost ne obavlja u skladu s zadaćama
Zajednice ili je uopće ne obavlja. Novoizabranom članu Skupštine mandat traje do isteka vremena na koje je bio izabran član Skupštine kojem
je prestao mandat na jedan od načina utvrđen u stavku 2. ovog članka. Članovi, odnosno predstavnici članova turističke zajednice ne mogu
putem punomoći ovlastiti drugu osobu da umjesto njih sudjeluje u radu Skupštine.
Članak 22.
Izbore za članove nove Skupštine temeljem godišnjega financijskog izvješća raspisuje Turističko vijeće i donosi odluku o broju predstavnika
pojedine skupine iz članka 19. ovog statuta. Izbori se raspisuju najkasnije 60 dana prije isteka mandata Skupštine Zajednice.
Članak 23.
Skupština Zajednice odlučuje na sjednicama. Redovna sjednica održava se najmanje dva puta godišnje. Izvanredna sjednica saziva se u
slučaju:
– izbora članova Turističkog vijeća ili Nadzornog odbora ako se njihov broj smanji za više od 1/4,
– na zahtjev Nadzornog odbora, Turističkog vijeća, direktora Turističkog ureda
Podnosilac zahtjeva za sazivanje izvanredne sjednice dužan je predložiti dnevni red Skupštine Zajednice.
Ako u slučaju iz stavka 3. ovog članka predsjednik Zajednice ne sazove Skupštinu Zajednice, Skupštinu Zajednice mogu sazvati Turističko
vijeće, Nadzorni odbor ili 20% članova Skupštine.
Članak 24.
Skupština Zajednice pravovaljano odlučuje ako je na sjednici prisutno više od polovice ukupnog broja članova Skupštine Zajednice.
Skupština Zajednice donosi odluke većinom glasova prisutnih članova Skupštine, ako za pojedino pitanje ovim Statutom nije drugačije
određeno. Način sazivanja i vođenja sjednice Skupštine Zajednice i druga pitanja vezana za održavanje sjednice uređuju se Poslovnikom.
2. Turističko vijeće
Članak 25.
Turističko vijeće izvršno je tijelo Skupštine Zajednice. Turističko vijeće odgovorno je Skupštini Zajednice.
Članak 26.
Turističko vijeće Zajednice:
1.provodi odluke i zaključke Skupštine Zajednice,
2.predlaže Skupštini osnovne smjernice i godišnji program rada i financijski plan Zajednice,
3.podnosi izvješće o izvršenju programa rada i financijskom poslovanju Zajednice,
4.upravlja imovinom Zajednice sukladno Zakonu i ovom Statutu, te sukladno programu rada i financijskom planu,
5.imenuje direktora Turističkog ureda na temelju javnog natječaja, te razrješava direktora turističkog ureda,
6.predlaže Skupštini počasne članove Zajednice,
7.donosi opće akte za Turistički ured,
8.utvrđuje prijedlog Statuta,
9.priprema prijedlog i daje mišljenje o pitanjima o kojima odlučuje Skupština Zajednice,
10.odlučuje o korištenju sredstava za izgradnju, adaptaciju i nabavu poslovnog prostora u skladu s financijskim planom,
11.donosi Poslovnik Turističkog vijeća,
12.donosi opće akte koje ne donosi Skupština Zajednice,
13.potiče suradnju s drugim turističkim zajednicama i drugim pravnim i fizičkim osobama koje su neposredno ili posredno uključene u turistički promet,
14.odlučuje i obavlja druge poslove u okviru svog djelokruga,
15.utvrđuje ovlasti za zastupanje Zajednice i raspolaganje financijskim sredstvima Zajednice,
16.daje ovlaštenje za zastupanje Zajednice u slučaju spriječenosti direktora,
17.zahtjeva i razmatra izvješće direktora o njegovom radu i radu Turističkog ureda, te obvezno donosi odluku o prihvaćanju ili neprihvaćanju
navedenog izvješća.
Članak 27.
Turističko vijeće ima predsjednika i osam članova. Osam članova Turističkog vijeća bira Skupština iz redova članova Zajednice, vodeći
računa o zastupljenosti djelatnosti u turizmu (pružatelj ugostiteljskih usluga, putničke agencije i sl.). Predsjednik Zajednice je predsjednik
Turističkog vijeća.
Članak 28.
Mandat članova Turističkog vijeća traje četiri godine. Članu Turističkog vijeća može prestati mandat i prije isteka vremena na koje je izabran:
– razrješenjem od strane Skupštine Zajednice,
– na osobni zahtjev.
Član Turističkog vijeća može se opozvati ako ne obavlja svoje dužnosti u skladu sa Zakonom i ovim Statutom, ne provodi odluke Skupštine
Zajednice i Turističkog vijeća. Na mjesto člana Turističkog vijeća kojem je mandat prestao na temelju prethodnog stavka, nadležno tijelo bira,
odnosno delegira novog člana na vrijeme do isteka mandata na koji je izabran prethodnik.
Članak 29.
Turističko vijeće radi na sjednicama. Predsjednik Zajednice saziva i predsjeda sjednici Turističkog vijeća. U slučaju odsutnosti, odnosno
spriječenosti predsjednika sjednici Turističkog vijeća predsjedava zamjenik predsjednika kojeg odredi predsjednik Zajednice i koji za svoj rad
odgovara predsjedniku Zajednice.
Članak 30.
Turističko vijeće može pravovaljano odlučivati ukoliko sjednici prisustvuje više od polovice članova Vijeća.Turističko vijeće odlučuje većinom
glasova prisutnih članova.
Članak 31.
Turističko vijeće donosi odluke u pravilu javnim glasovanjem. Turističko vijeće može odlučiti da se o određenom pitanju odlučuje tajnim
glasovanjem. Način sazivanja i vođenja sjednice Turističkog vijeća i druga pitanja vezana za održavanje sjednice Turističkog vijeća uređuje se
Poslovnikom.
5
3. Nadzorni odbor
Članak 32.
Nadzorni odbor je nadzorno tijelo Zajednice.
Nadzorni odbor ima tri člana, a čine ga:
– dva člana koje bira Skupština Zajednice,
– jedan član kojeg delegira Turistička zajednica Zagrebačke županije.
Nadzorni odbor iz redova svojih članova bira predsjednika i njegovog zamjenika. Član Nadzornog odbora ne može biti član drugih tijela
Zajednice, ali se bira iz redova svih članova Zajednice.
Članak 33.
Nadzorni odbor nadzire:
1.vođenje poslova Zajednice,
2.materijalno i financijsko poslovanje i raspolaganje sredstvima Zajednice,
3.izvršenje i provedbu programa rada i financijskog plana Zajednice.
U pisanom izvješću iz točke 2. i 3. ovog članka, Nadzorni odbor dužan je posebno navesti:
– djeluje li Zajednica u skladu s zakonima i aktima Zajednice, te odlukama Skupštine i Turističkog vijeća,
– jesu li godišnja i druga financijska izvješća sastavljena u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama Zajednice i pokazuju li ispravno stanje,
– ocjenu o poslovanju i vođenju poslova,
– da li se program rada i financijski plan izvršavaju i provode i u kojoj mjeri,
– te mišljenje i savjete o mogućnostima poboljšanja njihove provedbe.
O obavljenom nadzoru Nadzorni odbor najmanje dva puta godišnje podnosi pismeno izvješće Skupštini Zajednice, Turističkom vijeću
Zajednice i Turističkom vijeću Turističke zajednice Zagrebačke županije.
Članak 34.
Sjednicu Nadzornog odbora saziva i rukovodi njenim radom predsjednik, a u slučaju njegove odsutnosti zamjenik predsjednika.
Nadzorni odbor može pravovaljano odlučivati ako sjednici prisustvuje većina članova Odbora, a odluke donosi većinom glasova ukupnog
broja članova. Način sazivanja i vođenja sjednice Nadzornog odbora i druga pitanja vezana za održavanje sjednice Nadzornog odbora uređuje
se Poslovnikom. Poslovnik iz stavka 3. ovog članka donosi Nadzorni odbor.
Članak 35.
Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri godine.
Članu Nadzornog odbora može prestati mandat i prije isteka vremena na koje je izabran:

– opozivom od strane tijela koje ga je izabralo, odnosno imenovalo,

– na osobni zahtjev.
Član Nadzornog odbora može se opozvati ako svoju dužnost u Nadzornom odboru ne obavlja u skladu sa Statutom i aktima tijela Zajednice.
Na mjesto člana Nadzornog odbora kojem je mandat prestao ne temelju prethodnog stavka nadležno tijelo bira novog člana na vrijeme do
isteka mandata na koji je izabran prethodnik.
4. Predsjednik Zajednice
Članak 36.
Zajednica ima predsjednika Zajednice. Dužnost predsjednika Zajednice obnaša gradonačelnik Grada Dugog Sela. Predsjednik Zajednice je i
predsjednik Skupštine i predsjednik Turističkog vijeća. Dužnost predsjednika Zajednice prestaje u trenutku razrješenja gradonačelnika sukladno
propisima kojima se uređuju jedinice lokalne samouprave, te u navedenom slučaju dužnost predsjednika Zajednice obnaša povjerenik sukladno
propisu koji regulira izbor za gradonačelnika.
Članak 37.
Predsjednik Zajednice:

predstavlja Zajednicu,

saziva i predsjeda Skupštinom Zajednice,

saziva i predsjeda Turističkom vijeću,

organizira, koordinira i usklađuje rad i aktivnosti Zajednice u skladu sa zakonom, ovim Statutom i programom rada Zajednice,

brine o zakonitom i pravodobnom izvršenju zadaća Zajednice,

pokreće i brine se o suradnji Zajednice s drugim turističkim zajednicama i drugim tijelima sa zajedničkim interesom,

brine se o pripremi sjednica Skupštine Zajednice i Turističkog vijeća,

propisuje odluke i druge akte koje donosi Skupština Zajednice i Turističko vijeće,

obavlja i druge poslove utvrđene aktima Skupštine Zajednice i Turističkog vijeća.
Članak 38.
U slučaju odsutnosti, ili spriječenosti predsjednika Zajednice na sjednici Skupštine Zajednice predsjeda zamjenik predsjednika kojeg odredi
predsjednik Zajednice i koji za svoj rad odgovara predsjedniku Zajednice.
5. Radna tijela
Članak 39.
Skupština Zajednice i Turističko vijeće mogu osnovati privremena radna ili savjetodavna tijela (radne skupine, savjet, komisiju i sl.) radi
razmatranja određenog pitanja, davanja mišljenja i prijedloga o značajnim pitanjima iz njihovog djelokruga. Skupština Zajednice i Turističko
vijeće odlukom o osnivanju tijela iz prethodnog stavka utvrđuju sastav, djelokrug rada i druga pitanja vezana za rad toga tijela.
V. PREDSTAVLJANJE I ZASTUPANJE ZAJEDNICE
Članak 40.
Zajednicu predstavlja predsjednik Zajednice, a zastupa direktor Turističkog ureda. Direktor Turističkog ureda može dati pismenu punomoć
drugoj osobi za zastupanje Zajednice. Ako se opća punomoć daje osobi koja nije zaposlena u Zajednici za davanje ove punomoći potrebna je
suglasnost Turističkog vijeća. Punomoć iz stavka 2. ovog članka daje se sukladno odredbama zakona kojim se uređuju obvezni odnosi.
6
VI. TURISTIČKI URED
Članak 41.
Radi obavljanja stručnih i administrativnih poslova Zajednice osniva se Turistički ured. Sjedište Turističkog ureda je u sjedištu Zajednice.
Članak 42.
Odluku o osnivanju i ustroju Turističkog ureda donosi Skupština Zajednice. Djelokrug, unutarnje ustrojstvo, organizaciju i sistematizaciju
radnih mjesta Turističkog ureda utvrđuje Turističko vijeće aktom o ustrojstvu i sistematizaciji, na prijedlog direktora Ureda.
Ustrojstvo Turističkog ureda treba odgovarati potrebama i zahtjevima članova Zajednice i mogućnosti za stručno, kvalitetno, pravovremeno i
odgovorno izvršavanje zadaća Zajednice.
Članak 43.
Turistički ured obavlja osobito ove poslove:
– provodi zadatke utvrđene programom rada Zajednice
– obavlja stručne i administrativne poslove u svezi pripremanja sjednica tijela Zajednice
– obavlja stručne i administrativne poslove u svezi s izradom i izvršavanjem akata tijela Zajednice
– obavlja pravne, financijske i knjigovodstvene poslove, kadrovske i opće poslove, vodi evidenciju i statističke podatke utvrđene propisima i aktima Zajednice
– izrađuje analize, informacije i druge materijale za potrebe tijela Zajednice,
– daje tijelima Zajednice kao i drugim zainteresiranim stručna mišljenja o pitanjima u djelokrugu rada Zajednice
– obavlja druge poslove koje mu odrede tijela Zajednice
Članak 44.
Na pravni status zaposlenih u Turističkom uredu, uvjete za stupanje na rad i ostala pitanja u svezi s njihovim radom primjenjuju se
odgovarajući opći propisi o radu. Radnici zaposleni u Turističkom uredu moraju ispunjavati i posebne uvjete koje propisuje ministar turizma.
Članak 45.
Turistički ured Zajednice ima direktora. Direktora Turističkog ureda na temelju javnog natječaja imenuje Turističko vijeće. Direktor mora
ispunjavati posebne uvjete koje propisuje ministar turizma.
Članak 46.
Ako se na raspisani natječaj nitko ne prijavi ili nitko od prijavljenih kandidata ne bude izabran, natječaj će se ponoviti. Turističku zajednicu do
izbora direktora zastupa predsjednik Zajednice.
Članak 47.
Direktora Turističkog ureda, u slučaju odsutnosti ili spriječenosti, zamjenjuje osoba koju odredi Turističko vijeće iz redova Vijeća. Osoba koja
zamjenjuje direktora Turističkog ureda ima prava i dužnosti direktora.
Članak 48.
Direktor Turističkog ureda organizira i rukovodi radom i poslovanjem Turističkog ureda i u granicama utvrđenih ovlasti odgovoran je za
poslovanje Zajednice. Direktor za svoj rad odgovoran je Turističkom vijeću i predsjedniku Zajednice. Direktor ne može biti član Turističkog vijeća,
Skupštine i Nadzornog odbora niti jedne turističke zajednice.
Direktor Turističkog ureda:
– provodi odluke Turističkog vijeća,
– organizira izvršavanje zadaća Zajednice,
– zastupa Zajednicu i poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Zajednice,
– zastupa Zajednicu u svim poslovima pred sudovima, upravnim i drugim državnim tijelima te pravnim osobama s javnim ovlastima,
– odgovoran je za namjensko korištenje sredstava koja se vode u Zajednici,
– usklađuje materijalne i druge uvjete rada Turističkog ureda i brine se da poslovi i zadaci budu na vrijeme i kvalitetno obavljeni u skladu sa
odlukama, zaključcima i programom rada Zajednice i njenih tijela,
– odlučuje o zapošljavanju radnika u Turističkom uredu i raspoređivanju radnika na određena radna mjesta te o prestanku rada u skladu s
aktom o ustrojstvu i sistematizaciji Turističkog ureda,
– upozorava radnike Turističkog ureda i tijela Zajednice na zakonitosti njihovih odluka,
– odlučuje o službenom putovanju radnika Zajednice, korištenju osobnih automobila u službene svrhe i o korištenju sredstava reprezentacije,
– predlaže ustrojstvo i sistematizaciju Turističkog ureda,
– odlučuje o provjeri pojedinih stručnih poslova trećim osobama ako ocijeni da je potrebno i svrsishodno, a u cilju izvršenja zadataka Zajednice,
– potpisuje poslovnu dokumentaciju Zajednice,
– priprema zajedno s predsjednikom Zajednice sjednice Turističkog vijeća i Skupštine Zajednice,
– podnosi Turističkom vijeću izvješće o svom radu i o radu Turističkog ureda, te predlaže mjere za unapređenje organizacije rada Turističkog
ureda, najmanje jednom godišnje
– obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom, aktima Zajednice i odlukama tijela Zajednice.
Članak 49.
Direktor Turističkog ureda može biti razriješen:
1.na osobni zahtjev,
2.ako zbog neizvršavanja ili nemarnog vršenja svoje dužnosti ZajNa temelju članka 12. i 15. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma («Narodne novine», broj 152/08) Skupština
Turističke zajednice grada Dugog Sela, uz prethodnu suglasnost Ministarstva turizma, na 1. sjednici održanoj 17. lipnja 2010. godine donijela je

STATUT
TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA DUGOG SELA

I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Turistička zajednica grada Dugog Sela (u daljnjem tekstu: Zajednica) je pravna osoba, čije su članice pravne i fizičke osobe u djelatnostima
ugostiteljstva i turizma i s tim djelatnostima povezanim djelatnostima na području Grada Dugog Sela.

Članak 2.
Zajednica se smatra osnovanom danom stupanja na snagu ovog Statuta, a svojstvo pravne osobe stječe danom upisa u Upisnik turističkih
zajednica Ministarstva turizma. Prava i obveze Zajednice utvrđene su Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (u
daljnjem tekstu: Zakon) i ovim Statutom.
Članak 3.
Turistička zajednica Grada Dugog Sela pravni je slijednik Turističke zajednice Grada Dugog Sela upisane u Upisnik turističkih zajednica
Ministarstva turizma, list broj 258, strana A, upisni broj 226 (klasa: 334-03/96-03/74 urbroj: 529-02/96-2) od 3. lipnja 1996. godine.

Članak 4.
Naziv Zajednice je: Turistička zajednica grada Dugog Sela. Skraćeni naziv Zajednice je: TZG Dugo Selo. Sjedište Zajednice je: Dugo Selo.
Članak 5.
Zajednica ima pečat okruglog oblika s nazivom i sjedištem «Turistička zajednica grada Dugog Sela», promjera 25 mm. Žig zajednice je
četvrtasta oblika, a sadrži naziv i sjedište Zajednice, te prostor za upisivanje evidencijskog broja i datuma primitka pisama. Žig se koristi za
svakodnevno poslovanje Zajednice.Svaki žig ima redni broj.O broju pečata i žigova, načinu njihovog korištenja, te osobama koje su odgovorne
za njihovo čuvanje odlučuje direktor Turističkog ureda.
Članak 6.
Zajednica ima znak. O sadržaju i obliku znaka odlučuje Turističko vijeće. O načinu korištenja znaka odlučuje direktor Turističkog ureda.

Članak 7.
Zajednicom upravljaju njezini članovi i njihova se prava utvrđuju prema visini udjela članova u prihodima Zajednice i njihovom značaju za ukupni
razvoj turizma.
Članak 8.
Zajednica ima stručnu službu za obavljanje stručnih i administrativnih poslova vezanih za zadaće Zajednice (u daljnjem tekstu: Turistički ured).

Članak 9.
Rad Zajednice je javan. Javnost rada osigurava se i ostvaruje na način propisan ovim Statutom.

Članak 10.
Djelovanje Zajednice temelji se na načelu opće korisnosti. Turistička zajednica ne smije obavljati gospodarske djelatnosti, osim gospodarskih
djelatnosti koje joj dopušta Zakon. Iznimno od stavka 2. ovog članka, turistička zajednica može: upravljati javnom turističkom infrastrukturom
danom na upravljanje od strane jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave, organizirati manifestacije i priredbe, objavljivati
komercijalne oglase na svojim promotivnim materijalima, prodavati suvenire, turističke karte i vodiče, osim vlastitog promotivnog materijala,
posredovati u rezervaciji privatnog smještaja ako u turističkom mjestu za koje je osnovana turistička zajednica ne postoji registrirana turistička
agencija, obavljati druge poslove i zadaće od javnog interesa u funkciji razvoja turizma i destinacije koji nisu u suprotnosti s ovim Zakonom i
drugim propisima.

