JAVNI POZIV za odabir suvenira Grada Dugog Sela

Turistička zajednica Grada Dugog Sela raspisuje

JAVNI POZIV

za odabir suvenira Grada Dugog Sela

Uvjeti natječaja:

  1. Pravo na podnošenje prijedloga suvenira Grada Dugog Sela Turističkoj zajednici Grada Dugog Sela imaju sve pravne i fizičke osobe registrirane u Republici Hrvatskoj i hrvatskog državljanstva
  2. Turističkoj zajednici  Grada Dugog Sela dostavljaju se  uzorci suvenira sa sljedećim podacima:

a)    naziv suvenira

b)    ime i prezime autora, adresa autora i kontakt telefon

c)    opis suvenira

d)    cijena suvenira

  1. Suvenir Grada Dugog Sela mora biti povezan sa poviješću i tradicijom Grada Dugog Sela, treba imati značajke prepoznatljivosti  lokalne sredine, biti odraz tradicije i/ili kulturne, povijesne, i/ili materijalne baštine Grada Dugog Sela (što se objašnjava u opisu suvenira)
  2. Radovi se dostavljaju do 05.05.2013. (osobno ili poštom) na adresu: Turistička zajednica Grada Dugog Sela, Ulica Josipa Zorića 1, 10370 Dugo Selo, s naznakom ”Ne otvaraj” – Prijava na javni poziv za suvenir Grada Dugog Sela
  3. Prispjele radove ocijenit će Povjerenstvo za odabir
  4. Najbolje suvenire na prijedlog Povjerenstva Skupština TZ proglasit će službenim suvenirima Grada Dugog Sela, te ih koristiti za promociju Grada Dugog Sela
  5. Autor najboljeg suvenira nagradit će se sa 5.000,00 kuna.
  6. Turistička zajednica zadržava pravo poništenja ovog javnog poziva, promjene istog kao i neodabira suvenira (ukoliko Povjerenstvo utvrdi da su neprimjereni)
  7. Dostavljeni suveniri se ne vraćaju

 

KLASA:023-01/13-01/23

URBROJ: 238/07-12-13-1

U Dugom Selu, 03.04.2013.

 

 

Predsjednik Skupštine TZ Dugo Selo

 

Vlado Kruhak, dipl.ing., v.r.