II. ZADAĆE ZAJEDNICE

Članak 11.
Radi unapređivanja općih uvjeta boravka turista, promocija turističkih proizvoda područja Zajednice i razvijanja svijesti o važnosti i gospodarskim,
društvenim i drugim učincima turizma te potrebi i važnosti očuvanja i unapređenja svih elemenata turističkog proizvoda područja Zajednice, a
osobito zaštite okoliša, Zajednica ima, osobito sljedeće zadaće:

promoviranje turističke destinacije na razini grada samostalno i putem udruženog oglašavanja

upravljanje javnom turističkom infrastrukturom danom na upravljanje od strane grada

sudjelovanje u definiranju ciljeva i politike razvoja turizma na nivou grada

sudjelovanje u stvaranju uvjeta za efikasnu koordinaciju javnog i privatnog sektora

poticanje optimalizacije i uravnoteženje ekonomskih i društvenih koristi i koristi za okoliš

izrada strateških i razvojnih planova turizma na području grada

poticanje i sudjelovanje u uređenju grada u cilju unapređenja uvjeta boravka turista, osim izgradnje komunalne infrastrukture

redovito, a najmanje svaka 4 mjeseca, prikupljanje i ažuriranje podataka o turističkoj ponudi, smještajnim i ugostiteljskim kapacitetima
(kulturnim, sportskim i drugim manifestacijama) radnom vremenu zdravstvenih ustanova, banaka, pošte, trgovina i sl. i drugih informacijama
potrebnih za boravak i putovanje turista

izdavanje turističkih promotivnih materijala

obavljanje informativnih poslova u svezi s turističkom ponudom

poticanje i organiziranje kulturnih, zabavnih, umjetničkih, sportskih i drugih manifestacija koje pridonose obogaćivanja turističke ponude

koordinacija djelovanja svih subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet radi zajedničkog dogovaranja,
utvrđivanja i provedbe politike razvoja turizma i obogaćivanja turističke ponude

poticanje, organiziranje i provođenje akcije u cilju očuvanja turističkog prostora, unapređenje turističkog okružja i zaštite čovjekova okoliša,
2
te prirodne i kulturne baštine
poticanje, unapređenje i promicanje specifičnih prirodnih i društvenih vrijednosti koje grad čine turistički prepoznatljivom i stvaranje uvjeta
za njihovo gospodarsko korištenje

vođenje jedinstvenog popisa turista za područje grada, poglavito radi kontrole naplate boravišne pristojbe i stručne obrade podataka

dnevno prikupljanje, tjedna i mjesečna obrada podataka o turističkom prometu na području grada

provjera i prikupljanje podataka o prijavi i odjavi boravka turista u cilju suradnje s nadležnim inspekcijskim tijelima u nadzoru nad
obračunom, naplatom i uplatom boravišne pristojbe, te prijavom i odjavom turista

poticanje i sudjelovanje u aktivnostima obrazovanja stanovništva o zaštiti okoliša, očuvaju i unapređenju prirodnih i društvenih vrijednosti
prostora u cilju razvijanja svijesti stanovništva o važnosti i učincima u turizmu, te svojih članova, odnosno njihovih zaposlenika u cilju
podizanje kvalitete usluga

organizacija provođenja i nadzor svih radnji promocije turističkih proizvoda grada sukladno smjernicama Skupštine Zajednice, godišnjem
programu rada i financijskom planu turističke zajednice grada

ustrojavanje jedinstvenog turističkog informativnog sustava, sustava prijava i odjava turista i statističke obrade
Zajednica sudjeluje u provedbi programa i akcijama turističke zajednice županije od zajedničkog interesa za sve subjekte u turizmu s područja
županije.
Zajednica može na temelju posebne odluke Turističkog vijeća Hrvatske turističke zajednice, biti član međunarodnih turističkih organizacija
obavljanje i drugih poslova propisanih Zakonom ili drugim propisima

III. ČLANOVI ZAJEDNICE, NJIHOVA PRAVA, OBVEZE I ODGOVORNOSTI

Članak 12.
Zajednica ima obvezatne i dragovoljne članove. Osim članova iz stavka 1. ovog članka Zajednica može imati i počasne članove.

1. Obvezatni članovi
Članak 13.
Obvezatni članovi zajednice su sve domaće pravne i fizičke osobe koje na području Zajednice imaju svoje sjedište ili podružnicu, pogon, filijalu
i sl. (u daljnjem tekstu: poslovna jedinica), a koje ostvaruju prihod pružanjem ugostiteljskih i drugih turističkih usluga, te s turizmom neposredno
povezanih djelatnosti. Odredbe stavka 1. ovog članka primjenjuju se i na podružnice, predstavništva i sl. stranih fizičkih i pravnih osoba, koje
imaju sjedište u turističkom mjestu. Djelatnost iz stavka 1. ovog članka utvrđuju se posebnim zakonom. Pravne i fizičke osobe iz stavka 1. i 2.
ovoga članka, postaju obvezatni članovi Zajednice danom osnivanja Zajednice ili danom početka obavljanja djelatnosti pravne i fizičke osobe na
području Zajednice.
Članak 14.
Obvezatno članstvo u Zajednici prestaje prestankom obavljanja djelatnosti člana Zajednice na području Zajednice.
Na prestanak obvezatnog članstva u Zajednici ne utječe privremena obustava djelatnosti kao ni sezonsko obavljanje djelatnosti.
Obvezatno članstvo u Zajednici prestaje:

prestankom pravne osobe ili smrću fizičke osobe

djelomičnim ili potpunim gubitkom poslovne sposobnosti fizičke osobe

prestankom poslovne jedinice, promjenom sjedišta

prestankom ostvarivanja prihoda pružanja ugostiteljskih ili drugih turističkih usluga ili obavljanjem s turizmom neposredno povezanih
djelatnosti.
Obvezatni članovi turističke zajednice, odnosno njihovi predstavnici, mogu birati i biti birani u tijela turističke zajednice.
2. Dragovoljni članovi
Članak 15.
Kao dragovoljni članovi u Zajednicu mogu se učlaniti na njihov zahtjev domaće i strane fizičke i pravne osobe koje nisu obvezatni članovi
Zajednice sukladno članku 14. ovog Statuta.
Pravne i fizičke osobe iz stavka 1. ovoga članka postaju članovi Zajednice danom donošenja odluke Skupštine.
Dragovoljni članovi Zajednice plaćaju članarinu turističkoj zajednici u visini koju utvrdi Skupština Zajednice.
Dragovoljni članovi Zajednice imaju sva prava kao i obvezatni članovi zajednice.
Dragovoljno članstvo u Zajednici prestaje istupanjem, neplaćanjem članarine duže od šest mjeseci ili isključenjem.
Dragovoljni član Zajednice može biti isključen iz Zajednice ako se ne pridržava odredbi ovog Statuta, odluka i drugih akata tijela Zajednice ili
ako svojim radom nanosi štetu Zajednici.
Odluku o isključenju dragovoljnog člana donosi Skupština Zajednice.
3. Počasni članovi
Članak 16.
Počasnim članom Zajednice mogu biti imenovane domaće i strane fizičke osobe posebno zaslužne za razvoj i promicanje turizma na području
Zajednice.
Odluku o imenovanju počasnog člana zajednice donosi Skupština Zajednice na prijedlog Turističkog vijeća.
Počasni članovi Zajednice ne mogu birati niti biti birani u tijela Zajednice.
Počasni članovi mogu sudjelovati u radu sjednica Skupštine Zajednice i skupovima što ih organizira Zajednica, bez prava odlučivanja.
4. Prava, obveze i odgovornosti članova Zajednice
Članak 17.
Članovi Zajednice (obvezatni i dragovoljni) imaju prava, obveze i odgovornosti da:
– oni ili njihovi predstavnici biraju i budu birani u tijela Zajednice
– upravljaju poslovima Zajednice i sudjeluju u radu Zajednice
– daju inicijative koje imaju za cilj jačanje i promicanje turizma na području Zajednice
– daju prijedloge i primjedbe na rad tijela Zajednice
– predlažu razmatranje pitanja iz djelokruga Zajednice radi zauzimanja stavova i daju prijedloge za njihovo rješavanje
– usmjeravaju i usklađuju svoje međusobne odnose u zajedničke interese radi postizanja ciljeva Zajednice u skladu sa Zakonom i ovim
Statutom
3
– predlažu sudjelovanje Zajednice u raznim aktivnostima u cilju očuvanja turističkog prostora, unapređenja turističkog okružja i zaštite
čovjekove okoline na području Zajednice
– predlažu pomaganje razvoja turizma i u mjestima na području Zajednice koja nisu turistički razvijena
– razmjenjuju u Zajednici informacije, obavljaju konzultacije i organiziraju sastanke
– putem Zajednice ostvaruju suradnju s nadležnim tijelima lokalne samouprave i uprave na pitanjima poremećaja u turizmu i većih problema
u ostvarivanju gospodarskih interesa u djelatnostima ugostiteljstva i turizma i s tim djelatnostima neposredno povezanih djelatnosti
– daju inicijative za donošenje mjera iz područja turizma
– koriste stručnu pomoć Zajednice u pitanjima iz djelokruga Zajednice
– predlažu izmjene i dopune statuta i drugih općih akata
– budu obaviješteni o radu Zajednice i njenih tijela i o materijalno -financijskom poslovanju
– sudjeluju u radu Zajednice i manifestacijama koje ona organizira
– provode odluke i zaključke što ih donose tijela Zajednice
– zastupaju dogovorene stavove Zajednice u turističkoj zajednici županije
– razvijaju međusobnu odgovornost za provođenje zadataka Zajednice
– daju podatke i izvješća potrebna za izvršavanje zadaća Zajednice
– pridržavaju se odredbi Statuta, odluka, zaključaka i drugih akata tijela Zajednice
IV. TIJELA ZAJEDNICE
Tijela Zajednice su:
1.Skupština
2.Turističko vijeće
3.Nadzorni odbor
4.Predsjednik Zajednice
Članak 18.
1. Skupština Zajednice
Članak 19.
Skupština Zajednice je najviše tijelo upravljanja u Zajednici.
Skupštinu čine predstavnici fizičkih i pravnih osoba članova Zajednice grupiranih po skupinama, a broj predstavnika svake skupine određuje
se razmjerno visini udjela skupina prihodu Zajednice.
Broj predstavnika u Skupštini Zajednice limitiran je i iznosi 15.
Predstavnici skupina se određuju prema najviše uplaćenom prihodu Zajednici u godini prije izborne unutar grupacije. Ukoliko predstavnici
odbiju predstavljati članove svoje grupacije u Skupštini Zajednice, svaku pojedinu grupaciju predstavljati će član koji po udjelu u prihodu
Zajednice slijedi iza predstavnika sa najvećim udjelom i tako redom.
Udjel skupine čini zbroj udjela pripadnika skupine.
Kao udio u prihodu Zajednice računa se članarina i 25% boravišne pristojbe, koje je član uplatio u godini koja prethodi godini u kojoj se
provode izbori za Skupštinu Zajednice.
Jedan član, odnosno skupina članova jedne djelatnosti mogu imati u Skupštini maksimalno 40% predstavnika.
Skupine djelatnosti:
1.Trgovina
2.Hoteli i restorani
3.Prerađivačka industrija
4.Ostale djelatnosti
Članak 20.
Skupština Zajednice:
1.donosi statut Zajednice,
2.donosi odluku o osnivanju i ustrojstvu Turističkog ureda,
3.odlučuje o izboru i razrješavanju članova Turističkog vijeća,
4.odlučuje o izboru i razrješavanju članova Nadzornog odbora,
5.donosi godišnji program rada Zajednice,
6.donosi financijski plan i godišnje financijsko izvješće Zajednice,
7.imenuje i razrješava na prijedlog Turističkog vijeća dragovoljne i počasne članove Zajednice,
8.utvrđuje visinu članarine za dragovoljne članove Zajednice,
9.bira predstavnika Zajednice u Skupštinu Turističke zajednice Zagrebačke županije
10.donosi poslovnik o radu Skupštine Zajednice,
11.daje nadležnim tijelima inicijative za donošenje zakona i drugih propisa,
12.razmatra i zauzima stavove o najznačajnijim pitanjima koja proizlaze iz zadaća zajednice, predlaže mjere i poduzima radnje za njihovo
izvršavanje,
13.prihvaća godišnja izvješća i odlučuje o drugim pitanjima kada je to predviđeno propisima i ovim statutom.
14.donosi odluku o izvješćima koje podnosi Turističko vijeće i Nadzorni odbor
Članak 21.
Mandat članova Skupštine traje četiri godine.
Članu Skupštine Zajednice može prestati mandat i prije isteka vremena na koje je izabran:
– opozivom od strane člana Zajednice čiji je predstavnik,
– prestankom rada kod člana Zajednice čiji je predstavnik,
– na osobni zahtjev.
4
Skupština Zajednice može predložiti članu Zajednice da opozove svog predstavnika ako svoju dužnost ne obavlja u skladu s zadaćama
Zajednice ili je uopće ne obavlja. Novoizabranom članu Skupštine mandat traje do isteka vremena na koje je bio izabran član Skupštine kojem
je prestao mandat na jedan od načina utvrđen u stavku 2. ovog članka. Članovi, odnosno predstavnici članova turističke zajednice ne mogu
putem punomoći ovlastiti drugu osobu da umjesto njih sudjeluje u radu Skupštine.
Članak 22.
Izbore za članove nove Skupštine temeljem godišnjega financijskog izvješća raspisuje Turističko vijeće i donosi odluku o broju predstavnika
pojedine skupine iz članka 19. ovog statuta. Izbori se raspisuju najkasnije 60 dana prije isteka mandata Skupštine Zajednice.
Članak 23.
Skupština Zajednice odlučuje na sjednicama. Redovna sjednica održava se najmanje dva puta godišnje. Izvanredna sjednica saziva se u
slučaju:
– izbora članova Turističkog vijeća ili Nadzornog odbora ako se njihov broj smanji za više od 1/4,
– na zahtjev Nadzornog odbora, Turističkog vijeća, direktora Turističkog ureda
Podnosilac zahtjeva za sazivanje izvanredne sjednice dužan je predložiti dnevni red Skupštine Zajednice.
Ako u slučaju iz stavka 3. ovog članka predsjednik Zajednice ne sazove Skupštinu Zajednice, Skupštinu Zajednice mogu sazvati Turističko
vijeće, Nadzorni odbor ili 20% članova Skupštine.
Članak 24.
Skupština Zajednice pravovaljano odlučuje ako je na sjednici prisutno više od polovice ukupnog broja članova Skupštine Zajednice.
Skupština Zajednice donosi odluke većinom glasova prisutnih članova Skupštine, ako za pojedino pitanje ovim Statutom nije drugačije
određeno. Način sazivanja i vođenja sjednice Skupštine Zajednice i druga pitanja vezana za održavanje sjednice uređuju se Poslovnikom.
2. Turističko vijeće
Članak 25.
Turističko vijeće izvršno je tijelo Skupštine Zajednice. Turističko vijeće odgovorno je Skupštini Zajednice.
Članak 26.
Turističko vijeće Zajednice:
1.provodi odluke i zaključke Skupštine Zajednice,
2.predlaže Skupštini osnovne smjernice i godišnji program rada i financijski plan Zajednice,
3.podnosi izvješće o izvršenju programa rada i financijskom poslovanju Zajednice,
4.upravlja imovinom Zajednice sukladno Zakonu i ovom Statutu, te sukladno programu rada i financijskom planu,
5.imenuje direktora Turističkog ureda na temelju javnog natječaja, te razrješava direktora turističkog ureda,
6.predlaže Skupštini počasne članove Zajednice,
7.donosi opće akte za Turistički ured,
8.utvrđuje prijedlog Statuta,
9.priprema prijedlog i daje mišljenje o pitanjima o kojima odlučuje Skupština Zajednice,
10.odlučuje o korištenju sredstava za izgradnju, adaptaciju i nabavu poslovnog prostora u skladu s financijskim planom,
11.donosi Poslovnik Turističkog vijeća,
12.donosi opće akte koje ne donosi Skupština Zajednice,
13.potiče suradnju s drugim turističkim zajednicama i drugim pravnim i fizičkim osobama koje su neposredno ili posredno uključene u turistički promet,
14.odlučuje i obavlja druge poslove u okviru svog djelokruga,
15.utvrđuje ovlasti za zastupanje Zajednice i raspolaganje financijskim sredstvima Zajednice,
16.daje ovlaštenje za zastupanje Zajednice u slučaju spriječenosti direktora,
17.zahtjeva i razmatra izvješće direktora o njegovom radu i radu Turističkog ureda, te obvezno donosi odluku o prihvaćanju ili neprihvaćanju
navedenog izvješća.
Članak 27.
Turističko vijeće ima predsjednika i osam članova. Osam članova Turističkog vijeća bira Skupština iz redova članova Zajednice, vodeći
računa o zastupljenosti djelatnosti u turizmu (pružatelj ugostiteljskih usluga, putničke agencije i sl.). Predsjednik Zajednice je predsjednik
Turističkog vijeća.
Članak 28.
Mandat članova Turističkog vijeća traje četiri godine. Članu Turističkog vijeća može prestati mandat i prije isteka vremena na koje je izabran:
– razrješenjem od strane Skupštine Zajednice,
– na osobni zahtjev.
Član Turističkog vijeća može se opozvati ako ne obavlja svoje dužnosti u skladu sa Zakonom i ovim Statutom, ne provodi odluke Skupštine
Zajednice i Turističkog vijeća. Na mjesto člana Turističkog vijeća kojem je mandat prestao na temelju prethodnog stavka, nadležno tijelo bira,
odnosno delegira novog člana na vrijeme do isteka mandata na koji je izabran prethodnik.
Članak 29.
Turističko vijeće radi na sjednicama. Predsjednik Zajednice saziva i predsjeda sjednici Turističkog vijeća. U slučaju odsutnosti, odnosno
spriječenosti predsjednika sjednici Turističkog vijeća predsjedava zamjenik predsjednika kojeg odredi predsjednik Zajednice i koji za svoj rad
odgovara predsjedniku Zajednice.
Članak 30.
Turističko vijeće može pravovaljano odlučivati ukoliko sjednici prisustvuje više od polovice članova Vijeća.Turističko vijeće odlučuje većinom
glasova prisutnih članova.
Članak 31.
Turističko vijeće donosi odluke u pravilu javnim glasovanjem. Turističko vijeće može odlučiti da se o određenom pitanju odlučuje tajnim
glasovanjem. Način sazivanja i vođenja sjednice Turističkog vijeća i druga pitanja vezana za održavanje sjednice Turističkog vijeća uređuje se
Poslovnikom.
5
3. Nadzorni odbor
Članak 32.
Nadzorni odbor je nadzorno tijelo Zajednice.
Nadzorni odbor ima tri člana, a čine ga:
– dva člana koje bira Skupština Zajednice,
– jedan član kojeg delegira Turistička zajednica Zagrebačke županije.
Nadzorni odbor iz redova svojih članova bira predsjednika i njegovog zamjenika. Član Nadzornog odbora ne može biti član drugih tijela
Zajednice, ali se bira iz redova svih članova Zajednice.
Članak 33.
Nadzorni odbor nadzire:
1.vođenje poslova Zajednice,
2.materijalno i financijsko poslovanje i raspolaganje sredstvima Zajednice,
3.izvršenje i provedbu programa rada i financijskog plana Zajednice.
U pisanom izvješću iz točke 2. i 3. ovog članka, Nadzorni odbor dužan je posebno navesti:
– djeluje li Zajednica u skladu s zakonima i aktima Zajednice, te odlukama Skupštine i Turističkog vijeća,
– jesu li godišnja i druga financijska izvješća sastavljena u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama Zajednice i pokazuju li ispravno stanje,
– ocjenu o poslovanju i vođenju poslova,
– da li se program rada i financijski plan izvršavaju i provode i u kojoj mjeri,
– te mišljenje i savjete o mogućnostima poboljšanja njihove provedbe.
O obavljenom nadzoru Nadzorni odbor najmanje dva puta godišnje podnosi pismeno izvješće Skupštini Zajednice, Turističkom vijeću
Zajednice i Turističkom vijeću Turističke zajednice Zagrebačke županije.
Članak 34.
Sjednicu Nadzornog odbora saziva i rukovodi njenim radom predsjednik, a u slučaju njegove odsutnosti zamjenik predsjednika.
Nadzorni odbor može pravovaljano odlučivati ako sjednici prisustvuje većina članova Odbora, a odluke donosi većinom glasova ukupnog
broja članova. Način sazivanja i vođenja sjednice Nadzornog odbora i druga pitanja vezana za održavanje sjednice Nadzornog odbora uređuje
se Poslovnikom. Poslovnik iz stavka 3. ovog članka donosi Nadzorni odbor.
Članak 35.
Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri godine.
Članu Nadzornog odbora može prestati mandat i prije isteka vremena na koje je izabran:

– opozivom od strane tijela koje ga je izabralo, odnosno imenovalo,

– na osobni zahtjev.
Član Nadzornog odbora može se opozvati ako svoju dužnost u Nadzornom odboru ne obavlja u skladu sa Statutom i aktima tijela Zajednice.
Na mjesto člana Nadzornog odbora kojem je mandat prestao ne temelju prethodnog stavka nadležno tijelo bira novog člana na vrijeme do
isteka mandata na koji je izabran prethodnik.
4. Predsjednik Zajednice
Članak 36.
Zajednica ima predsjednika Zajednice. Dužnost predsjednika Zajednice obnaša gradonačelnik Grada Dugog Sela. Predsjednik Zajednice je i
predsjednik Skupštine i predsjednik Turističkog vijeća. Dužnost predsjednika Zajednice prestaje u trenutku razrješenja gradonačelnika sukladno
propisima kojima se uređuju jedinice lokalne samouprave, te u navedenom slučaju dužnost predsjednika Zajednice obnaša povjerenik sukladno
propisu koji regulira izbor za gradonačelnika.
Članak 37.
Predsjednik Zajednice:

predstavlja Zajednicu,

saziva i predsjeda Skupštinom Zajednice,

saziva i predsjeda Turističkom vijeću,

organizira, koordinira i usklađuje rad i aktivnosti Zajednice u skladu sa zakonom, ovim Statutom i programom rada Zajednice,

brine o zakonitom i pravodobnom izvršenju zadaća Zajednice,

pokreće i brine se o suradnji Zajednice s drugim turističkim zajednicama i drugim tijelima sa zajedničkim interesom,

brine se o pripremi sjednica Skupštine Zajednice i Turističkog vijeća,

propisuje odluke i druge akte koje donosi Skupština Zajednice i Turističko vijeće,

obavlja i druge poslove utvrđene aktima Skupštine Zajednice i Turističkog vijeća.
Članak 38.
U slučaju odsutnosti, ili spriječenosti predsjednika Zajednice na sjednici Skupštine Zajednice predsjeda zamjenik predsjednika kojeg odredi
predsjednik Zajednice i koji za svoj rad odgovara predsjedniku Zajednice.
5. Radna tijela
Članak 39.
Skupština Zajednice i Turističko vijeće mogu osnovati privremena radna ili savjetodavna tijela (radne skupine, savjet, komisiju i sl.) radi
razmatranja određenog pitanja, davanja mišljenja i prijedloga o značajnim pitanjima iz njihovog djelokruga. Skupština Zajednice i Turističko
vijeće odlukom o osnivanju tijela iz prethodnog stavka utvrđuju sastav, djelokrug rada i druga pitanja vezana za rad toga tijela.
V. PREDSTAVLJANJE I ZASTUPANJE ZAJEDNICE
Članak 40.
Zajednicu predstavlja predsjednik Zajednice, a zastupa direktor Turističkog ureda. Direktor Turističkog ureda može dati pismenu punomoć
drugoj osobi za zastupanje Zajednice. Ako se opća punomoć daje osobi koja nije zaposlena u Zajednici za davanje ove punomoći potrebna je
suglasnost Turističkog vijeća. Punomoć iz stavka 2. ovog članka daje se sukladno odredbama zakona kojim se uređuju obvezni odnosi.
6
VI. TURISTIČKI URED
Članak 41.
Radi obavljanja stručnih i administrativnih poslova Zajednice osniva se Turistički ured. Sjedište Turističkog ureda je u sjedištu Zajednice.
Članak 42.
Odluku o osnivanju i ustroju Turističkog ureda donosi Skupština Zajednice. Djelokrug, unutarnje ustrojstvo, organizaciju i sistematizaciju
radnih mjesta Turističkog ureda utvrđuje Turističko vijeće aktom o ustrojstvu i sistematizaciji, na prijedlog direktora Ureda.
Ustrojstvo Turističkog ureda treba odgovarati potrebama i zahtjevima članova Zajednice i mogućnosti za stručno, kvalitetno, pravovremeno i
odgovorno izvršavanje zadaća Zajednice.
Članak 43.
Turistički ured obavlja osobito ove poslove:
– provodi zadatke utvrđene programom rada Zajednice
– obavlja stručne i administrativne poslove u svezi pripremanja sjednica tijela Zajednice
– obavlja stručne i administrativne poslove u svezi s izradom i izvršavanjem akata tijela Zajednice
– obavlja pravne, financijske i knjigovodstvene poslove, kadrovske i opće poslove, vodi evidenciju i statističke podatke utvrđene propisima i aktima Zajednice
– izrađuje analize, informacije i druge materijale za potrebe tijela Zajednice,
– daje tijelima Zajednice kao i drugim zainteresiranim stručna mišljenja o pitanjima u djelokrugu rada Zajednice
– obavlja druge poslove koje mu odrede tijela Zajednice
Članak 44.
Na pravni status zaposlenih u Turističkom uredu, uvjete za stupanje na rad i ostala pitanja u svezi s njihovim radom primjenjuju se
odgovarajući opći propisi o radu. Radnici zaposleni u Turističkom uredu moraju ispunjavati i posebne uvjete koje propisuje ministar turizma.
Članak 45.
Turistički ured Zajednice ima direktora. Direktora Turističkog ureda na temelju javnog natječaja imenuje Turističko vijeće. Direktor mora
ispunjavati posebne uvjete koje propisuje ministar turizma.
Članak 46.
Ako se na raspisani natječaj nitko ne prijavi ili nitko od prijavljenih kandidata ne bude izabran, natječaj će se ponoviti. Turističku zajednicu do
izbora direktora zastupa predsjednik Zajednice.
Članak 47.
Direktora Turističkog ureda, u slučaju odsutnosti ili spriječenosti, zamjenjuje osoba koju odredi Turističko vijeće iz redova Vijeća. Osoba koja
zamjenjuje direktora Turističkog ureda ima prava i dužnosti direktora.
Članak 48.
Direktor Turističkog ureda organizira i rukovodi radom i poslovanjem Turističkog ureda i u granicama utvrđenih ovlasti odgovoran je za
poslovanje Zajednice. Direktor za svoj rad odgovoran je Turističkom vijeću i predsjedniku Zajednice. Direktor ne može biti član Turističkog vijeća,
Skupštine i Nadzornog odbora niti jedne turističke zajednice.
Direktor Turističkog ureda:
– provodi odluke Turističkog vijeća,
– organizira izvršavanje zadaća Zajednice,
– zastupa Zajednicu i poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Zajednice,
– zastupa Zajednicu u svim poslovima pred sudovima, upravnim i drugim državnim tijelima te pravnim osobama s javnim ovlastima,
– odgovoran je za namjensko korištenje sredstava koja se vode u Zajednici,
– usklađuje materijalne i druge uvjete rada Turističkog ureda i brine se da poslovi i zadaci budu na vrijeme i kvalitetno obavljeni u skladu sa
odlukama, zaključcima i programom rada Zajednice i njenih tijela,
– odlučuje o zapošljavanju radnika u Turističkom uredu i raspoređivanju radnika na određena radna mjesta te o prestanku rada u skladu s
aktom o ustrojstvu i sistematizaciji Turističkog ureda,
– upozorava radnike Turističkog ureda i tijela Zajednice na zakonitosti njihovih odluka,
– odlučuje o službenom putovanju radnika Zajednice, korištenju osobnih automobila u službene svrhe i o korištenju sredstava reprezentacije,
– predlaže ustrojstvo i sistematizaciju Turističkog ureda,
– odlučuje o provjeri pojedinih stručnih poslova trećim osobama ako ocijeni da je potrebno i svrsishodno, a u cilju izvršenja zadataka Zajednice,
– potpisuje poslovnu dokumentaciju Zajednice,
– priprema zajedno s predsjednikom Zajednice sjednice Turističkog vijeća i Skupštine Zajednice,
– podnosi Turističkom vijeću izvješće o svom radu i o radu Turističkog ureda, te predlaže mjere za unapređenje organizacije rada Turističkog
ureda, najmanje jednom godišnje
– obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom, aktima Zajednice i odlukama tijela Zajednice.
Članak 49.
Direktor Turističkog ureda može biti razriješen:
1.na osobni zahtjev,
2.ako zbog neizvršavanja ili nemarnog vršenja svoje dužnosti Zajednica nije mogla izvršiti svoje zadatke ili je izvršavanje tih zadataka bilo
otežano,
3. ako je uslijed nezakonitog, nesavjesnog ili nepravilnog rada ili zbog prekoračenja ovlaštenja nastala ili mogla nastati šteta,
4. ako bez osnovanog razloga ne izvrši ili odbije izvršiti odluke tijela Zajednice ili postupa protivno tim odlukama
5. ako ne podnese izvješće o svom radu i radu Turističkog ureda,
6. ako Turističko vijeće ne prihvati izvješće o radu direktora i Turističkog ureda.
Prijedlog za pokretanje postupka za razrješenje direktora Turističkog ureda predsjednik Zajednice, Skupština ili Nadzorni odbor moraju
podnijeti u slučaju iz stavka 1. točke 2., 3., 4., 5. i 6. ovog članka Statuta.
Članak 50.
Poslove prikupljanja i obrade informacija o radu Zajednice obavlja Turistički ured.
7
Poslovi iz stavka 1. ovog članka obuhvaćaju:

– prikupljanje i obradu informacija u cilju poticanja i promidžbe turizma na području Zajednice,

– prikupljanje informacija o turističkim potrebama i drugim pojavama u zemlji i inozemstvu od značaja za turizam Zajednice,

– informiranje turista o znamenitostima i privlačnostima turističkog okružja, spomenicima kulture i dr.,

– promicanju turističkog proizvoda s područja Zajednice,

– davanje ostalih potrebnih turističkih informacija,

– suradnju s tuzemnim i inozemnim informativnim organizacijama,

– i druge poslove utvrđene odlukom Turističkog vijeća.
Turistički ured radi izvršavanja zadataka iz stavka 1. ovog članka može izdavati biltene i druge periodične publikacije.
VII. ODGOVORNOSTI ZA OBAVLJANJE DUŽNOSTI U ZAJEDNICI
Članak 51.
Svaki član Zajednice osobno je odgovoran za savjesno obavljanje svojih dužnosti. Svaki član tijela Zajednice odgovoran je za svoj rad tijelu
koje ga je izabralo, a članovi Skupštine Zajednice odgovorni su članu Zajednice kojeg predstavljaju. Direktor Turističkog ureda odgovoran je za
zakonito, savjesno i stručno obavljanje dužnosti i zadataka koje mu je utvrdilo tijelo koje ga je imenovalo.
VIII. GOSPODARENJE U ZAJEDNICI
Članak 52.
Zajednica nastupa u pravnom prometu samostalno u svoje ime i za svoj račun. Za obveze u pravnom prometu Zajednica odgovara
cjelokupnom svojom imovinom.
Članak 53.
Financijsko-materijalno poslovanje Zajednice vodi se po propisima koje uređuje računovodstvo neprofitnih organizacija.
1.PROGRAM RADA I FINANCIJSKI PLAN
Članak 54.
Za svaku poslovnu godinu Zajednica utvrđuje program rada i financijski plan.
Članak 55.
Prijedlog programa rada i prijedlog financijskog plana Zajednice utvrđuje Turističko vijeće i podnosi ga Skupštini Zajednice do 31. listopada
tekuće godine za slijedeću poslovnu godinu. Skupština Zajednice dužna je do kraja tekuće godine donijeti program rada i financijski plan za
slijedeću godinu. Zajednica dostavlja godišnji program rada i financijski plan za slijedeću poslovnu godinu, u roku iz st. 1 ovog članka, Turističkoj
zajednici Zagrebačke županije.
Članak 56.
Godišnji program rada i godišnji financijski plan Zajednice, a obavezno sadrže sve pojedinačno utvrđene planirane zadatke i potrebna
financijska sredstva za njihovo izvršenje. Prijedlog programa rada i financijskog plana Zajednica obavezno se dostavlja na razmatranje
članovima Skupštine Zajednice 8 dana prije održavanja sjednice na kojoj se donose.
Članak 57.
Tijekom godine Zajednica može mijenjati i dopunjavati svoj program rada i godišnji financijski plan. Ako tijekom godine dođe do odstupanja od
programa rada i financijskog plana u obujmu većem od 5%, Zajednica je dužna donijeti izmjene, odnosno dopune programa rada i financijskog
plana. Izmjene iz st. 1. i 2. ovog članka obavljaju se po postupku koji je propisan za donošenje programa rada i godišnjeg financijskog plana.
2.GODIŠNJE FINANCIJSKO IZVJEŠĆE
Članak 58.
Za izvršenje programa rada i godišnjeg financijskog plana, odgovorno je Turističko vijeće. Naredbodavac za izvršenje financijskog plana je
direktor Turističkog ureda.
Članak 59.
Prijedlog godišnjeg financijskog izvješća za prethodnu godinu, Turističko vijeće Zajednice podnosi Skupštini Zajednice i Nadzornom odboru
Zajednice do kraja veljače tekuće godine.
Članak 60.
Skupština Zajednice dužna je svake godine do kraja ožujka tekuće godine, donijeti godišnje financijsko izvješće za prethodnu godinu.
Prijedlog godišnjeg financijskog izvješća mora se staviti na uvid članovima Skupštine Zajednice osam dana prije razmatranja na sjednici
Skupštini Zajednice. Godišnje financijsko izvješće obvezno sadržava podatke o izvršenju programa rada pojedinačno utvrđenih zadataka,
izdacima njihovog izvršenja, izdacima za poslovanje turističkog ureda i rad tijela turističke zajednice, ostvarenju prihoda po izvorima,
financijskom rezultatu poslovanja, usporedbu financijskog plana i njegovog ostvarenja s obrazloženjem odstupanja, analizu i ocjenu izvršenja
programa, te procjenu učinka poduzetih aktivnosti na razvoj turizma. Godišnje financijsko izvješće Zajednica dostavlja Turističkoj zajednici
Zagrebačke županije.
3.PRIHODI
Zajednica ostvaruje prihode iz sljedećih izvora:
1.boravišne pristojbe, u skladu s posebnim zakonom,
2.članarine, u skladu s posebnim zakonom,
3.od obavljanja gospodarskih djelatnosti propisanih Zakonom,
4.proračuna grada,
8
Članak 61.
5.dragovoljnih prihoda i darova,
6.prihoda od imovine u vlasništvu.
Pored izvora iz st. 1 ovog članka, poslovanje ili pojedine aktivnosti mogu se financirati i dodatnim sredstvima koja osiguravaju njihovi članovi
i zainteresirane pravne i fizičke osobe. Zajednica se može na temelju posebne odluke turističkog vijeća, financijski zadužiti u cilju realizacije
programa rada i financijskog plana, ali ukupna vrijednost zaduženja ne smije prelaziti 50% financijskim planom predviđenih prihoda.
Članak 62.
Domaće i strane pravne i fizičke osobe plaćaju članarinu Zajednici u skladu s posebnim zakonom. Dragovoljni članovi Zajednice plaćaju
članarinu Zajednici u visini koju posebnom odlukom utvrdi Skupština Zajednice.
Članak 63.
U financijskom planu Zajednice može se izdvojiti dio prihoda kao neraspoređena sredstva (tekuća rezerva) koja se koristi tijekom godine za
nepredviđene i nedovoljno predviđene poslove i zadatke koji se financiraju iz financijskog plana Zajednice. Sredstvima tekuće rezerve raspolaže
Turističko vijeće.
Članak 64.
Sredstva Zajednice vode se na jedinstvenom žiro -računu.
Članak 65.
Višak prihoda nad rashodima Zajednice koristi se u svrhu promicanja i unapređenja turističkog područja Zajednice.
Članak 66.
Turističko vijeće Zajednice upravlja imovinom Zajednice s pozornošću urednog i savjesnog gospodarstvenika. Za nabavu i otuđenje
nekretnina Turističko vijeće mora zatražiti prethodnu suglasnost Skupštine Zajednice, koja o tome odlučuje većinom glasova svih članova
Skupštine Zajednice.
IX. JAVNOST RADA ZAJEDNICE
Članak 67.
Javnost rada Zajednice osigurava se i ostvaruje dostavom pisanih materijala i putem sjednica tijela Zajednice za članove Zajednice, putem
sredstava javnog priopćavanja, objavom na oglasnoj ploči Zajednice ili na drugi prikladan način.
Članak 68.
Predsjednik Zajednice odgovoran je za redovito, potpuno i po obliku i sadržaju pristupačno informiranje javnosti o radu Zajednice.
X. POSLOVNA TAJNA
Članak 69.
Poslovnu tajnu Zajednice čine isprave i podaci čije bi odavanje neovlaštenoj osobi bilo protivno poslovanju Zajednice i štetilo interesima i
poslovnom ugledu Zajednice. Predsjednik Zajednice određuje koje isprave i podaci su poslovna tajna, kako i ostala pitanja u vezi s poslovnom
tajnom. Poslovnu tajnu dužni su čuvati svi članovi i zaposleni u Zajednici koji na bilo koji način saznaju za ispravu ili podatak koji je utvrđen kao
poslovna tajna. Povreda odredaba ovog Statuta koja se odnosi na poslovnu tajnu teža je povreda radne dužnosti.
XI. ZAŠTITA PRIRODE I ČOVJEKOVA OKOLIŠA
Članak 70.
Zajednica obavlja poslove i ispunjava svoju zadaću na način koji osigurava zaštitu prirode i poboljšava kvalitete čovjekova okoliša sukladno
propisima u Republici Hrvatskoj. Posebnu brigu Zajednica vodi o zaštiti i čuvanju kulturnih dobara.
XII. STATUT I DRUGI OPĆI AKTI
Članak 71.
Zajednica ima Statut i druge opće akte (pravilnici, odluke, poslovnici). Drugi opći akti Zajednice moraju biti u suglasnosti s odredbama Statuta.
Statut mora biti u suglasnosti sa zakonom i drugim propisima. U slučaju nesuglasnosti općih akata sa Statutom primjenjivat će se odgovarajuće
odredbe Statuta. Ocjenu suglasnosti drugih općih akata sa Statutom daje Skupština Zajednice. Kada utvrdi da drugi opći akt nije u suglasnosti
sa Statutom, Skupština Zajednice svojom odlukom ukida ili poništava taj akt odnosno njegove pojedine odredbe.
Članak 72.
Statut donosi Skupština Zajednice većinom svih predstavnika u Skupštini Zajednice, uz prethodnu suglasnost Ministarstva turizma. Poslovnik
o radu Skupštine donosi Skupština Zajednice na svojoj prvoj sjednici većinom glasova prisutnih članova. Ostale opće akte donosi Turističko
vijeće Zajednice na prijedlog predsjednika Zajednice, a opće akte Turističkog ureda na prijedlog direktora Turističkog ureda.
Članak 73.
Opći akti Turističkog ureda su:
– akt o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta,
– akt o radnim odnosima, disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti zaposlenih,
– akt o obračunu i isplati plaća, naknada plaća i ostalih primanja
– drugi akti utvrđeni Statutom i odlukom Turističkog vijeća.
9
Članak 74.
Izmjene i dopune Statuta donose se u postupku i na način određen za donošenje Statuta. Prijedlog za izmjene i dopune Statuta može
podnijeti Turističko vijeće ili najmanje četvrtina članova Skupštine Zajednice. Prijedlog izmjena i dopuna Statuta dostavlja se članovima
Skupštine Zajednice radi davanja primjedbi i prijedloga. Primjedbe i prijedlozi dostavljaju se Turističkom vijeću Zajednice u roku od osam dana
od dana primitka. Nakon razmatranja primjedbi i prijedloga Turističko vijeće utvrđuje prijedlog izmjena i dopuna Statuta i upućuje ga Skupštini
Zajednice na usvajanje.
Članak 75.
Statut Zajednice objavljuje se u Službenom glasniku Grada Dugog Sela. Opći akti Zajednice oglašavaju se na oglasnoj ploči Zajednice, a
opći akti Turističkog ureda na oglasnoj ploči Ureda. Opći akti Zajednice stupaju na snagu danom oglašavanja.
XIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 76.
Zajednica je dužna uskladiti svoj ustroj i druge opće akte s odredbama Zakona i Statuta u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu Statuta.
Do usklađenja općih akata s odredbama Statuta primjenjuju se postojeći opći akti.
Članak 77.
Do konstituiranja tijela Zajednice odnosno imenovanja predsjednika Zajednica u skladu s ovim Statutom, dosadašnja tijela Zajednice
nastavljaju s radom.
Članak 78.
Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut Turističke zajednice grada Dugog Sela upisane u Upisnik turističkih zajednica
Ministarstva turizma, list broj 258, strana A, upisni broj 226 (klasa: 334-03/96-03/74 urbroj: 529-02/96-2) od 3. lipnja 1996. godine.
Članak 79.
Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od objave u Službenom glasniku Grada Dugog Sela.
KLASA: 023-01/10-01/02
URBROJ: 238/07-12-10-1
Dugo Selo, 17. lipnja 2010. godine
10
Predsjednik Turističke zajednice
Grada Dugog Sela
Vlado Kruhak, dipl. ing. v.r.

ednica nije mogla izvršiti svoje zadatke ili je izvršavanje tih zadataka bilo
otežano,
3. ako je uslijed nezakonitog, nesavjesnog ili nepravilnog rada ili zbog prekoračenja ovlaštenja nastala ili mogla nastati šteta,
4. ako bez osnovanog razloga ne izvrši ili odbije izvršiti odluke tijela Zajednice ili postupa protivno tim odlukama
5. ako ne podnese izvješće o svom radu i radu Turističkog ureda,
6. ako Turističko vijeće ne prihvati izvješće o radu direktora i Turističkog ureda.
Prijedlog za pokretanje postupka za razrješenje direktora Turističkog ureda predsjednik Zajednice, Skupština ili Nadzorni odbor moraju
podnijeti u slučaju iz stavka 1. točke 2., 3., 4., 5. i 6. ovog članka Statuta.
Članak 50.
Poslove prikupljanja i obrade informacija o radu Zajednice obavlja Turistički ured.
7
Poslovi iz stavka 1. ovog članka obuhvaćaju:

– prikupljanje i obradu informacija u cilju poticanja i promidžbe turizma na području Zajednice,

– prikupljanje informacija o turističkim potrebama i drugim pojavama u zemlji i inozemstvu od značaja za turizam Zajednice,

– informiranje turista o znamenitostima i privlačnostima turističkog okružja, spomenicima kulture i dr.,

– promicanju turističkog proizvoda s područja Zajednice,

– davanje ostalih potrebnih turističkih informacija,

– suradnju s tuzemnim i inozemnim informativnim organizacijama,

– i druge poslove utvrđene odlukom Turističkog vijeća.
Turistički ured radi izvršavanja zadataka iz stavka 1. ovog članka može izdavati biltene i druge periodične publikacije.
VII. ODGOVORNOSTI ZA OBAVLJANJE DUŽNOSTI U ZAJEDNICI
Članak 51.
Svaki član Zajednice osobno je odgovoran za savjesno obavljanje svojih dužnosti. Svaki član tijela Zajednice odgovoran je za svoj rad tijelu
koje ga je izabralo, a članovi Skupštine Zajednice odgovorni su članu Zajednice kojeg predstavljaju. Direktor Turističkog ureda odgovoran je za
zakonito, savjesno i stručno obavljanje dužnosti i zadataka koje mu je utvrdilo tijelo koje ga je imenovalo.
VIII. GOSPODARENJE U ZAJEDNICI
Članak 52.
Zajednica nastupa u pravnom prometu samostalno u svoje ime i za svoj račun. Za obveze u pravnom prometu Zajednica odgovara
cjelokupnom svojom imovinom.
Članak 53.
Financijsko-materijalno poslovanje Zajednice vodi se po propisima koje uređuje računovodstvo neprofitnih organizacija.
1.PROGRAM RADA I FINANCIJSKI PLAN
Članak 54.
Za svaku poslovnu godinu Zajednica utvrđuje program rada i financijski plan.
Članak 55.
Prijedlog programa rada i prijedlog financijskog plana Zajednice utvrđuje Turističko vijeće i podnosi ga Skupštini Zajednice do 31. listopada
tekuće godine za slijedeću poslovnu godinu. Skupština Zajednice dužna je do kraja tekuće godine donijeti program rada i financijski plan za
slijedeću godinu. Zajednica dostavlja godišnji program rada i financijski plan za slijedeću poslovnu godinu, u roku iz st. 1 ovog članka, Turističkoj
zajednici Zagrebačke županije.
Članak 56.
Godišnji program rada i godišnji financijski plan Zajednice, a obavezno sadrže sve pojedinačno utvrđene planirane zadatke i potrebna
financijska sredstva za njihovo izvršenje. Prijedlog programa rada i financijskog plana Zajednica obavezno se dostavlja na razmatranje
članovima Skupštine Zajednice 8 dana prije održavanja sjednice na kojoj se donose.
Članak 57.
Tijekom godine Zajednica može mijenjati i dopunjavati svoj program rada i godišnji financijski plan. Ako tijekom godine dođe do odstupanja od
programa rada i financijskog plana u obujmu većem od 5%, Zajednica je dužna donijeti izmjene, odnosno dopune programa rada i financijskog
plana. Izmjene iz st. 1. i 2. ovog članka obavljaju se po postupku koji je propisan za donošenje programa rada i godišnjeg financijskog plana.
2.GODIŠNJE FINANCIJSKO IZVJEŠĆE
Članak 58.
Za izvršenje programa rada i godišnjeg financijskog plana, odgovorno je Turističko vijeće. Naredbodavac za izvršenje financijskog plana je
direktor Turističkog ureda.
Članak 59.
Prijedlog godišnjeg financijskog izvješća za prethodnu godinu, Turističko vijeće Zajednice podnosi Skupštini Zajednice i Nadzornom odboru
Zajednice do kraja veljače tekuće godine.
Članak 60.
Skupština Zajednice dužna je svake godine do kraja ožujka tekuće godine, donijeti godišnje financijsko izvješće za prethodnu godinu.
Prijedlog godišnjeg financijskog izvješća mora se staviti na uvid članovima Skupštine Zajednice osam dana prije razmatranja na sjednici
Skupštini Zajednice. Godišnje financijsko izvješće obvezno sadržava podatke o izvršenju programa rada pojedinačno utvrđenih zadataka,
izdacima njihovog izvršenja, izdacima za poslovanje turističkog ureda i rad tijela turističke zajednice, ostvarenju prihoda po izvorima,
financijskom rezultatu poslovanja, usporedbu financijskog plana i njegovog ostvarenja s obrazloženjem odstupanja, analizu i ocjenu izvršenja
programa, te procjenu učinka poduzetih aktivnosti na razvoj turizma. Godišnje financijsko izvješće Zajednica dostavlja Turističkoj zajednici
Zagrebačke županije.
3.PRIHODI
Zajednica ostvaruje prihode iz sljedećih izvora:
1.boravišne pristojbe, u skladu s posebnim zakonom,
2.članarine, u skladu s posebnim zakonom,
3.od obavljanja gospodarskih djelatnosti propisanih Zakonom,
4.proračuna grada,
8
Članak 61.
5.dragovoljnih prihoda i darova,
6.prihoda od imovine u vlasništvu.
Pored izvora iz st. 1 ovog članka, poslovanje ili pojedine aktivnosti mogu se financirati i dodatnim sredstvima koja osiguravaju njihovi članovi
i zainteresirane pravne i fizičke osobe. Zajednica se može na temelju posebne odluke turističkog vijeća, financijski zadužiti u cilju realizacije
programa rada i financijskog plana, ali ukupna vrijednost zaduženja ne smije prelaziti 50% financijskim planom predviđenih prihoda.
Članak 62.
Domaće i strane pravne i fizičke osobe plaćaju članarinu Zajednici u skladu s posebnim zakonom. Dragovoljni članovi Zajednice plaćaju
članarinu Zajednici u visini koju posebnom odlukom utvrdi Skupština Zajednice.
Članak 63.
U financijskom planu Zajednice može se izdvojiti dio prihoda kao neraspoređena sredstva (tekuća rezerva) koja se koristi tijekom godine za
nepredviđene i nedovoljno predviđene poslove i zadatke koji se financiraju iz financijskog plana Zajednice. Sredstvima tekuće rezerve raspolaže
Turističko vijeće.
Članak 64.
Sredstva Zajednice vode se na jedinstvenom žiro -računu.
Članak 65.
Višak prihoda nad rashodima Zajednice koristi se u svrhu promicanja i unapređenja turističkog područja Zajednice.
Članak 66.
Turističko vijeće Zajednice upravlja imovinom Zajednice s pozornošću urednog i savjesnog gospodarstvenika. Za nabavu i otuđenje
nekretnina Turističko vijeće mora zatražiti prethodnu suglasnost Skupštine Zajednice, koja o tome odlučuje većinom glasova svih članova
Skupštine Zajednice.
IX. JAVNOST RADA ZAJEDNICE
Članak 67.
Javnost rada Zajednice osigurava se i ostvaruje dostavom pisanih materijala i putem sjednica tijela Zajednice za članove Zajednice, putem
sredstava javnog priopćavanja, objavom na oglasnoj ploči Zajednice ili na drugi prikladan način.
Članak 68.
Predsjednik ZajedniceNa temelju članka 12. i 15. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma («Narodne novine», broj 152/08) Skupština
Turističke zajednice grada Dugog Sela, uz prethodnu suglasnost Ministarstva turizma, na 1. sjednici održanoj 17. lipnja 2010. godine donijela je

STATUT
TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA DUGOG SELA

I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Turistička zajednica grada Dugog Sela (u daljnjem tekstu: Zajednica) je pravna osoba, čije su članice pravne i fizičke osobe u djelatnostima
ugostiteljstva i turizma i s tim djelatnostima povezanim djelatnostima na području Grada Dugog Sela.

Članak 2.
Zajednica se smatra osnovanom danom stupanja na snagu ovog Statuta, a svojstvo pravne osobe stječe danom upisa u Upisnik turističkih
zajednica Ministarstva turizma. Prava i obveze Zajednice utvrđene su Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (u
daljnjem tekstu: Zakon) i ovim Statutom.
Članak 3.
Turistička zajednica Grada Dugog Sela pravni je slijednik Turističke zajednice Grada Dugog Sela upisane u Upisnik turističkih zajednica
Ministarstva turizma, list broj 258, strana A, upisni broj 226 (klasa: 334-03/96-03/74 urbroj: 529-02/96-2) od 3. lipnja 1996. godine.

Članak 4.
Naziv Zajednice je: Turistička zajednica grada Dugog Sela. Skraćeni naziv Zajednice je: TZG Dugo Selo. Sjedište Zajednice je: Dugo Selo.
Članak 5.
Zajednica ima pečat okruglog oblika s nazivom i sjedištem «Turistička zajednica grada Dugog Sela», promjera 25 mm. Žig zajednice je
četvrtasta oblika, a sadrži naziv i sjedište Zajednice, te prostor za upisivanje evidencijskog broja i datuma primitka pisama. Žig se koristi za
svakodnevno poslovanje Zajednice.Svaki žig ima redni broj.O broju pečata i žigova, načinu njihovog korištenja, te osobama koje su odgovorne
za njihovo čuvanje odlučuje direktor Turističkog ureda.
Članak 6.
Zajednica ima znak. O sadržaju i obliku znaka odlučuje Turističko vijeće. O načinu korištenja znaka odlučuje direktor Turističkog ureda.

Članak 7.
Zajednicom upravljaju njezini članovi i njihova se prava utvrđuju prema visini udjela članova u prihodima Zajednice i njihovom značaju za ukupni
razvoj turizma.
Članak 8.
Zajednica ima stručnu službu za obavljanje stručnih i administrativnih poslova vezanih za zadaće Zajednice (u daljnjem tekstu: Turistički ured).

Članak 9.
Rad Zajednice je javan. Javnost rada osigurava se i ostvaruje na način propisan ovim Statutom.

Članak 10.
Djelovanje Zajednice temelji se na načelu opće korisnosti. Turistička zajednica ne smije obavljati gospodarske djelatnosti, osim gospodarskih
djelatnosti koje joj dopušta Zakon. Iznimno od stavka 2. ovog članka, turistička zajednica može: upravljati javnom turističkom infrastrukturom
danom na upravljanje od strane jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave, organizirati manifestacije i priredbe, objavljivati
komercijalne oglase na svojim promotivnim materijalima, prodavati suvenire, turističke karte i vodiče, osim vlastitog promotivnog materijala,
posredovati u rezervaciji privatnog smještaja ako u turističkom mjestu za koje je osnovana turistička zajednica ne postoji registrirana turistička
agencija, obavljati druge poslove i zadaće od javnog interesa u funkciji razvoja turizma i destinacije koji nisu u suprotnosti s ovim Zakonom i
drugim propisima.

II. ZADAĆE ZAJEDNICE

Članak 11.
Radi unapređivanja općih uvjeta boravka turista, promocija turističkih proizvoda područja Zajednice i razvijanja svijesti o važnosti i gospodarskim,
društvenim i drugim učincima turizma te potrebi i važnosti očuvanja i unapređenja svih elemenata turističkog proizvoda područja Zajednice, a
osobito zaštite okoliša, Zajednica ima, osobito sljedeće zadaće:
•promoviranje turističke destinacije na razini grada samostalno i putem udruženog oglašavanja
•upravljanje javnom turističkom infrastrukturom danom na upravljanje od strane grada
•sudjelovanje u definiranju ciljeva i politike razvoja turizma na nivou grada
•sudjelovanje u stvaranju uvjeta za efikasnu koordinaciju javnog i privatnog sektora
•poticanje optimalizacije i uravnoteženje ekonomskih i društvenih koristi i koristi za okoliš
•izrada strateških i razvojnih planova turizma na području grada
•poticanje i sudjelovanje u uređenju grada u cilju unapređenja uvjeta boravka turista, osim izgradnje komunalne infrastrukture
•redovito, a najmanje svaka 4 mjeseca, prikupljanje i ažuriranje podataka o turističkoj ponudi, smještajnim i ugostiteljskim kapacitetima
(kulturnim, sportskim i drugim manifestacijama) radnom vremenu zdravstvenih ustanova, banaka, pošte, trgovina i sl. i drugih informacijama
potrebnih za boravak i putovanje turista
•izdavanje turističkih promotivnih materijala
•obavljanje informativnih poslova u svezi s turističkom ponudom
•poticanje i organiziranje kulturnih, zabavnih, umjetničkih, sportskih i drugih manifestacija koje pridonose obogaćivanja turističke ponude
•koordinacija djelovanja svih subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet radi zajedničkog dogovaranja,
utvrđivanja i provedbe politike razvoja turizma i obogaćivanja turističke ponude
•poticanje, organiziranje i provođenje akcije u cilju očuvanja turističkog prostora, unapređenje turističkog okružja i zaštite čovjekova okoliša,
te prirodne i kulturne baštine
poticanje, unapređenje i promicanje specifičnih prirodnih i društvenih vrijednosti koje grad čine turistički prepoznatljivom i stvaranje uvjeta
za njihovo gospodarsko korištenje
•vođenje jedinstvenog popisa turista za područje grada, poglavito radi kontrole naplate boravišne pristojbe i stručne obrade podataka
•dnevno prikupljanje, tjedna i mjesečna obrada podataka o turističkom prometu na području grada
•provjera i prikupljanje podataka o prijavi i odjavi boravka turista u cilju suradnje s nadležnim inspekcijskim tijelima u nadzoru nad
obračunom, naplatom i uplatom boravišne pristojbe, te prijavom i odjavom turista
•poticanje i sudjelovanje u aktivnostima obrazovanja stanovništva o zaštiti okoliša, očuvaju i unapređenju prirodnih i društvenih vrijednosti
prostora u cilju razvijanja svijesti stanovništva o važnosti i učincima u turizmu, te svojih članova, odnosno njihovih zaposlenika u cilju
podizanje kvalitete usluga
•organizacija provođenja i nadzor svih radnji promocije turističkih proizvoda grada sukladno smjernicama Skupštine Zajednice, godišnjem
programu rada i financijskom planu turističke zajednice grada
•ustrojavanje jedinstvenog turističkog informativnog sustava, sustava prijava i odjava turista i statističke obrade
Zajednica sudjeluje u provedbi programa i akcijama turističke zajednice županije od zajedničkog interesa za sve subjekte u turizmu s područja
županije.Zajednica može na temelju posebne odluke Turističkog vijeća Hrvatske turističke zajednice, biti član međunarodnih turističkih organizacija
obavljanje i drugih poslova propisanih Zakonom ili drugim propisima

III. ČLANOVI ZAJEDNICE, NJIHOVA PRAVA, OBVEZE I ODGOVORNOSTI

Članak 12.
Zajednica ima obvezatne i dragovoljne članove. Osim članova iz stavka 1. ovog članka Zajednica može imati i počasne članove.

1. Obvezatni članovi
Članak 13.
Obvezatni članovi zajednice su sve domaće pravne i fizičke osobe koje na području Zajednice imaju svoje sjedište ili podružnicu, pogon, filijalu
i sl. (u daljnjem tekstu: poslovna jedinica), a koje ostvaruju prihod pružanjem ugostiteljskih i drugih turističkih usluga, te s turizmom neposredno
povezanih djelatnosti. Odredbe stavka 1. ovog članka primjenjuju se i na podružnice, predstavništva i sl. stranih fizičkih i pravnih osoba, koje
imaju sjedište u turističkom mjestu. Djelatnost iz stavka 1. ovog članka utvrđuju se posebnim zakonom. Pravne i fizičke osobe iz stavka 1. i 2.
ovoga članka, postaju obvezatni članovi Zajednice danom osnivanja Zajednice ili danom početka obavljanja djelatnosti pravne i fizičke osobe na
području Zajednice.
Članak 14.
Obvezatno članstvo u Zajednici prestaje prestankom obavljanja djelatnosti člana Zajednice na području Zajednice.
Na prestanak obvezatnog članstva u Zajednici ne utječe privremena obustava djelatnosti kao ni sezonsko obavljanje djelatnosti.
Obvezatno članstvo u Zajednici prestaje:

prestankom pravne osobe ili smrću fizičke osobe

djelomičnim ili potpunim gubitkom poslovne sposobnosti fizičke osobe

prestankom poslovne jedinice, promjenom sjedišta

prestankom ostvarivanja prihoda pružanja ugostiteljskih ili drugih turističkih usluga ili obavljanjem s turizmom neposredno povezanih
djelatnosti.
Obvezatni članovi turističke zajednice, odnosno njihovi predstavnici, mogu birati i biti birani u tijela turističke zajednice.
2. Dragovoljni članovi
Članak 15.
Kao dragovoljni članovi u Zajednicu mogu se učlaniti na njihov zahtjev domaće i strane fizičke i pravne osobe koje nisu obvezatni članovi
Zajednice sukladno članku 14. ovog Statuta.
Pravne i fizičke osobe iz stavka 1. ovoga članka postaju članovi Zajednice danom donošenja odluke Skupštine.
Dragovoljni članovi Zajednice plaćaju članarinu turističkoj zajednici u visini koju utvrdi Skupština Zajednice.
Dragovoljni članovi Zajednice imaju sva prava kao i obvezatni članovi zajednice.
Dragovoljno članstvo u Zajednici prestaje istupanjem, neplaćanjem članarine duže od šest mjeseci ili isključenjem.
Dragovoljni član Zajednice može biti isključen iz Zajednice ako se ne pridržava odredbi ovog Statuta, odluka i drugih akata tijela Zajednice ili
ako svojim radom nanosi štetu Zajednici.
Odluku o isključenju dragovoljnog člana donosi Skupština Zajednice.
3. Počasni članovi
Članak 16.
Počasnim članom Zajednice mogu biti imenovane domaće i strane fizičke osobe posebno zaslužne za razvoj i promicanje turizma na području
Zajednice.
Odluku o imenovanju počasnog člana zajednice donosi Skupština Zajednice na prijedlog Turističkog vijeća.
Počasni članovi Zajednice ne mogu birati niti biti birani u tijela Zajednice.
Počasni članovi mogu sudjelovati u radu sjednica Skupštine Zajednice i skupovima što ih organizira Zajednica, bez prava odlučivanja.
4. Prava, obveze i odgovornosti članova Zajednice
Članak 17.
Članovi Zajednice (obvezatni i dragovoljni) imaju prava, obveze i odgovornosti da:
– oni ili njihovi predstavnici biraju i budu birani u tijela Zajednice
– upravljaju poslovima Zajednice i sudjeluju u radu Zajednice
– daju inicijative koje imaju za cilj jačanje i promicanje turizma na području Zajednice
– daju prijedloge i primjedbe na rad tijela Zajednice
– predlažu razmatranje pitanja iz djelokruga Zajednice radi zauzimanja stavova i daju prijedloge za njihovo rješavanje
– usmjeravaju i usklađuju svoje međusobne odnose u zajedničke interese radi postizanja ciljeva Zajednice u skladu sa Zakonom i ovim
Statutom
3
– predlažu sudjelovanje Zajednice u raznim aktivnostima u cilju očuvanja turističkog prostora, unapređenja turističkog okružja i zaštite
čovjekove okoline na području Zajednice
– predlažu pomaganje razvoja turizma i u mjestima na području Zajednice koja nisu turistički razvijena
– razmjenjuju u Zajednici informacije, obavljaju konzultacije i organiziraju sastanke
– putem Zajednice ostvaruju suradnju s nadležnim tijelima lokalne samouprave i uprave na pitanjima poremećaja u turizmu i većih problema
u ostvarivanju gospodarskih interesa u djelatnostima ugostiteljstva i turizma i s tim djelatnostima neposredno povezanih djelatnosti
– daju inicijative za donošenje mjera iz područja turizma
– koriste stručnu pomoć Zajednice u pitanjima iz djelokruga Zajednice
– predlažu izmjene i dopune statuta i drugih općih akata
– budu obaviješteni o radu Zajednice i njenih tijela i o materijalno -financijskom poslovanju
– sudjeluju u radu Zajednice i manifestacijama koje ona organizira
– provode odluke i zaključke što ih donose tijela Zajednice
– zastupaju dogovorene stavove Zajednice u turističkoj zajednici županije
– razvijaju međusobnu odgovornost za provođenje zadataka Zajednice
– daju podatke i izvješća potrebna za izvršavanje zadaća Zajednice
– pridržavaju se odredbi Statuta, odluka, zaključaka i drugih akata tijela Zajednice
IV. TIJELA ZAJEDNICE
Tijela Zajednice su:
1.Skupština
2.Turističko vijeće
3.Nadzorni odbor
4.Predsjednik Zajednice
Članak 18.
1. Skupština Zajednice
Članak 19.
Skupština Zajednice je najviše tijelo upravljanja u Zajednici.
Skupštinu čine predstavnici fizičkih i pravnih osoba članova Zajednice grupiranih po skupinama, a broj predstavnika svake skupine određuje
se razmjerno visini udjela skupina prihodu Zajednice.
Broj predstavnika u Skupštini Zajednice limitiran je i iznosi 15.
Predstavnici skupina se određuju prema najviše uplaćenom prihodu Zajednici u godini prije izborne unutar grupacije. Ukoliko predstavnici
odbiju predstavljati članove svoje grupacije u Skupštini Zajednice, svaku pojedinu grupaciju predstavljati će član koji po udjelu u prihodu
Zajednice slijedi iza predstavnika sa najvećim udjelom i tako redom.
Udjel skupine čini zbroj udjela pripadnika skupine.
Kao udio u prihodu Zajednice računa se članarina i 25% boravišne pristojbe, koje je član uplatio u godini koja prethodi godini u kojoj se
provode izbori za Skupštinu Zajednice.
Jedan član, odnosno skupina članova jedne djelatnosti mogu imati u Skupštini maksimalno 40% predstavnika.
Skupine djelatnosti:
1.Trgovina
2.Hoteli i restorani
3.Prerađivačka industrija
4.Ostale djelatnosti
Članak 20.
Skupština Zajednice:
1.donosi statut Zajednice,
2.donosi odluku o osnivanju i ustrojstvu Turističkog ureda,
3.odlučuje o izboru i razrješavanju članova Turističkog vijeća,
4.odlučuje o izboru i razrješavanju članova Nadzornog odbora,
5.donosi godišnji program rada Zajednice,
6.donosi financijski plan i godišnje financijsko izvješće Zajednice,
7.imenuje i razrješava na prijedlog Turističkog vijeća dragovoljne i počasne članove Zajednice,
8.utvrđuje visinu članarine za dragovoljne članove Zajednice,
9.bira predstavnika Zajednice u Skupštinu Turističke zajednice Zagrebačke županije
10.donosi poslovnik o radu Skupštine Zajednice,
11.daje nadležnim tijelima inicijative za donošenje zakona i drugih propisa,
12.razmatra i zauzima stavove o najznačajnijim pitanjima koja proizlaze iz zadaća zajednice, predlaže mjere i poduzima radnje za njihovo
izvršavanje,
13.prihvaća godišnja izvješća i odlučuje o drugim pitanjima kada je to predviđeno propisima i ovim statutom.
14.donosi odluku o izvješćima koje podnosi Turističko vijeće i Nadzorni odbor
Članak 21.
Mandat članova Skupštine traje četiri godine.
Članu Skupštine Zajednice može prestati mandat i prije isteka vremena na koje je izabran:
– opozivom od strane člana Zajednice čiji je predstavnik,
– prestankom rada kod člana Zajednice čiji je predstavnik,
– na osobni zahtjev.
4
Skupština Zajednice može predložiti članu Zajednice da opozove svog predstavnika ako svoju dužnost ne obavlja u skladu s zadaćama
Zajednice ili je uopće ne obavlja. Novoizabranom članu Skupštine mandat traje do isteka vremena na koje je bio izabran član Skupštine kojem
je prestao mandat na jedan od načina utvrđen u stavku 2. ovog članka. Članovi, odnosno predstavnici članova turističke zajednice ne mogu
putem punomoći ovlastiti drugu osobu da umjesto njih sudjeluje u radu Skupštine.
Članak 22.
Izbore za članove nove Skupštine temeljem godišnjega financijskog izvješća raspisuje Turističko vijeće i donosi odluku o broju predstavnika
pojedine skupine iz članka 19. ovog statuta. Izbori se raspisuju najkasnije 60 dana prije isteka mandata Skupštine Zajednice.
Članak 23.
Skupština Zajednice odlučuje na sjednicama. Redovna sjednica održava se najmanje dva puta godišnje. Izvanredna sjednica saziva se u
slučaju:
– izbora članova Turističkog vijeća ili Nadzornog odbora ako se njihov broj smanji za više od 1/4,
– na zahtjev Nadzornog odbora, Turističkog vijeća, direktora Turističkog ureda
Podnosilac zahtjeva za sazivanje izvanredne sjednice dužan je predložiti dnevni red Skupštine Zajednice.
Ako u slučaju iz stavka 3. ovog članka predsjednik Zajednice ne sazove Skupštinu Zajednice, Skupštinu Zajednice mogu sazvati Turističko
vijeće, Nadzorni odbor ili 20% članova Skupštine.
Članak 24.
Skupština Zajednice pravovaljano odlučuje ako je na sjednici prisutno više od polovice ukupnog broja članova Skupštine Zajednice.
Skupština Zajednice donosi odluke većinom glasova prisutnih članova Skupštine, ako za pojedino pitanje ovim Statutom nije drugačije
određeno. Način sazivanja i vođenja sjednice Skupštine Zajednice i druga pitanja vezana za održavanje sjednice uređuju se Poslovnikom.
2. Turističko vijeće
Članak 25.
Turističko vijeće izvršno je tijelo Skupštine Zajednice. Turističko vijeće odgovorno je Skupštini Zajednice.
Članak 26.
Turističko vijeće Zajednice:
1.provodi odluke i zaključke Skupštine Zajednice,
2.predlaže Skupštini osnovne smjernice i godišnji program rada i financijski plan Zajednice,
3.podnosi izvješće o izvršenju programa rada i financijskom poslovanju Zajednice,
4.upravlja imovinom Zajednice sukladno Zakonu i ovom Statutu, te sukladno programu rada i financijskom planu,
5.imenuje direktora Turističkog ureda na temelju javnog natječaja, te razrješava direktora turističkog ureda,
6.predlaže Skupštini počasne članove Zajednice,
7.donosi opće akte za Turistički ured,
8.utvrđuje prijedlog Statuta,
9.priprema prijedlog i daje mišljenje o pitanjima o kojima odlučuje Skupština Zajednice,
10.odlučuje o korištenju sredstava za izgradnju, adaptaciju i nabavu poslovnog prostora u skladu s financijskim planom,
11.donosi Poslovnik Turističkog vijeća,
12.donosi opće akte koje ne donosi Skupština Zajednice,
13.potiče suradnju s drugim turističkim zajednicama i drugim pravnim i fizičkim osobama koje su neposredno ili posredno uključene u turistički promet,
14.odlučuje i obavlja druge poslove u okviru svog djelokruga,
15.utvrđuje ovlasti za zastupanje Zajednice i raspolaganje financijskim sredstvima Zajednice,
16.daje ovlaštenje za zastupanje Zajednice u slučaju spriječenosti direktora,
17.zahtjeva i razmatra izvješće direktora o njegovom radu i radu Turističkog ureda, te obvezno donosi odluku o prihvaćanju ili neprihvaćanju
navedenog izvješća.
Članak 27.
Turističko vijeće ima predsjednika i osam članova. Osam članova Turističkog vijeća bira Skupština iz redova članova Zajednice, vodeći
računa o zastupljenosti djelatnosti u turizmu (pružatelj ugostiteljskih usluga, putničke agencije i sl.). Predsjednik Zajednice je predsjednik
Turističkog vijeća.
Članak 28.
Mandat članova Turističkog vijeća traje četiri godine. Članu Turističkog vijeća može prestati mandat i prije isteka vremena na koje je izabran:
– razrješenjem od strane Skupštine Zajednice,
– na osobni zahtjev.
Član Turističkog vijeća može se opozvati ako ne obavlja svoje dužnosti u skladu sa Zakonom i ovim Statutom, ne provodi odluke Skupštine
Zajednice i Turističkog vijeća. Na mjesto člana Turističkog vijeća kojem je mandat prestao na temelju prethodnog stavka, nadležno tijelo bira,
odnosno delegira novog člana na vrijeme do isteka mandata na koji je izabran prethodnik.
Članak 29.
Turističko vijeće radi na sjednicama. Predsjednik Zajednice saziva i predsjeda sjednici Turističkog vijeća. U slučaju odsutnosti, odnosno
spriječenosti predsjednika sjednici Turističkog vijeća predsjedava zamjenik predsjednika kojeg odredi predsjednik Zajednice i koji za svoj rad
odgovara predsjedniku Zajednice.
Članak 30.
Turističko vijeće može pravovaljano odlučivati ukoliko sjednici prisustvuje više od polovice članova Vijeća.Turističko vijeće odlučuje većinom
glasova prisutnih članova.
Članak 31.
Turističko vijeće donosi odluke u pravilu javnim glasovanjem. Turističko vijeće može odlučiti da se o određenom pitanju odlučuje tajnim
glasovanjem. Način sazivanja i vođenja sjednice Turističkog vijeća i druga pitanja vezana za održavanje sjednice Turističkog vijeća uređuje se
Poslovnikom.
5
3. Nadzorni odbor
Članak 32.
Nadzorni odbor je nadzorno tijelo Zajednice.
Nadzorni odbor ima tri člana, a čine ga:
– dva člana koje bira Skupština Zajednice,
– jedan član kojeg delegira Turistička zajednica Zagrebačke županije.
Nadzorni odbor iz redova svojih članova bira predsjednika i njegovog zamjenika. Član Nadzornog odbora ne može biti član drugih tijela
Zajednice, ali se bira iz redova svih članova Zajednice.
Članak 33.
Nadzorni odbor nadzire:
1.vođenje poslova Zajednice,
2.materijalno i financijsko poslovanje i raspolaganje sredstvima Zajednice,
3.izvršenje i provedbu programa rada i financijskog plana Zajednice.
U pisanom izvješću iz točke 2. i 3. ovog članka, Nadzorni odbor dužan je posebno navesti:
– djeluje li Zajednica u skladu s zakonima i aktima Zajednice, te odlukama Skupštine i Turističkog vijeća,
– jesu li godišnja i druga financijska izvješća sastavljena u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama Zajednice i pokazuju li ispravno stanje,
– ocjenu o poslovanju i vođenju poslova,
– da li se program rada i financijski plan izvršavaju i provode i u kojoj mjeri,
– te mišljenje i savjete o mogućnostima poboljšanja njihove provedbe.
O obavljenom nadzoru Nadzorni odbor najmanje dva puta godišnje podnosi pismeno izvješće Skupštini Zajednice, Turističkom vijeću
Zajednice i Turističkom vijeću Turističke zajednice Zagrebačke županije.
Članak 34.
Sjednicu Nadzornog odbora saziva i rukovodi njenim radom predsjednik, a u slučaju njegove odsutnosti zamjenik predsjednika.
Nadzorni odbor može pravovaljano odlučivati ako sjednici prisustvuje većina članova Odbora, a odluke donosi većinom glasova ukupnog
broja članova. Način sazivanja i vođenja sjednice Nadzornog odbora i druga pitanja vezana za održavanje sjednice Nadzornog odbora uređuje
se Poslovnikom. Poslovnik iz stavka 3. ovog članka donosi Nadzorni odbor.
Članak 35.
Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri godine.
Članu Nadzornog odbora može prestati mandat i prije isteka vremena na koje je izabran:

– opozivom od strane tijela koje ga je izabralo, odnosno imenovalo,

– na osobni zahtjev.
Član Nadzornog odbora može se opozvati ako svoju dužnost u Nadzornom odboru ne obavlja u skladu sa Statutom i aktima tijela Zajednice.
Na mjesto člana Nadzornog odbora kojem je mandat prestao ne temelju prethodnog stavka nadležno tijelo bira novog člana na vrijeme do
isteka mandata na koji je izabran prethodnik.
4. Predsjednik Zajednice
Članak 36.
Zajednica ima predsjednika Zajednice. Dužnost predsjednika Zajednice obnaša gradonačelnik Grada Dugog Sela. Predsjednik Zajednice je i
predsjednik Skupštine i predsjednik Turističkog vijeća. Dužnost predsjednika Zajednice prestaje u trenutku razrješenja gradonačelnika sukladno
propisima kojima se uređuju jedinice lokalne samouprave, te u navedenom slučaju dužnost predsjednika Zajednice obnaša povjerenik sukladno
propisu koji regulira izbor za gradonačelnika.
Članak 37.
Predsjednik Zajednice:

predstavlja Zajednicu,

saziva i predsjeda Skupštinom Zajednice,

saziva i predsjeda Turističkom vijeću,

organizira, koordinira i usklađuje rad i aktivnosti Zajednice u skladu sa zakonom, ovim Statutom i programom rada Zajednice,

brine o zakonitom i pravodobnom izvršenju zadaća Zajednice,

pokreće i brine se o suradnji Zajednice s drugim turističkim zajednicama i drugim tijelima sa zajedničkim interesom,

brine se o pripremi sjednica Skupštine Zajednice i Turističkog vijeća,

propisuje odluke i druge akte koje donosi Skupština Zajednice i Turističko vijeće,

obavlja i druge poslove utvrđene aktima Skupštine Zajednice i Turističkog vijeća.
Članak 38.
U slučaju odsutnosti, ili spriječenosti predsjednika Zajednice na sjednici Skupštine Zajednice predsjeda zamjenik predsjednika kojeg odredi
predsjednik Zajednice i koji za svoj rad odgovara predsjedniku Zajednice.
5. Radna tijela
Članak 39.
Skupština Zajednice i Turističko vijeće mogu osnovati privremena radna ili savjetodavna tijela (radne skupine, savjet, komisiju i sl.) radi
razmatranja određenog pitanja, davanja mišljenja i prijedloga o značajnim pitanjima iz njihovog djelokruga. Skupština Zajednice i Turističko
vijeće odlukom o osnivanju tijela iz prethodnog stavka utvrđuju sastav, djelokrug rada i druga pitanja vezana za rad toga tijela.
V. PREDSTAVLJANJE I ZASTUPANJE ZAJEDNICE
Članak 40.
Zajednicu predstavlja predsjednik Zajednice, a zastupa direktor Turističkog ureda. Direktor Turističkog ureda može dati pismenu punomoć
drugoj osobi za zastupanje Zajednice. Ako se opća punomoć daje osobi koja nije zaposlena u Zajednici za davanje ove punomoći potrebna je
suglasnost Turističkog vijeća. Punomoć iz stavka 2. ovog članka daje se sukladno odredbama zakona kojim se uređuju obvezni odnosi.
6
VI. TURISTIČKI URED
Članak 41.
Radi obavljanja stručnih i administrativnih poslova Zajednice osniva se Turistički ured. Sjedište Turističkog ureda je u sjedištu Zajednice.
Članak 42.
Odluku o osnivanju i ustroju Turističkog ureda donosi Skupština Zajednice. Djelokrug, unutarnje ustrojstvo, organizaciju i sistematizaciju
radnih mjesta Turističkog ureda utvrđuje Turističko vijeće aktom o ustrojstvu i sistematizaciji, na prijedlog direktora Ureda.
Ustrojstvo Turističkog ureda treba odgovarati potrebama i zahtjevima članova Zajednice i mogućnosti za stručno, kvalitetno, pravovremeno i
odgovorno izvršavanje zadaća Zajednice.
Članak 43.
Turistički ured obavlja osobito ove poslove:
– provodi zadatke utvrđene programom rada Zajednice
– obavlja stručne i administrativne poslove u svezi pripremanja sjednica tijela Zajednice
– obavlja stručne i administrativne poslove u svezi s izradom i izvršavanjem akata tijela Zajednice
– obavlja pravne, financijske i knjigovodstvene poslove, kadrovske i opće poslove, vodi evidenciju i statističke podatke utvrđene propisima i aktima Zajednice
– izrađuje analize, informacije i druge materijale za potrebe tijela Zajednice,
– daje tijelima Zajednice kao i drugim zainteresiranim stručna mišljenja o pitanjima u djelokrugu rada Zajednice
– obavlja druge poslove koje mu odrede tijela Zajednice
Članak 44.
Na pravni status zaposlenih u Turističkom uredu, uvjete za stupanje na rad i ostala pitanja u svezi s njihovim radom primjenjuju se
odgovarajući opći propisi o radu. Radnici zaposleni u Turističkom uredu moraju ispunjavati i posebne uvjete koje propisuje ministar turizma.
Članak 45.
Turistički ured Zajednice ima direktora. Direktora Turističkog ureda na temelju javnog natječaja imenuje Turističko vijeće. Direktor mora
ispunjavati posebne uvjete koje propisuje ministar turizma.
Članak 46.
Ako se na raspisani natječaj nitko ne prijavi ili nitko od prijavljenih kandidata ne bude izabran, natječaj će se ponoviti. Turističku zajednicu do
izbora direktora zastupa predsjednik Zajednice.
Članak 47.
Direktora Turističkog ureda, u slučaju odsutnosti ili spriječenosti, zamjenjuje osoba koju odredi Turističko vijeće iz redova Vijeća. Osoba koja
zamjenjuje direktora Turističkog ureda ima prava i dužnosti direktora.
Članak 48.
Direktor Turističkog ureda organizira i rukovodi radom i poslovanjem Turističkog ureda i u granicama utvrđenih ovlasti odgovoran je za
poslovanje Zajednice. Direktor za svoj rad odgovoran je Turističkom vijeću i predsjedniku Zajednice. Direktor ne može biti član Turističkog vijeća,
Skupštine i Nadzornog odbora niti jedne turističke zajednice.
Direktor Turističkog ureda:
– provodi odluke Turističkog vijeća,
– organizira izvršavanje zadaća Zajednice,
– zastupa Zajednicu i poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Zajednice,
– zastupa Zajednicu u svim poslovima pred sudovima, upravnim i drugim državnim tijelima te pravnim osobama s javnim ovlastima,
– odgovoran je za namjensko korištenje sredstava koja se vode u Zajednici,
– usklađuje materijalne i druge uvjete rada Turističkog ureda i brine se da poslovi i zadaci budu na vrijeme i kvalitetno obavljeni u skladu sa
odlukama, zaključcima i programom rada Zajednice i njenih tijela,
– odlučuje o zapošljavanju radnika u Turističkom uredu i raspoređivanju radnika na određena radna mjesta te o prestanku rada u skladu s
aktom o ustrojstvu i sistematizaciji Turističkog ureda,
– upozorava radnike Turističkog ureda i tijela Zajednice na zakonitosti njihovih odluka,
– odlučuje o službenom putovanju radnika Zajednice, korištenju osobnih automobila u službene svrhe i o korištenju sredstava reprezentacije,
– predlaže ustrojstvo i sistematizaciju Turističkog ureda,
– odlučuje o provjeri pojedinih stručnih poslova trećim osobama ako ocijeni da je potrebno i svrsishodno, a u cilju izvršenja zadataka Zajednice,
– potpisuje poslovnu dokumentaciju Zajednice,
– priprema zajedno s predsjednikom Zajednice sjednice Turističkog vijeća i Skupštine Zajednice,
– podnosi Turističkom vijeću izvješće o svom radu i o radu Turističkog ureda, te predlaže mjere za unapređenje organizacije rada Turističkog
ureda, najmanje jednom godišnje
– obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom, aktima Zajednice i odlukama tijela Zajednice.
Članak 49.
Direktor Turističkog ureda može biti razriješen:
1.na osobni zahtjev,
2.ako zbog neizvršavanja ili nemarnog vršenja svoje dužnosti ZajNa temelju članka 12. i 15. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma («Narodne novine», broj 152/08) Skupština
Turističke zajednice grada Dugog Sela, uz prethodnu suglasnost Ministarstva turizma, na 1. sjednici održanoj 17. lipnja 2010. godine donijela je

STATUT
TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA DUGOG SELA

I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Turistička zajednica grada Dugog Sela (u daljnjem tekstu: Zajednica) je pravna osoba, čije su članice pravne i fizičke osobe u djelatnostima
ugostiteljstva i turizma i s tim djelatnostima povezanim djelatnostima na području Grada Dugog Sela.

Članak 2.
Zajednica se smatra osnovanom danom stupanja na snagu ovog Statuta, a svojstvo pravne osobe stječe danom upisa u Upisnik turističkih
zajednica Ministarstva turizma. Prava i obveze Zajednice utvrđene su Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (u
daljnjem tekstu: Zakon) i ovim Statutom.
Članak 3.
Turistička zajednica Grada Dugog Sela pravni je slijednik Turističke zajednice Grada Dugog Sela upisane u Upisnik turističkih zajednica
Ministarstva turizma, list broj 258, strana A, upisni broj 226 (klasa: 334-03/96-03/74 urbroj: 529-02/96-2) od 3. lipnja 1996. godine.

Članak 4.
Naziv Zajednice je: Turistička zajednica grada Dugog Sela. Skraćeni naziv Zajednice je: TZG Dugo Selo. Sjedište Zajednice je: Dugo Selo.
Članak 5.
Zajednica ima pečat okruglog oblika s nazivom i sjedištem «Turistička zajednica grada Dugog Sela», promjera 25 mm. Žig zajednice je
četvrtasta oblika, a sadrži naziv i sjedište Zajednice, te prostor za upisivanje evidencijskog broja i datuma primitka pisama. Žig se koristi za
svakodnevno poslovanje Zajednice.Svaki žig ima redni broj.O broju pečata i žigova, načinu njihovog korištenja, te osobama koje su odgovorne
za njihovo čuvanje odlučuje direktor Turističkog ureda.
Članak 6.
Zajednica ima znak. O sadržaju i obliku znaka odlučuje Turističko vijeće. O načinu korištenja znaka odlučuje direktor Turističkog ureda.

Članak 7.
Zajednicom upravljaju njezini članovi i njihova se prava utvrđuju prema visini udjela članova u prihodima Zajednice i njihovom značaju za ukupni
razvoj turizma.
Članak 8.
Zajednica ima stručnu službu za obavljanje stručnih i administrativnih poslova vezanih za zadaće Zajednice (u daljnjem tekstu: Turistički ured).

Članak 9.
Rad Zajednice je javan. Javnost rada osigurava se i ostvaruje na način propisan ovim Statutom.

Članak 10.
Djelovanje Zajednice temelji se na načelu opće korisnosti. Turistička zajednica ne smije obavljati gospodarske djelatnosti, osim gospodarskih
djelatnosti koje joj dopušta Zakon. Iznimno od stavka 2. ovog članka, turistička zajednica može: upravljati javnom turističkom infrastrukturom
danom na upravljanje od strane jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave, organizirati manifestacije i priredbe, objavljivati
komercijalne oglase na svojim promotivnim materijalima, prodavati suvenire, turističke karte i vodiče, osim vlastitog promotivnog materijala,
posredovati u rezervaciji privatnog smještaja ako u turističkom mjestu za koje je osnovana turistička zajednica ne postoji registrirana turistička
agencija, obavljati druge poslove i zadaće od javnog interesa u funkciji razvoja turizma i destinacije koji nisu u suprotnosti s ovim Zakonom i
drugim propisima.

II. ZADAĆE ZAJEDNICE

Članak 11.
Radi unapređivanja općih uvjeta boravka turista, promocija turističkih proizvoda područja Zajednice i razvijanja svijesti o važnosti i gospodarskim,
društvenim i drugim učincima turizma te potrebi i važnosti očuvanja i unapređenja svih elemenata turističkog proizvoda područja Zajednice, a
osobito zaštite okoliša, Zajednica ima, osobito sljedeće zadaće:

promoviranje turističke destinacije na razini grada samostalno i putem udruženog oglašavanja

upravljanje javnom turističkom infrastrukturom danom na upravljanje od strane grada

sudjelovanje u definiranju ciljeva i politike razvoja turizma na nivou grada

sudjelovanje u stvaranju uvjeta za efikasnu koordinaciju javnog i privatnog sektora

poticanje optimalizacije i uravnoteženje ekonomskih i društvenih koristi i koristi za okoliš

izrada strateških i razvojnih planova turizma na području grada

poticanje i sudjelovanje u uređenju grada u cilju unapređenja uvjeta boravka turista, osim izgradnje komunalne infrastrukture

redovito, a najmanje svaka 4 mjeseca, prikupljanje i ažuriranje podataka o turističkoj ponudi, smještajnim i ugostiteljskim kapacitetima
(kulturnim, sportskim i drugim manifestacijama) radnom vremenu zdravstvenih ustanova, banaka, pošte, trgovina i sl. i drugih informacijama
potrebnih za boravak i putovanje turista

izdavanje turističkih promotivnih materijala

obavljanje informativnih poslova u svezi s turističkom ponudom

poticanje i organiziranje kulturnih, zabavnih, umjetničkih, sportskih i drugih manifestacija koje pridonose obogaćivanja turističke ponude

koordinacija djelovanja svih subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet radi zajedničkog dogovaranja,
utvrđivanja i provedbe politike razvoja turizma i obogaćivanja turističke ponude

poticanje, organiziranje i provođenje akcije u cilju očuvanja turističkog prostora, unapređenje turističkog okružja i zaštite čovjekova okoliša,
2
te prirodne i kulturne baštine
poticanje, unapređenje i promicanje specifičnih prirodnih i društvenih vrijednosti koje grad čine turistički prepoznatljivom i stvaranje uvjeta
za njihovo gospodarsko korištenje

vođenje jedinstvenog popisa turista za područje grada, poglavito radi kontrole naplate boravišne pristojbe i stručne obrade podataka

dnevno prikupljanje, tjedna i mjesečna obrada podataka o turističkom prometu na području grada

provjera i prikupljanje podataka o prijavi i odjavi boravka turista u cilju suradnje s nadležnim inspekcijskim tijelima u nadzoru nad
obračunom, naplatom i uplatom boravišne pristojbe, te prijavom i odjavom turista

poticanje i sudjelovanje u aktivnostima obrazovanja stanovništva o zaštiti okoliša, očuvaju i unapređenju prirodnih i društvenih vrijednosti
prostora u cilju razvijanja svijesti stanovništva o važnosti i učincima u turizmu, te svojih članova, odnosno njihovih zaposlenika u cilju
podizanje kvalitete usluga

organizacija provođenja i nadzor svih radnji promocije turističkih proizvoda grada sukladno smjernicama Skupštine Zajednice, godišnjem
programu rada i financijskom planu turističke zajednice grada

ustrojavanje jedinstvenog turističkog informativnog sustava, sustava prijava i odjava turista i statističke obrade
Zajednica sudjeluje u provedbi programa i akcijama turističke zajednice županije od zajedničkog interesa za sve subjekte u turizmu s područja
županije.
Zajednica može na temelju posebne odluke Turističkog vijeća Hrvatske turističke zajednice, biti član međunarodnih turističkih organizacija
obavljanje i drugih poslova propisanih Zakonom ili drugim propisima

III. ČLANOVI ZAJEDNICE, NJIHOVA PRAVA, OBVEZE I ODGOVORNOSTI

Članak 12.
Zajednica ima obvezatne i dragovoljne članove. Osim članova iz stavka 1. ovog članka Zajednica može imati i počasne članove.

1. Obvezatni članovi
Članak 13.
Obvezatni članovi zajednice su sve domaće pravne i fizičke osobe koje na području Zajednice imaju svoje sjedište ili podružnicu, pogon, filijalu
i sl. (u daljnjem tekstu: poslovna jedinica), a koje ostvaruju prihod pružanjem ugostiteljskih i drugih turističkih usluga, te s turizmom neposredno
povezanih djelatnosti. Odredbe stavka 1. ovog članka primjenjuju se i na podružnice, predstavništva i sl. stranih fizičkih i pravnih osoba, koje
imaju sjedište u turističkom mjestu. Djelatnost iz stavka 1. ovog članka utvrđuju se posebnim zakonom. Pravne i fizičke osobe iz stavka 1. i 2.
ovoga članka, postaju obvezatni članovi Zajednice danom osnivanja Zajednice ili danom početka obavljanja djelatnosti pravne i fizičke osobe na
području Zajednice.
Članak 14.
Obvezatno članstvo u Zajednici prestaje prestankom obavljanja djelatnosti člana Zajednice na području Zajednice.
Na prestanak obvezatnog članstva u Zajednici ne utječe privremena obustava djelatnosti kao ni sezonsko obavljanje djelatnosti.
Obvezatno članstvo u Zajednici prestaje:

prestankom pravne osobe ili smrću fizičke osobe

djelomičnim ili potpunim gubitkom poslovne sposobnosti fizičke osobe

prestankom poslovne jedinice, promjenom sjedišta

prestankom ostvarivanja prihoda pružanja ugostiteljskih ili drugih turističkih usluga ili obavljanjem s turizmom neposredno povezanih
djelatnosti.
Obvezatni članovi turističke zajednice, odnosno njihovi predstavnici, mogu birati i biti birani u tijela turističke zajednice.
2. Dragovoljni članovi
Članak 15.
Kao dragovoljni članovi u Zajednicu mogu se učlaniti na njihov zahtjev domaće i strane fizičke i pravne osobe koje nisu obvezatni članovi
Zajednice sukladno članku 14. ovog Statuta.
Pravne i fizičke osobe iz stavka 1. ovoga članka postaju članovi Zajednice danom donošenja odluke Skupštine.
Dragovoljni članovi Zajednice plaćaju članarinu turističkoj zajednici u visini koju utvrdi Skupština Zajednice.
Dragovoljni članovi Zajednice imaju sva prava kao i obvezatni članovi zajednice.
Dragovoljno članstvo u Zajednici prestaje istupanjem, neplaćanjem članarine duže od šest mjeseci ili isključenjem.
Dragovoljni član Zajednice može biti isključen iz Zajednice ako se ne pridržava odredbi ovog Statuta, odluka i drugih akata tijela Zajednice ili
ako svojim radom nanosi štetu Zajednici.
Odluku o isključenju dragovoljnog člana donosi Skupština Zajednice.
3. Počasni članovi
Članak 16.
Počasnim članom Zajednice mogu biti imenovane domaće i strane fizičke osobe posebno zaslužne za razvoj i promicanje turizma na području
Zajednice.
Odluku o imenovanju počasnog člana zajednice donosi Skupština Zajednice na prijedlog Turističkog vijeća.
Počasni članovi Zajednice ne mogu birati niti biti birani u tijela Zajednice.
Počasni članovi mogu sudjelovati u radu sjednica Skupštine Zajednice i skupovima što ih organizira Zajednica, bez prava odlučivanja.
4. Prava, obveze i odgovornosti članova Zajednice
Članak 17.
Članovi Zajednice (obvezatni i dragovoljni) imaju prava, obveze i odgovornosti da:
– oni ili njihovi predstavnici biraju i budu birani u tijela Zajednice
– upravljaju poslovima Zajednice i sudjeluju u radu Zajednice
– daju inicijative koje imaju za cilj jačanje i promicanje turizma na području Zajednice
– daju prijedloge i primjedbe na rad tijela Zajednice
– predlažu razmatranje pitanja iz djelokruga Zajednice radi zauzimanja stavova i daju prijedloge za njihovo rješavanje
– usmjeravaju i usklađuju svoje međusobne odnose u zajedničke interese radi postizanja ciljeva Zajednice u skladu sa Zakonom i ovim
Statutom
3
– predlažu sudjelovanje Zajednice u raznim aktivnostima u cilju očuvanja turističkog prostora, unapređenja turističkog okružja i zaštite
čovjekove okoline na području Zajednice
– predlažu pomaganje razvoja turizma i u mjestima na području Zajednice koja nisu turistički razvijena
– razmjenjuju u Zajednici informacije, obavljaju konzultacije i organiziraju sastanke
– putem Zajednice ostvaruju suradnju s nadležnim tijelima lokalne samouprave i uprave na pitanjima poremećaja u turizmu i većih problema
u ostvarivanju gospodarskih interesa u djelatnostima ugostiteljstva i turizma i s tim djelatnostima neposredno povezanih djelatnosti
– daju inicijative za donošenje mjera iz područja turizma
– koriste stručnu pomoć Zajednice u pitanjima iz djelokruga Zajednice
– predlažu izmjene i dopune statuta i drugih općih akata
– budu obaviješteni o radu Zajednice i njenih tijela i o materijalno -financijskom poslovanju
– sudjeluju u radu Zajednice i manifestacijama koje ona organizira
– provode odluke i zaključke što ih donose tijela Zajednice
– zastupaju dogovorene stavove Zajednice u turističkoj zajednici županije
– razvijaju međusobnu odgovornost za provođenje zadataka Zajednice
– daju podatke i izvješća potrebna za izvršavanje zadaća Zajednice
– pridržavaju se odredbi Statuta, odluka, zaključaka i drugih akata tijela Zajednice
IV. TIJELA ZAJEDNICE
Tijela Zajednice su:
1.Skupština
2.Turističko vijeće
3.Nadzorni odbor
4.Predsjednik Zajednice
Članak 18.
1. Skupština Zajednice
Članak 19.
Skupština Zajednice je najviše tijelo upravljanja u Zajednici.
Skupštinu čine predstavnici fizičkih i pravnih osoba članova Zajednice grupiranih po skupinama, a broj predstavnika svake skupine određuje
se razmjerno visini udjela skupina prihodu Zajednice.
Broj predstavnika u Skupštini Zajednice limitiran je i iznosi 15.
Predstavnici skupina se određuju prema najviše uplaćenom prihodu Zajednici u godini prije izborne unutar grupacije. Ukoliko predstavnici
odbiju predstavljati članove svoje grupacije u Skupštini Zajednice, svaku pojedinu grupaciju predstavljati će član koji po udjelu u prihodu
Zajednice slijedi iza predstavnika sa najvećim udjelom i tako redom.
Udjel skupine čini zbroj udjela pripadnika skupine.
Kao udio u prihodu Zajednice računa se članarina i 25% boravišne pristojbe, koje je član uplatio u godini koja prethodi godini u kojoj se
provode izbori za Skupštinu Zajednice.
Jedan član, odnosno skupina članova jedne djelatnosti mogu imati u Skupštini maksimalno 40% predstavnika.
Skupine djelatnosti:
1.Trgovina
2.Hoteli i restorani
3.Prerađivačka industrija
4.Ostale djelatnosti
Članak 20.
Skupština Zajednice:
1.donosi statut Zajednice,
2.donosi odluku o osnivanju i ustrojstvu Turističkog ureda,
3.odlučuje o izboru i razrješavanju članova Turističkog vijeća,
4.odlučuje o izboru i razrješavanju članova Nadzornog odbora,
5.donosi godišnji program rada Zajednice,
6.donosi financijski plan i godišnje financijsko izvješće Zajednice,
7.imenuje i razrješava na prijedlog Turističkog vijeća dragovoljne i počasne članove Zajednice,
8.utvrđuje visinu članarine za dragovoljne članove Zajednice,
9.bira predstavnika Zajednice u Skupštinu Turističke zajednice Zagrebačke županije
10.donosi poslovnik o radu Skupštine Zajednice,
11.daje nadležnim tijelima inicijative za donošenje zakona i drugih propisa,
12.razmatra i zauzima stavove o najznačajnijim pitanjima koja proizlaze iz zadaća zajednice, predlaže mjere i poduzima radnje za njihovo
izvršavanje,
13.prihvaća godišnja izvješća i odlučuje o drugim pitanjima kada je to predviđeno propisima i ovim statutom.
14.donosi odluku o izvješćima koje podnosi Turističko vijeće i Nadzorni odbor
Članak 21.
Mandat članova Skupštine traje četiri godine.
Članu Skupštine Zajednice može prestati mandat i prije isteka vremena na koje je izabran:
– opozivom od strane člana Zajednice čiji je predstavnik,
– prestankom rada kod člana Zajednice čiji je predstavnik,
– na osobni zahtjev.
4
Skupština Zajednice može predložiti članu Zajednice da opozove svog predstavnika ako svoju dužnost ne obavlja u skladu s zadaćama
Zajednice ili je uopće ne obavlja. Novoizabranom članu Skupštine mandat traje do isteka vremena na koje je bio izabran član Skupštine kojem
je prestao mandat na jedan od načina utvrđen u stavku 2. ovog članka. Članovi, odnosno predstavnici članova turističke zajednice ne mogu
putem punomoći ovlastiti drugu osobu da umjesto njih sudjeluje u radu Skupštine.
Članak 22.
Izbore za članove nove Skupštine temeljem godišnjega financijskog izvješća raspisuje Turističko vijeće i donosi odluku o broju predstavnika
pojedine skupine iz članka 19. ovog statuta. Izbori se raspisuju najkasnije 60 dana prije isteka mandata Skupštine Zajednice.
Članak 23.
Skupština Zajednice odlučuje na sjednicama. Redovna sjednica održava se najmanje dva puta godišnje. Izvanredna sjednica saziva se u
slučaju:
– izbora članova Turističkog vijeća ili Nadzornog odbora ako se njihov broj smanji za više od 1/4,
– na zahtjev Nadzornog odbora, Turističkog vijeća, direktora Turističkog ureda
Podnosilac zahtjeva za sazivanje izvanredne sjednice dužan je predložiti dnevni red Skupštine Zajednice.
Ako u slučaju iz stavka 3. ovog članka predsjednik Zajednice ne sazove Skupštinu Zajednice, Skupštinu Zajednice mogu sazvati Turističko
vijeće, Nadzorni odbor ili 20% članova Skupštine.
Članak 24.
Skupština Zajednice pravovaljano odlučuje ako je na sjednici prisutno više od polovice ukupnog broja članova Skupštine Zajednice.
Skupština Zajednice donosi odluke većinom glasova prisutnih članova Skupštine, ako za pojedino pitanje ovim Statutom nije drugačije
određeno. Način sazivanja i vođenja sjednice Skupštine Zajednice i druga pitanja vezana za održavanje sjednice uređuju se Poslovnikom.
2. Turističko vijeće
Članak 25.
Turističko vijeće izvršno je tijelo Skupštine Zajednice. Turističko vijeće odgovorno je Skupštini Zajednice.
Članak 26.
Turističko vijeće Zajednice:
1.provodi odluke i zaključke Skupštine Zajednice,
2.predlaže Skupštini osnovne smjernice i godišnji program rada i financijski plan Zajednice,
3.podnosi izvješće o izvršenju programa rada i financijskom poslovanju Zajednice,
4.upravlja imovinom Zajednice sukladno Zakonu i ovom Statutu, te sukladno programu rada i financijskom planu,
5.imenuje direktora Turističkog ureda na temelju javnog natječaja, te razrješava direktora turističkog ureda,
6.predlaže Skupštini počasne članove Zajednice,
7.donosi opće akte za Turistički ured,
8.utvrđuje prijedlog Statuta,
9.priprema prijedlog i daje mišljenje o pitanjima o kojima odlučuje Skupština Zajednice,
10.odlučuje o korištenju sredstava za izgradnju, adaptaciju i nabavu poslovnog prostora u skladu s financijskim planom,
11.donosi Poslovnik Turističkog vijeća,
12.donosi opće akte koje ne donosi Skupština Zajednice,
13.potiče suradnju s drugim turističkim zajednicama i drugim pravnim i fizičkim osobama koje su neposredno ili posredno uključene u turistički promet,
14.odlučuje i obavlja druge poslove u okviru svog djelokruga,
15.utvrđuje ovlasti za zastupanje Zajednice i raspolaganje financijskim sredstvima Zajednice,
16.daje ovlaštenje za zastupanje Zajednice u slučaju spriječenosti direktora,
17.zahtjeva i razmatra izvješće direktora o njegovom radu i radu Turističkog ureda, te obvezno donosi odluku o prihvaćanju ili neprihvaćanju
navedenog izvješća.
Članak 27.
Turističko vijeće ima predsjednika i osam članova. Osam članova Turističkog vijeća bira Skupština iz redova članova Zajednice, vodeći
računa o zastupljenosti djelatnosti u turizmu (pružatelj ugostiteljskih usluga, putničke agencije i sl.). Predsjednik Zajednice je predsjednik
Turističkog vijeća.
Članak 28.
Mandat članova Turističkog vijeća traje četiri godine. Članu Turističkog vijeća može prestati mandat i prije isteka vremena na koje je izabran:
– razrješenjem od strane Skupštine Zajednice,
– na osobni zahtjev.
Član Turističkog vijeća može se opozvati ako ne obavlja svoje dužnosti u skladu sa Zakonom i ovim Statutom, ne provodi odluke Skupštine
Zajednice i Turističkog vijeća. Na mjesto člana Turističkog vijeća kojem je mandat prestao na temelju prethodnog stavka, nadležno tijelo bira,
odnosno delegira novog člana na vrijeme do isteka mandata na koji je izabran prethodnik.
Članak 29.
Turističko vijeće radi na sjednicama. Predsjednik Zajednice saziva i predsjeda sjednici Turističkog vijeća. U slučaju odsutnosti, odnosno
spriječenosti predsjednika sjednici Turističkog vijeća predsjedava zamjenik predsjednika kojeg odredi predsjednik Zajednice i koji za svoj rad
odgovara predsjedniku Zajednice.
Članak 30.
Turističko vijeće može pravovaljano odlučivati ukoliko sjednici prisustvuje više od polovice članova Vijeća.Turističko vijeće odlučuje većinom
glasova prisutnih članova.
Članak 31.
Turističko vijeće donosi odluke u pravilu javnim glasovanjem. Turističko vijeće može odlučiti da se o određenom pitanju odlučuje tajnim
glasovanjem. Način sazivanja i vođenja sjednice Turističkog vijeća i druga pitanja vezana za održavanje sjednice Turističkog vijeća uređuje se
Poslovnikom.
5
3. Nadzorni odbor
Članak 32.
Nadzorni odbor je nadzorno tijelo Zajednice.
Nadzorni odbor ima tri člana, a čine ga:
– dva člana koje bira Skupština Zajednice,
– jedan član kojeg delegira Turistička zajednica Zagrebačke županije.
Nadzorni odbor iz redova svojih članova bira predsjednika i njegovog zamjenika. Član Nadzornog odbora ne može biti član drugih tijela
Zajednice, ali se bira iz redova svih članova Zajednice.
Članak 33.
Nadzorni odbor nadzire:
1.vođenje poslova Zajednice,
2.materijalno i financijsko poslovanje i raspolaganje sredstvima Zajednice,
3.izvršenje i provedbu programa rada i financijskog plana Zajednice.
U pisanom izvješću iz točke 2. i 3. ovog članka, Nadzorni odbor dužan je posebno navesti:
– djeluje li Zajednica u skladu s zakonima i aktima Zajednice, te odlukama Skupštine i Turističkog vijeća,
– jesu li godišnja i druga financijska izvješća sastavljena u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama Zajednice i pokazuju li ispravno stanje,
– ocjenu o poslovanju i vođenju poslova,
– da li se program rada i financijski plan izvršavaju i provode i u kojoj mjeri,
– te mišljenje i savjete o mogućnostima poboljšanja njihove provedbe.
O obavljenom nadzoru Nadzorni odbor najmanje dva puta godišnje podnosi pismeno izvješće Skupštini Zajednice, Turističkom vijeću
Zajednice i Turističkom vijeću Turističke zajednice Zagrebačke županije.
Članak 34.
Sjednicu Nadzornog odbora saziva i rukovodi njenim radom predsjednik, a u slučaju njegove odsutnosti zamjenik predsjednika.
Nadzorni odbor može pravovaljano odlučivati ako sjednici prisustvuje većina članova Odbora, a odluke donosi većinom glasova ukupnog
broja članova. Način sazivanja i vođenja sjednice Nadzornog odbora i druga pitanja vezana za održavanje sjednice Nadzornog odbora uređuje
se Poslovnikom. Poslovnik iz stavka 3. ovog članka donosi Nadzorni odbor.
Članak 35.
Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri godine.
Članu Nadzornog odbora može prestati mandat i prije isteka vremena na koje je izabran:

– opozivom od strane tijela koje ga je izabralo, odnosno imenovalo,

– na osobni zahtjev.
Član Nadzornog odbora može se opozvati ako svoju dužnost u Nadzornom odboru ne obavlja u skladu sa Statutom i aktima tijela Zajednice.
Na mjesto člana Nadzornog odbora kojem je mandat prestao ne temelju prethodnog stavka nadležno tijelo bira novog člana na vrijeme do
isteka mandata na koji je izabran prethodnik.
4. Predsjednik Zajednice
Članak 36.
Zajednica ima predsjednika Zajednice. Dužnost predsjednika Zajednice obnaša gradonačelnik Grada Dugog Sela. Predsjednik Zajednice je i
predsjednik Skupštine i predsjednik Turističkog vijeća. Dužnost predsjednika Zajednice prestaje u trenutku razrješenja gradonačelnika sukladno
propisima kojima se uređuju jedinice lokalne samouprave, te u navedenom slučaju dužnost predsjednika Zajednice obnaša povjerenik sukladno
propisu koji regulira izbor za gradonačelnika.
Članak 37.
Predsjednik Zajednice:

predstavlja Zajednicu,

saziva i predsjeda Skupštinom Zajednice,

saziva i predsjeda Turističkom vijeću,

organizira, koordinira i usklađuje rad i aktivnosti Zajednice u skladu sa zakonom, ovim Statutom i programom rada Zajednice,

brine o zakonitom i pravodobnom izvršenju zadaća Zajednice,

pokreće i brine se o suradnji Zajednice s drugim turističkim zajednicama i drugim tijelima sa zajedničkim interesom,

brine se o pripremi sjednica Skupštine Zajednice i Turističkog vijeća,

propisuje odluke i druge akte koje donosi Skupština Zajednice i Turističko vijeće,

obavlja i druge poslove utvrđene aktima Skupštine Zajednice i Turističkog vijeća.
Članak 38.
U slučaju odsutnosti, ili spriječenosti predsjednika Zajednice na sjednici Skupštine Zajednice predsjeda zamjenik predsjednika kojeg odredi
predsjednik Zajednice i koji za svoj rad odgovara predsjedniku Zajednice.
5. Radna tijela
Članak 39.
Skupština Zajednice i Turističko vijeće mogu osnovati privremena radna ili savjetodavna tijela (radne skupine, savjet, komisiju i sl.) radi
razmatranja određenog pitanja, davanja mišljenja i prijedloga o značajnim pitanjima iz njihovog djelokruga. Skupština Zajednice i Turističko
vijeće odlukom o osnivanju tijela iz prethodnog stavka utvrđuju sastav, djelokrug rada i druga pitanja vezana za rad toga tijela.
V. PREDSTAVLJANJE I ZASTUPANJE ZAJEDNICE
Članak 40.
Zajednicu predstavlja predsjednik Zajednice, a zastupa direktor Turističkog ureda. Direktor Turističkog ureda može dati pismenu punomoć
drugoj osobi za zastupanje Zajednice. Ako se opća punomoć daje osobi koja nije zaposlena u Zajednici za davanje ove punomoći potrebna je
suglasnost Turističkog vijeća. Punomoć iz stavka 2. ovog članka daje se sukladno odredbama zakona kojim se uređuju obvezni odnosi.
6
VI. TURISTIČKI URED
Članak 41.
Radi obavljanja stručnih i administrativnih poslova Zajednice osniva se Turistički ured. Sjedište Turističkog ureda je u sjedištu Zajednice.
Članak 42.
Odluku o osnivanju i ustroju Turističkog ureda donosi Skupština Zajednice. Djelokrug, unutarnje ustrojstvo, organizaciju i sistematizaciju
radnih mjesta Turističkog ureda utvrđuje Turističko vijeće aktom o ustrojstvu i sistematizaciji, na prijedlog direktora Ureda.
Ustrojstvo Turističkog ureda treba odgovarati potrebama i zahtjevima članova Zajednice i mogućnosti za stručno, kvalitetno, pravovremeno i
odgovorno izvršavanje zadaća Zajednice.
Članak 43.
Turistički ured obavlja osobito ove poslove:
– provodi zadatke utvrđene programom rada Zajednice
– obavlja stručne i administrativne poslove u svezi pripremanja sjednica tijela Zajednice
– obavlja stručne i administrativne poslove u svezi s izradom i izvršavanjem akata tijela Zajednice
– obavlja pravne, financijske i knjigovodstvene poslove, kadrovske i opće poslove, vodi evidenciju i statističke podatke utvrđene propisima i aktima Zajednice
– izrađuje analize, informacije i druge materijale za potrebe tijela Zajednice,
– daje tijelima Zajednice kao i drugim zainteresiranim stručna mišljenja o pitanjima u djelokrugu rada Zajednice
– obavlja druge poslove koje mu odrede tijela Zajednice
Članak 44.
Na pravni status zaposlenih u Turističkom uredu, uvjete za stupanje na rad i ostala pitanja u svezi s njihovim radom primjenjuju se
odgovarajući opći propisi o radu. Radnici zaposleni u Turističkom uredu moraju ispunjavati i posebne uvjete koje propisuje ministar turizma.
Članak 45.
Turistički ured Zajednice ima direktora. Direktora Turističkog ureda na temelju javnog natječaja imenuje Turističko vijeće. Direktor mora
ispunjavati posebne uvjete koje propisuje ministar turizma.
Članak 46.
Ako se na raspisani natječaj nitko ne prijavi ili nitko od prijavljenih kandidata ne bude izabran, natječaj će se ponoviti. Turističku zajednicu do
izbora direktora zastupa predsjednik Zajednice.
Članak 47.
Direktora Turističkog ureda, u slučaju odsutnosti ili spriječenosti, zamjenjuje osoba koju odredi Turističko vijeće iz redova Vijeća. Osoba koja
zamjenjuje direktora Turističkog ureda ima prava i dužnosti direktora.
Članak 48.
Direktor Turističkog ureda organizira i rukovodi radom i poslovanjem Turističkog ureda i u granicama utvrđenih ovlasti odgovoran je za
poslovanje Zajednice. Direktor za svoj rad odgovoran je Turističkom vijeću i predsjedniku Zajednice. Direktor ne može biti član Turističkog vijeća,
Skupštine i Nadzornog odbora niti jedne turističke zajednice.
Direktor Turističkog ureda:
– provodi odluke Turističkog vijeća,
– organizira izvršavanje zadaća Zajednice,
– zastupa Zajednicu i poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Zajednice,
– zastupa Zajednicu u svim poslovima pred sudovima, upravnim i drugim državnim tijelima te pravnim osobama s javnim ovlastima,
– odgovoran je za namjensko korištenje sredstava koja se vode u Zajednici,
– usklađuje materijalne i druge uvjete rada Turističkog ureda i brine se da poslovi i zadaci budu na vrijeme i kvalitetno obavljeni u skladu sa
odlukama, zaključcima i programom rada Zajednice i njenih tijela,
– odlučuje o zapošljavanju radnika u Turističkom uredu i raspoređivanju radnika na određena radna mjesta te o prestanku rada u skladu s
aktom o ustrojstvu i sistematizaciji Turističkog ureda,
– upozorava radnike Turističkog ureda i tijela Zajednice na zakonitosti njihovih odluka,
– odlučuje o službenom putovanju radnika Zajednice, korištenju osobnih automobila u službene svrhe i o korištenju sredstava reprezentacije,
– predlaže ustrojstvo i sistematizaciju Turističkog ureda,
– odlučuje o provjeri pojedinih stručnih poslova trećim osobama ako ocijeni da je potrebno i svrsishodno, a u cilju izvršenja zadataka Zajednice,
– potpisuje poslovnu dokumentaciju Zajednice,
– priprema zajedno s predsjednikom Zajednice sjednice Turističkog vijeća i Skupštine Zajednice,
– podnosi Turističkom vijeću izvješće o svom radu i o radu Turističkog ureda, te predlaže mjere za unapređenje organizacije rada Turističkog
ureda, najmanje jednom godišnje
– obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom, aktima Zajednice i odlukama tijela Zajednice.
Članak 49.
Direktor Turističkog ureda može biti razriješen:
1.na osobni zahtjev,
2.ako zbog neizvršavanja ili nemarnog vršenja svoje dužnosti Zajednica nije mogla izvršiti svoje zadatke ili je izvršavanje tih zadataka bilo
otežano,
3. ako je uslijed nezakonitog, nesavjesnog ili nepravilnog rada ili zbog prekoračenja ovlaštenja nastala ili mogla nastati šteta,
4. ako bez osnovanog razloga ne izvrši ili odbije izvršiti odluke tijela Zajednice ili postupa protivno tim odlukama
5. ako ne podnese izvješće o svom radu i radu Turističkog ureda,
6. ako Turističko vijeće ne prihvati izvješće o radu direktora i Turističkog ureda.
Prijedlog za pokretanje postupka za razrješenje direktora Turističkog ureda predsjednik Zajednice, Skupština ili Nadzorni odbor moraju
podnijeti u slučaju iz stavka 1. točke 2., 3., 4., 5. i 6. ovog članka Statuta.
Članak 50.
Poslove prikupljanja i obrade informacija o radu Zajednice obavlja Turistički ured.
7
Poslovi iz stavka 1. ovog članka obuhvaćaju:

– prikupljanje i obradu informacija u cilju poticanja i promidžbe turizma na području Zajednice,

– prikupljanje informacija o turističkim potrebama i drugim pojavama u zemlji i inozemstvu od značaja za turizam Zajednice,

– informiranje turista o znamenitostima i privlačnostima turističkog okružja, spomenicima kulture i dr.,

– promicanju turističkog proizvoda s područja Zajednice,

– davanje ostalih potrebnih turističkih informacija,

– suradnju s tuzemnim i inozemnim informativnim organizacijama,

– i druge poslove utvrđene odlukom Turističkog vijeća.
Turistički ured radi izvršavanja zadataka iz stavka 1. ovog članka može izdavati biltene i druge periodične publikacije.
VII. ODGOVORNOSTI ZA OBAVLJANJE DUŽNOSTI U ZAJEDNICI
Članak 51.
Svaki član Zajednice osobno je odgovoran za savjesno obavljanje svojih dužnosti. Svaki član tijela Zajednice odgovoran je za svoj rad tijelu
koje ga je izabralo, a članovi Skupštine Zajednice odgovorni su članu Zajednice kojeg predstavljaju. Direktor Turističkog ureda odgovoran je za
zakonito, savjesno i stručno obavljanje dužnosti i zadataka koje mu je utvrdilo tijelo koje ga je imenovalo.
VIII. GOSPODARENJE U ZAJEDNICI
Članak 52.
Zajednica nastupa u pravnom prometu samostalno u svoje ime i za svoj račun. Za obveze u pravnom prometu Zajednica odgovara
cjelokupnom svojom imovinom.
Članak 53.
Financijsko-materijalno poslovanje Zajednice vodi se po propisima koje uređuje računovodstvo neprofitnih organizacija.
1.PROGRAM RADA I FINANCIJSKI PLAN
Članak 54.
Za svaku poslovnu godinu Zajednica utvrđuje program rada i financijski plan.
Članak 55.
Prijedlog programa rada i prijedlog financijskog plana Zajednice utvrđuje Turističko vijeće i podnosi ga Skupštini Zajednice do 31. listopada
tekuće godine za slijedeću poslovnu godinu. Skupština Zajednice dužna je do kraja tekuće godine donijeti program rada i financijski plan za
slijedeću godinu. Zajednica dostavlja godišnji program rada i financijski plan za slijedeću poslovnu godinu, u roku iz st. 1 ovog članka, Turističkoj
zajednici Zagrebačke županije.
Članak 56.
Godišnji program rada i godišnji financijski plan Zajednice, a obavezno sadrže sve pojedinačno utvrđene planirane zadatke i potrebna
financijska sredstva za njihovo izvršenje. Prijedlog programa rada i financijskog plana Zajednica obavezno se dostavlja na razmatranje
članovima Skupštine Zajednice 8 dana prije održavanja sjednice na kojoj se donose.
Članak 57.
Tijekom godine Zajednica može mijenjati i dopunjavati svoj program rada i godišnji financijski plan. Ako tijekom godine dođe do odstupanja od
programa rada i financijskog plana u obujmu većem od 5%, Zajednica je dužna donijeti izmjene, odnosno dopune programa rada i financijskog
plana. Izmjene iz st. 1. i 2. ovog članka obavljaju se po postupku koji je propisan za donošenje programa rada i godišnjeg financijskog plana.
2.GODIŠNJE FINANCIJSKO IZVJEŠĆE
Članak 58.
Za izvršenje programa rada i godišnjeg financijskog plana, odgovorno je Turističko vijeće. Naredbodavac za izvršenje financijskog plana je
direktor Turističkog ureda.
Članak 59.
Prijedlog godišnjeg financijskog izvješća za prethodnu godinu, Turističko vijeće Zajednice podnosi Skupštini Zajednice i Nadzornom odboru
Zajednice do kraja veljače tekuće godine.
Članak 60.
Skupština Zajednice dužna je svake godine do kraja ožujka tekuće godine, donijeti godišnje financijsko izvješće za prethodnu godinu.
Prijedlog godišnjeg financijskog izvješća mora se staviti na uvid članovima Skupštine Zajednice osam dana prije razmatranja na sjednici
Skupštini Zajednice. Godišnje financijsko izvješće obvezno sadržava podatke o izvršenju programa rada pojedinačno utvrđenih zadataka,
izdacima njihovog izvršenja, izdacima za poslovanje turističkog ureda i rad tijela turističke zajednice, ostvarenju prihoda po izvorima,
financijskom rezultatu poslovanja, usporedbu financijskog plana i njegovog ostvarenja s obrazloženjem odstupanja, analizu i ocjenu izvršenja
programa, te procjenu učinka poduzetih aktivnosti na razvoj turizma. Godišnje financijsko izvješće Zajednica dostavlja Turističkoj zajednici
Zagrebačke županije.
3.PRIHODI
Zajednica ostvaruje prihode iz sljedećih izvora:
1.boravišne pristojbe, u skladu s posebnim zakonom,
2.članarine, u skladu s posebnim zakonom,
3.od obavljanja gospodarskih djelatnosti propisanih Zakonom,
4.proračuna grada,
8
Članak 61.
5.dragovoljnih prihoda i darova,
6.prihoda od imovine u vlasništvu.
Pored izvora iz st. 1 ovog članka, poslovanje ili pojedine aktivnosti mogu se financirati i dodatnim sredstvima koja osiguravaju njihovi članovi
i zainteresirane pravne i fizičke osobe. Zajednica se može na temelju posebne odluke turističkog vijeća, financijski zadužiti u cilju realizacije
programa rada i financijskog plana, ali ukupna vrijednost zaduženja ne smije prelaziti 50% financijskim planom predviđenih prihoda.
Članak 62.
Domaće i strane pravne i fizičke osobe plaćaju članarinu Zajednici u skladu s posebnim zakonom. Dragovoljni članovi Zajednice plaćaju
članarinu Zajednici u visini koju posebnom odlukom utvrdi Skupština Zajednice.
Članak 63.
U financijskom planu Zajednice može se izdvojiti dio prihoda kao neraspoređena sredstva (tekuća rezerva) koja se koristi tijekom godine za
nepredviđene i nedovoljno predviđene poslove i zadatke koji se financiraju iz financijskog plana Zajednice. Sredstvima tekuće rezerve raspolaže
Turističko vijeće.
Članak 64.
Sredstva Zajednice vode se na jedinstvenom žiro -računu.
Članak 65.
Višak prihoda nad rashodima Zajednice koristi se u svrhu promicanja i unapređenja turističkog područja Zajednice.
Članak 66.
Turističko vijeće Zajednice upravlja imovinom Zajednice s pozornošću urednog i savjesnog gospodarstvenika. Za nabavu i otuđenje
nekretnina Turističko vijeće mora zatražiti prethodnu suglasnost Skupštine Zajednice, koja o tome odlučuje većinom glasova svih članova
Skupštine Zajednice.
IX. JAVNOST RADA ZAJEDNICE
Članak 67.
Javnost rada Zajednice osigurava se i ostvaruje dostavom pisanih materijala i putem sjednica tijela Zajednice za članove Zajednice, putem
sredstava javnog priopćavanja, objavom na oglasnoj ploči Zajednice ili na drugi prikladan način.
Članak 68.
Predsjednik Zajednice odgovoran je za redovito, potpuno i po obliku i sadržaju pristupačno informiranje javnosti o radu Zajednice.
X. POSLOVNA TAJNA
Članak 69.
Poslovnu tajnu Zajednice čine isprave i podaci čije bi odavanje neovlaštenoj osobi bilo protivno poslovanju Zajednice i štetilo interesima i
poslovnom ugledu Zajednice. Predsjednik Zajednice određuje koje isprave i podaci su poslovna tajna, kako i ostala pitanja u vezi s poslovnom
tajnom. Poslovnu tajnu dužni su čuvati svi članovi i zaposleni u Zajednici koji na bilo koji način saznaju za ispravu ili podatak koji je utvrđen kao
poslovna tajna. Povreda odredaba ovog Statuta koja se odnosi na poslovnu tajnu teža je povreda radne dužnosti.
XI. ZAŠTITA PRIRODE I ČOVJEKOVA OKOLIŠA
Članak 70.
Zajednica obavlja poslove i ispunjava svoju zadaću na način koji osigurava zaštitu prirode i poboljšava kvalitete čovjekova okoliša sukladno
propisima u Republici Hrvatskoj. Posebnu brigu Zajednica vodi o zaštiti i čuvanju kulturnih dobara.
XII. STATUT I DRUGI OPĆI AKTI
Članak 71.
Zajednica ima Statut i druge opće akte (pravilnici, odluke, poslovnici). Drugi opći akti Zajednice moraju biti u suglasnosti s odredbama Statuta.
Statut mora biti u suglasnosti sa zakonom i drugim propisima. U slučaju nesuglasnosti općih akata sa Statutom primjenjivat će se odgovarajuće
odredbe Statuta. Ocjenu suglasnosti drugih općih akata sa Statutom daje Skupština Zajednice. Kada utvrdi da drugi opći akt nije u suglasnosti
sa Statutom, Skupština Zajednice svojom odlukom ukida ili poništava taj akt odnosno njegove pojedine odredbe.
Članak 72.
Statut donosi Skupština Zajednice većinom svih predstavnika u Skupštini Zajednice, uz prethodnu suglasnost Ministarstva turizma. Poslovnik
o radu Skupštine donosi Skupština Zajednice na svojoj prvoj sjednici većinom glasova prisutnih članova. Ostale opće akte donosi Turističko
vijeće Zajednice na prijedlog predsjednika Zajednice, a opće akte Turističkog ureda na prijedlog direktora Turističkog ureda.
Članak 73.
Opći akti Turističkog ureda su:
– akt o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta,
– akt o radnim odnosima, disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti zaposlenih,
– akt o obračunu i isplati plaća, naknada plaća i ostalih primanja
– drugi akti utvrđeni Statutom i odlukom Turističkog vijeća.
9
Članak 74.
Izmjene i dopune Statuta donose se u postupku i na način određen za donošenje Statuta. Prijedlog za izmjene i dopune Statuta može
podnijeti Turističko vijeće ili najmanje četvrtina članova Skupštine Zajednice. Prijedlog izmjena i dopuna Statuta dostavlja se članovima
Skupštine Zajednice radi davanja primjedbi i prijedloga. Primjedbe i prijedlozi dostavljaju se Turističkom vijeću Zajednice u roku od osam dana
od dana primitka. Nakon razmatranja primjedbi i prijedloga Turističko vijeće utvrđuje prijedlog izmjena i dopuna Statuta i upućuje ga Skupštini
Zajednice na usvajanje.
Članak 75.
Statut Zajednice objavljuje se u Službenom glasniku Grada Dugog Sela. Opći akti Zajednice oglašavaju se na oglasnoj ploči Zajednice, a
opći akti Turističkog ureda na oglasnoj ploči Ureda. Opći akti Zajednice stupaju na snagu danom oglašavanja.
XIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 76.
Zajednica je dužna uskladiti svoj ustroj i druge opće akte s odredbama Zakona i Statuta u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu Statuta.
Do usklađenja općih akata s odredbama Statuta primjenjuju se postojeći opći akti.
Članak 77.
Do konstituiranja tijela Zajednice odnosno imenovanja predsjednika Zajednica u skladu s ovim Statutom, dosadašnja tijela Zajednice
nastavljaju s radom.
Članak 78.
Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut Turističke zajednice grada Dugog Sela upisane u Upisnik turističkih zajednica
Ministarstva turizma, list broj 258, strana A, upisni broj 226 (klasa: 334-03/96-03/74 urbroj: 529-02/96-2) od 3. lipnja 1996. godine.
Članak 79.
Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od objave u Službenom glasniku Grada Dugog Sela.
KLASA: 023-01/10-01/02
URBROJ: 238/07-12-10-1
Dugo Selo, 17. lipnja 2010. godine
10
Predsjednik Turističke zajednice
Grada Dugog Sela
Vlado Kruhak, dipl. ing. v.r.

ednica nije mogla izvršiti svoje zadatke ili je izvršavanje tih zadataka bilo
otežano,
3. ako je uslijed nezakonitog, nesavjesnog ili nepravilnog rada ili zbog prekoračenja ovlaštenja nastala ili mogla nastati šteta,
4. ako bez osnovanog razloga ne izvrši ili odbije izvršiti odluke tijela Zajednice ili postupa protivno tim odlukama
5. ako ne podnese izvješće o svom radu i radu Turističkog ureda,
6. ako Turističko vijeće ne prihvati izvješće o radu direktora i Turističkog ureda.
Prijedlog za pokretanje postupka za razrješenje direktora Turističkog ureda predsjednik Zajednice, Skupština ili Nadzorni odbor moraju
podnijeti u slučaju iz stavka 1. točke 2., 3., 4., 5. i 6. ovog članka Statuta.
Članak 50.
Poslove prikupljanja i obrade informacija o radu Zajednice obavlja Turistički ured.
7
Poslovi iz stavka 1. ovog članka obuhvaćaju:

– prikupljanje i obradu informacija u cilju poticanja i promidžbe turizma na području Zajednice,

– prikupljanje informacija o turističkim potrebama i drugim pojavama u zemlji i inozemstvu od značaja za turizam Zajednice,

– informiranje turista o znamenitostima i privlačnostima turističkog okružja, spomenicima kulture i dr.,

– promicanju turističkog proizvoda s područja Zajednice,

– davanje ostalih potrebnih turističkih informacija,

– suradnju s tuzemnim i inozemnim informativnim organizacijama,

– i druge poslove utvrđene odlukom Turističkog vijeća.
Turistički ured radi izvršavanja zadataka iz stavka 1. ovog članka može izdavati biltene i druge periodične publikacije.
VII. ODGOVORNOSTI ZA OBAVLJANJE DUŽNOSTI U ZAJEDNICI
Članak 51.
Svaki član Zajednice osobno je odgovoran za savjesno obavljanje svojih dužnosti. Svaki član tijela Zajednice odgovoran je za svoj rad tijelu
koje ga je izabralo, a članovi Skupštine Zajednice odgovorni su članu Zajednice kojeg predstavljaju. Direktor Turističkog ureda odgovoran je za
zakonito, savjesno i stručno obavljanje dužnosti i zadataka koje mu je utvrdilo tijelo koje ga je imenovalo.
VIII. GOSPODARENJE U ZAJEDNICI
Članak 52.
Zajednica nastupa u pravnom prometu samostalno u svoje ime i za svoj račun. Za obveze u pravnom prometu Zajednica odgovara
cjelokupnom svojom imovinom.
Članak 53.
Financijsko-materijalno poslovanje Zajednice vodi se po propisima koje uređuje računovodstvo neprofitnih organizacija.
1.PROGRAM RADA I FINANCIJSKI PLAN
Članak 54.
Za svaku poslovnu godinu Zajednica utvrđuje program rada i financijski plan.
Članak 55.
Prijedlog programa rada i prijedlog financijskog plana Zajednice utvrđuje Turističko vijeće i podnosi ga Skupštini Zajednice do 31. listopada
tekuće godine za slijedeću poslovnu godinu. Skupština Zajednice dužna je do kraja tekuće godine donijeti program rada i financijski plan za
slijedeću godinu. Zajednica dostavlja godišnji program rada i financijski plan za slijedeću poslovnu godinu, u roku iz st. 1 ovog članka, Turističkoj
zajednici Zagrebačke županije.
Članak 56.
Godišnji program rada i godišnji financijski plan Zajednice, a obavezno sadrže sve pojedinačno utvrđene planirane zadatke i potrebna
financijska sredstva za njihovo izvršenje. Prijedlog programa rada i financijskog plana Zajednica obavezno se dostavlja na razmatranje
članovima Skupštine Zajednice 8 dana prije održavanja sjednice na kojoj se donose.
Članak 57.
Tijekom godine Zajednica može mijenjati i dopunjavati svoj program rada i godišnji financijski plan. Ako tijekom godine dođe do odstupanja od
programa rada i financijskog plana u obujmu većem od 5%, Zajednica je dužna donijeti izmjene, odnosno dopune programa rada i financijskog
plana. Izmjene iz st. 1. i 2. ovog članka obavljaju se po postupku koji je propisan za donošenje programa rada i godišnjeg financijskog plana.
2.GODIŠNJE FINANCIJSKO IZVJEŠĆE
Članak 58.
Za izvršenje programa rada i godišnjeg financijskog plana, odgovorno je Turističko vijeće. Naredbodavac za izvršenje financijskog plana je
direktor Turističkog ureda.
Članak 59.
Prijedlog godišnjeg financijskog izvješća za prethodnu godinu, Turističko vijeće Zajednice podnosi Skupštini Zajednice i Nadzornom odboru
Zajednice do kraja veljače tekuće godine.
Članak 60.
Skupština Zajednice dužna je svake godine do kraja ožujka tekuće godine, donijeti godišnje financijsko izvješće za prethodnu godinu.
Prijedlog godišnjeg financijskog izvješća mora se staviti na uvid članovima Skupštine Zajednice osam dana prije razmatranja na sjednici
Skupštini Zajednice. Godišnje financijsko izvješće obvezno sadržava podatke o izvršenju programa rada pojedinačno utvrđenih zadataka,
izdacima njihovog izvršenja, izdacima za poslovanje turističkog ureda i rad tijela turističke zajednice, ostvarenju prihoda po izvorima,
financijskom rezultatu poslovanja, usporedbu financijskog plana i njegovog ostvarenja s obrazloženjem odstupanja, analizu i ocjenu izvršenja
programa, te procjenu učinka poduzetih aktivnosti na razvoj turizma. Godišnje financijsko izvješće Zajednica dostavlja Turističkoj zajednici
Zagrebačke županije.
3.PRIHODI
Zajednica ostvaruje prihode iz sljedećih izvora:
1.boravišne pristojbe, u skladu s posebnim zakonom,
2.članarine, u skladu s posebnim zakonom,
3.od obavljanja gospodarskih djelatnosti propisanih Zakonom,
4.proračuna grada,
8
Članak 61.
5.dragovoljnih prihoda i darova,
6.prihoda od imovine u vlasništvu.
Pored izvora iz st. 1 ovog članka, poslovanje ili pojedine aktivnosti mogu se financirati i dodatnim sredstvima koja osiguravaju njihovi članovi
i zainteresirane pravne i fizičke osobe. Zajednica se može na temelju posebne odluke turističkog vijeća, financijski zadužiti u cilju realizacije
programa rada i financijskog plana, ali ukupna vrijednost zaduženja ne smije prelaziti 50% financijskim planom predviđenih prihoda.
Članak 62.
Domaće i strane pravne i fizičke osobe plaćaju članarinu Zajednici u skladu s posebnim zakonom. Dragovoljni članovi Zajednice plaćaju
članarinu Zajednici u visini koju posebnom odlukom utvrdi Skupština Zajednice.
Članak 63.
U financijskom planu Zajednice može se izdvojiti dio prihoda kao neraspoređena sredstva (tekuća rezerva) koja se koristi tijekom godine za
nepredviđene i nedovoljno predviđene poslove i zadatke koji se financiraju iz financijskog plana Zajednice. Sredstvima tekuće rezerve raspolaže
Turističko vijeće.
Članak 64.
Sredstva Zajednice vode se na jedinstvenom žiro -računu.
Članak 65.
Višak prihoda nad rashodima Zajednice koristi se u svrhu promicanja i unapređenja turističkog područja Zajednice.
Članak 66.
Turističko vijeće Zajednice upravlja imovinom Zajednice s pozornošću urednog i savjesnog gospodarstvenika. Za nabavu i otuđenje nekretnina Turističko vijeće mora zatražiti prethodnu suglasnost Skupštine Zajednice, koja o tome odlučuje većinom glasova svih članova Skupštine Zajednice.
IX. JAVNOST RADA ZAJEDNICE
Članak 67.
Javnost rada Zajednice osigurava se i ostvaruje dostavom pisanih materijala i putem sjednica tijela Zajednice za članove Zajednice, putem
sredstava javnog priopćavanja, objavom na oglasnoj ploči Zajednice ili na drugi prikladan način.
Članak 68.
Predsjednik Zajednice odgovoran je za redovito, potpuno i po obliku i sadržaju pristupačno informiranje javnosti o radu Zajednice.
X. POSLOVNA TAJNA
Članak 69.
Poslovnu tajnu Zajednice čine isprave i podaci čije bi odavanje neovlaštenoj osobi bilo protivno poslovanju Zajednice i štetilo interesima i
poslovnom ugledu Zajednice. Predsjednik Zajednice određuje koje isprave i podaci su poslovna tajna, kako i ostala pitanja u vezi s poslovnom
tajnom. Poslovnu tajnu dužni su čuvati svi članovi i zaposleni u Zajednici koji na bilo koji način saznaju za ispravu ili podatak koji je utvrđen kao
poslovna tajna. Povreda odredaba ovog Statuta koja se odnosi na poslovnu tajnu teža je povreda radne dužnosti.
XI. ZAŠTITA PRIRODE I ČOVJEKOVA OKOLIŠA
Članak 70.
Zajednica obavlja poslove i ispunjava svoju zadaću na način koji osigurava zaštitu prirode i poboljšava kvalitete čovjekova okoliša sukladno
propisima u Republici Hrvatskoj. Posebnu brigu Zajednica vodi o zaštiti i čuvanju kulturnih dobara.
XII. STATUT I DRUGI OPĆI AKTI
Članak 71.
Zajednica ima Statut i druge opće akte (pravilnici, odluke, poslovnici). Drugi opći akti Zajednice moraju biti u suglasnosti s odredbama Statuta.
Statut mora biti u suglasnosti sa zakonom i drugim propisima. U slučaju nesuglasnosti općih akata sa Statutom primjenjivat će se odgovarajuće
odredbe Statuta. Ocjenu suglasnosti drugih općih akata sa Statutom daje Skupština Zajednice. Kada utvrdi da drugi opći akt nije u suglasnosti
sa Statutom, Skupština Zajednice svojom odlukom ukida ili poništava taj akt odnosno njegove pojedine odredbe.
Članak 72.
Statut donosi Skupština Zajednice većinom svih predstavnika u Skupštini Zajednice, uz prethodnu suglasnost Ministarstva turizma. Poslovnik
o radu Skupštine donosi Skupština Zajednice na svojoj prvoj sjednici većinom glasova prisutnih članova. Ostale opće akte donosi Turističko
vijeće Zajednice na prijedlog predsjednika Zajednice, a opće akte Turističkog ureda na prijedlog direktora Turističkog ureda.
Članak 73.
Opći akti Turističkog ureda su:
– akt o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta,
– akt o radnim odnosima, disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti zaposlenih,
– akt o obračunu i isplati plaća, naknada plaća i ostalih primanja
– drugi akti utvrđeni Statutom i odlukom Turističkog vijeća.
9
Članak 74.
Izmjene i dopune Statuta donose se u postupku i na način određen za donošenje Statuta. Prijedlog za izmjene i dopune Statuta može
podnijeti Turističko vijeće ili najmanje četvrtina članova Skupštine Zajednice. Prijedlog izmjena i dopuna Statuta dostavlja se članovima
Skupštine Zajednice radi davanja primjedbi i prijedloga. Primjedbe i prijedlozi dostavljaju se Turističkom vijeću Zajednice u roku od osam dana
od dana primitka. Nakon razmatranja primjedbi i prijedloga Turističko vijeće utvrđuje prijedlog izmjena i dopuna Statuta i upućuje ga Skupštini
Zajednice na usvajanje.
Članak 75.
Statut Zajednice objavljuje se u Službenom glasniku Grada Dugog Sela. Opći akti Zajednice oglašavaju se na oglasnoj ploči Zajednice, a
opći akti Turističkog ureda na oglasnoj ploči Ureda. Opći akti Zajednice stupaju na snagu danom oglašavanja.
XIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 76.
Zajednica je dužna uskladiti svoj ustroj i druge opće akte s odredbama Zakona i Statuta u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu Statuta.
Do usklađenja općih akata s odredbama Statuta primjenjuju se postojeći opći akti.
Članak 77.
Do konstituiranja tijela Zajednice odnosno imenovanja predsjednika Zajednica u skladu s ovim Statutom, dosadašnja tijela Zajednice
nastavljaju s radom.
Članak 78.
Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut Turističke zajednice grada Dugog Sela upisane u Upisnik turističkih zajednica
Ministarstva turizma, list broj 258, strana A, upisni broj 226 (klasa: 334-03/96-03/74 urbroj: 529-02/96-2) od 3. lipnja 1996. godine.
Članak 79.
Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od objave u Službenom glasniku Grada Dugog Sela.
KLASA: 023-01/10-01/02
URBROJ: 238/07-12-10-1
Dugo Selo, 17. lipnja 2010. godine
10
Predsjednik Turističke zajednice
Grada Dugog Sela
Vlado Kruhak, dipl. ing. v.r.

odgovoran je za redovito, potpuno i po obliku i sadržaju pristupačno informiranje javnosti o radu Zajednice.
X. POSLOVNA TAJNA
Članak 69.
Poslovnu tajnu Zajednice čine isprave i podaci čije bi odavanje neovlaštenoj osobi bilo protivno poslovanju Zajednice i štetilo interesima i
poslovnom ugledu Zajednice. Predsjednik Zajednice određuje koje isprave i podaci su poslovna tajna, kako i ostala pitanja u vezi s poslovnom
tajnom. Poslovnu tajnu dužni su čuvati svi članovi i zaposleni u Zajednici koji na bilo koji način saznaju za ispravu ili podatak koji je utvrđen kao
poslovna tajna. Povreda odredaba ovog Statuta koja se odnosi na poslovnu tajnu teža je povreda radne dužnosti.
XI. ZAŠTITA PRIRODE I ČOVJEKOVA OKOLIŠA
Članak 70.
Zajednica obavlja poslove i ispunjava svoju zadaću na način koji osigurava zaštitu prirode i poboljšava kvalitete čovjekova okoliša sukladno
propisima u Republici Hrvatskoj. Posebnu brigu Zajednica vodi o zaštiti i čuvanju kulturnih dobara.
XII. STATUT I DRUGI OPĆI AKTI
Članak 71.
Zajednica ima Statut i druge opće akte (pravilnici, odluke, poslovnici). Drugi opći akti Zajednice moraju biti u suglasnosti s odredbama Statuta.
Statut mora biti u suglasnosti sa zakonom i drugim propisima. U slučaju nesuglasnosti općih akata sa Statutom primjenjivat će se odgovarajuće
odredbe Statuta. Ocjenu suglasnosti drugih općih akata sa Statutom daje Skupština Zajednice. Kada utvrdi da drugi opći akt nije u suglasnosti
sa Statutom, Skupština Zajednice svojom odlukom ukida ili poništava taj akt odnosno njegove pojedine odredbe.
Članak 72.
Statut donosi Skupština Zajednice većinom svih predstavnika u Skupštini Zajednice, uz prethodnu suglasnost Ministarstva turizma. Poslovnik
o radu Skupštine donosi Skupština Zajednice na svojoj prvoj sjednici većinom glasova prisutnih članova. Ostale opće akte donosi Turističko
vijeće Zajednice na prijedlog predsjednika Zajednice, a opće akte Turističkog ureda na prijedlog direktora Turističkog ureda.
Članak 73.
Opći akti Turističkog ureda su:
– akt o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta,
– akt o radnim odnosima, disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti zaposlenih,
– akt o obračunu i isplati plaća, naknada plaća i ostalih primanja
– drugi akti utvrđeni Statutom i odlukom Turističkog vijeća.
9
Članak 74.
Izmjene i dopune Statuta donose se u postupku i na način određen za donošenje Statuta. Prijedlog za izmjene i dopune Statuta može
podnijeti Turističko vijeće ili najmanje četvrtina članova Skupštine Zajednice. Prijedlog izmjena i dopuna Statuta dostavlja se članovima
Skupštine Zajednice radi davanja primjedbi i prijedloga. Primjedbe i prijedlozi dostavljaju se Turističkom vijeću Zajednice u roku od osam dana
od dana primitka. Nakon razmatranja primjedbi i prijedloga Turističko vijeće utvrđuje prijedlog izmjena i dopuna Statuta i upućuje ga Skupštini
Zajednice na usvajanje.
Članak 75.
Statut Zajednice objavljuje se u Službenom glasniku Grada Dugog Sela. Opći akti Zajednice oglašavaju se na oglasnoj ploči Zajednice, a
opći akti Turističkog ureda na oglasnoj ploči Ureda. Opći akti Zajednice stupaju na snagu danom oglašavanja.
XIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 76.
Zajednica je dužna uskladiti svoj ustroj i druge opće akte s odredbama Zakona i Statuta u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu Statuta.
Do usklađenja općih akata s odredbama Statuta primjenjuju se postojeći opći akti.
Članak 77.
Do konstituiranja tijela Zajednice odnosno imenovanja predsjednika Zajednica u skladu s ovim Statutom, dosadašnja tijela Zajednice
nastavljaju s radom.
Članak 78.
Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut Turističke zajednice grada Dugog Sela upisane u Upisnik turističkih zajednica
Ministarstva turizma, list broj 258, strana A, upisni broj 226 (klasa: 334-03/96-03/74 urbroj: 529-02/96-2) od 3. lipnja 1996. godine.
Članak 79.
Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od objave u Službenom glasniku Grada Dugog Sela.
KLASA: 023-01/10-01/02
URBROJ: 238/07-12-10-1
Dugo Selo, 17. lipnja 2010. godine
10
Predsjednik Turističke zajednice
Grada Dugog Sela
Vlado Kruhak, dipl. ing. v.r.

avanja primjedbi i prijedloga. Primjedbe i prijedlozi dostavljaju se Turističkom vijeću Zajednice u roku od osam dana

od dana primitka. Nakon razmatranja primjedbi i prijedloga Turističko vijeće utvrđuje prijedlog izmjena i dopuna Statuta i upućuje ga Skupštini

Zajednice na usvajanje.

Članak 75.

Statut Zajednice objavljuje se u Službenom glasniku Grada Dugog Sela. Opći akti Zajednice oglašavaju se na oglasnoj ploči Zajednice, a

opći akti Turističkog ureda na oglasnoj ploči Ureda. Opći akti Zajednice stupaju na snagu danom oglašavanja.

XIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 76.

Zajednica je dužna uskladiti svoj ustroj i druge opće akte s odredbama Zakona i Statuta u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu Statuta.

Do usklađenja općih akata s odredbama Statuta primjenjuju se postojeći opći akti.

Članak 77.

Do konstituiranja tijela Zajednice odnosno imenovanja predsjednika Zajednica u skladu s ovim Statutom, dosadašnja tijela Zajednice

nastavljaju s radom.

Članak 78.

Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut Turističke zajednice grada Dugog Sela upisane u Upisnik turističkih zajednica

Ministarstva turizma, list broj 258, strana A, upisni broj 226 (klasa: 334-03/96-03/74 urbroj: 529-02/96-2) od 3. lipnja 1996. godine.

Članak 79.

Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od objave u Službenom glasniku Grada Dugog Sela.

KLASA: 023-01/10-01/02

URBROJ: 238/07-12-10-1

Dugo Selo, 17. lipnja 2010. godine

10

Predsjednik Turističke zajednice

Grada Dugog Sela

Vlado Kruhak, dipl. ing. v.r.

Poslovnik o radu Skupštine

Poslovnik o radu Turističkog vijeća

Poslovnik o radu Nadzornog odbora